Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

F14bi - Utredningsavdelningens handlingar

Plats
Anmärkning
Handlingar ordnade av Utredningsavdelningen
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1940-1955 Redogörelser, funktionsutkast, principutkast, historia. Förbundets yrkesgruppering
2 1956-1967 Redogörelser, funktionsutkast, principutkast, hitoria. Kommentar till SAFs och SIFs yrkesnomenklatur
3 1970-1980 Redogörelser, funktionsutkast, principutkast, historia
4 1952-1956 Diverse yrkesbeskrivningar, arbetsbeskrivningar
5 1971-1975 Klassificeringskommittén, statliga och kommunala områden. Korrrespondens
6 1966-1972 Protokoll från klassificeringskommitén
7 1973-1985 Kallelser mm. Protokoll från klassificeringskommitén. Protokoll 1985-1991 finns i kart.48.
8 1940-1958 Utgåvor av Lönestatistisk gruppering
9 1960-1990 Utgåvor av Lönestatistisk gruppering BNT mm
10 1960 Internationella uppsatser om BNT och lönestatistik
11 1960 Befattningsbeskrivningar, uppsatser, förslag etc om BNT och lönestatistik
12 1960-1990 Befattningsbeskrivningar Uddeholms AB (Munkfors) och Degefors 1960-talet. Oljebranschen 1970-talet. Kockums Järnverk AB 1980-talet
13 1964 Arbete på remiss avseende tredje upplagan av BNT. Remissupplaga
14 1960 Utredningsunderlag, "Specialanvisningar" 3e upplagan
15 1960-1976 "Specialanvisningar" 3e upplagan
16 1971-1975 Utvecklingsgruppens minnesanteckningar TCOs arbetsgrupp 1972-1974. 4e upplagan
17 1965-1975 Utredningsunderlag 1972, familjeindelning, utkast av befattningstyper till beskrivningar mm. 4 upplagan
18 Utredningsunderlag, område 0 och 5. 4e upplagan
19 1970 Utredningsunderlag, område 1 och 4. Studiebesök, produktionsteknik. 4e upplagan
20 1973-1974 Utredningsunderlag, område 2. 4e upplagan
21 1971-1972 Utredningsunderlag, område 3. 4e upplagan
22 1973-1974 Utredningsunderlag, område 8 och 9. 4e upplagan
23 1971-1975 Utredningsmaterial, tekniska befattningar
24 1972 Funktionsbeskrivningar, Första förarbetet som gjordes hösten 1972 och presenterades i december 1972 för KK
25 1972-1973 Referensgruppsorg, etc, Beräkning av statistiska effekter
26 1974 Planering av remissbehandling. Information i anslutning av remissbehandlingen
27 1974 Remissvar, allmänt
28 1974 Remissvar, område 0
29 1974 Remissvar, område 1 och 2
30 1974 Remissvar, område 3
31 1974 Remissvar, område 5, 6 och 8
32 1974 Remissvar, område 9
33 1974 Utvecklingsarbete. SIFs förslag till texter efter remissbehandlingen
34 1975 Specialanvisningar. Övergång till tillämpning. Introduktion och informationsarbete, statistikproduktion mm.
35 1976 Översynsgruppen, nomenklaturmaterial
36 1976-1978 Översyn inför nytryckningen samt anvisningar (I-III). Utredningsunderlag
37 1977-1978 Översyn inför nytryckningen samt anvisningar. Befattningsunderlag. Enkätsvar II och III
39 1979-1981 Diskussioner, förberedelser, interna beslut. BNT utveckling
40 1980 Remissvar, område 0, 5, 6. Allmänt, flera områden. 4e reviderade upplagan
41 1980-1981 Utredningsunderlag, område 1, 2 3 (exkl. "byggnads"). Område 2 och 3 (byggnads-, konstruktionsarbete)
42 1980-1981 Utredningsunderlag, område 4, 5, 6, 8
43 1980 Område 9
44 1982 Slutligt manus
45 1982-1985 Utveckling - cirkulär. BNT-utveckling
46 1986 Diskussioner, förberedelser, interna beslut. BNT-utveckling del 1
47 1987-1989 Diskussioner, förberedelser, interna beslur. BNT-utveckling del 2
48 1985-1991 FS och FF, föredragningar. Motioner 1987. Protokoll, klassificeringskommittén SAF-SIF/SALF/HTF/CF. Se även under SIFs projektgrupper och sekretariatet. Se även anteckningar från KK och sekretariatet.
49 1988-1990 Minnesanteckningar BNT-sekretariatet resp Arbetsgruppen (beslutsgruppen), Minnesanteckningar Block A för tekniska bef. fam., inkl, 115 texter.
50 1989 Underlag 070-310 problemet. Remiss 1. Underlag 320-210, 470, 570. Brev, cirkulär, remissinstanser
51 1989 Frågeformulär BNT-remiss 1, A - M
52 1989 Frågeformulär BNT - remiss 1, N - Ö
53 1989 Underlag 310, 400, 410
54 1989 Underlag 440, objekt
55 1990 Remiss 2
56 1990 Remissvar till remiss 2, behandling 1990
57 1990 Texter i olika utredningsskede
58 1990 Texter i olika utredningsskede
59 1990 Texter i olka utredningsskede
60 1990 Texter i olika utredningsskede
61 1991 Textunderlag från internaten bearbetade av SIF-HTF-SALF till färdig text
62 1991 Juni. Färdiga texter till BNTs 5e upplaga
63 1991 Fortsatt arbete med lönestatistisk gruppering. Organisationsstudier
64 1967-1971 NUA, nomenklaturarbete inom TCO-S. Rapport från konferens 1971 på TCO-skolan
65 1965-1979 SYN-projektet (Svensk Yrkesnomenklatur) arbetsmaterial del 1
66 1965-1979 SYN-projektet, arbetsmaterial del 2
67 1965-1979 SYN-projektet, arbetsmaterial del 3, 4
68 1965-1979 SYN-projektet, arbetsmaterial del 5
69 1977-1979 Remissvar 1977. Upplösning 1979 del 6
70 1977-1979 , tryckt material
71 1983 Nationell klassificering NTK och SYN
72 1960-1970 Systematisk arbetsvärdering, Lindska försöken del 1
73 1960-1970 Systematisk arbetsvärdering, Lindska försöken. Del 2
74 1948-1958 Arbetsvärdering. Föredrag, artiklar, studier mm
75 1948-1966 Arbetsvärdering. Föredrag, artiklar, studier mm
76 1952-1965 Arbetsvärdering. Föredrag artilkar, studier mm
77a,b 1980-1983 Arbetsvärdering, Redvalls översättningar
78 1980-1983 Arbetsvärdering, Redvalls översättningar
79 1960-1987 Beskrivning av olika arbetsvärderingssystem samt lönesystem
80 1963-1989 Arbetsvärderingssystem. Böcker, häften exkl VIMA
81 Arbetsvärderingssystem, böcker, häften
82 Telefonister, hemliga löner mm
83 1970 Grunddockument - utveckling av arbetsvärderingssystem mm
84 Delrapporter, modeller, utveckling av arbetsvärderingssystem mm
85 Arbetsbeskrivningar: Kockums Malmö, Saab-Scania Södertälje, ASEA Västerås, Bahco Enköping
86 1969-1980 Protokoll och korrespondens
87 Minnesantäkningar VIMA-kommittén, värderingsresultat, utkast till tabeller
88 1977-1978 Värderingar: Kockums, Bahco, SAAB, ASEA, V-ISAM- Metall
89 19801003 Lägesrapport
90 1980-1983 Test SIF-Metall
91 1983 Test: kockums
92 1977-1980 VIMA- Ulf Sarlén
93 1966-1970 Systematisk meritvärdering, företagsvisa studiebesök beträffande meritvärdering, uppsatser mm
94 1970-1978 Samrådsformer, Protokoll mm. utkast och förslag till utveckling
95 1965-1970 Utvecklingslinjer och rek från SAF. SAFs förslag
96 1979-1983 Protokoll, cirkulär mm. SAF-SIF/SALF/HT/CF
97 1984 Protokoll mm. SAF-SIF/SALF/HT/CF
98 1985-1986 Protokoll mm. SAF-SIF/SALF/HT/CF Statistiknämnden SFO
99 1968-1977 Avtalsförslag
100 1979-1983 Utkast och förslag till utveckling
101 1984-1985 Avtal, cirkulär, tidningsartiklar mm. SAF-SIF/SALF/HT/CF Statistiknämnden SFO
102 1955-1982 Avtal, överenskomelser BNT, lönestatestik, samarbete beträffande ADB mm.
103 Regionfrågan, lönespännvidd
104 Regionfrågor
105a 1963-1981 Utveckling, samrådsanvisningar mm
105b Jämförelser mellan SIFs och SAFS kodifiering och statistik
106 1977-1987 Totalsystemet,info-studie Klassificering av fackligt arbete. Motion 13:2 till 1987 års kongress
107 1979-1987 Lönestatestik. Utveckling mm
108 1979-1980 Regler för utlämnande av statistikuppgifter Lönestatestik, deltid 1980.
109 1969-1987 Löneutveckling arbetare tjänstemän Överläggningar om statestikavtal med SCB, SAF och LO. Lönestatestik SIF-Metall/LO. Statestikutbyte 1980-1982
110 1979-1980 Lönestatestik SIF - Metall/LO
111 1979-1982 Förslag till statistikutbyte SAF- LO- PTK Lönestatestik SIF-Metall (1)
112 1981-1982 Lönestatistik SIF-Metall/LO (2)
113 1945 Statistiskt material över lönenivåns förändringar
114 1975 Statistiskt material över lönenivåns förändringar
115 1964 Lönestatistik, standardiseringsingenjörer och ritningasgranskare
116 1972-1979 Lönestatistiska jämförelser mellan olika löneformer. Utredning av SCB behandlades i TCOs statistiknämnd
117 1976-1979 Utbyte av lnestatistik PTK-LO. Underlag avtalsförslag Del 1
118 1976-1979 Utbyte av lönestatistik PKT-LO. Underlag avtalsförslag Del 2
119 1978-1985 Informationsskrift från SAF om lönestatistik inom SAF/LO, SAF/PTK. Underlag och förslag. Kartläggning av system
120 1968-1969 Statistiska metoder 1
121 1971-1981 Statistiska metoder 2 och 3
122 1967-1969 Utredningsunderlag 1
123 1969-1970 Utredningsunderlag 2 och 3
124 1956-1969 Minnesantekningar, avtalstexter
125 1969-1971 Löneutveckling mm, mätningar på konsultområdet.
126 1974 Löner för kontorsarbetsledare
127 1976 Utredningsunderlag LP-75 Del 1
128 1976-1977 Utredningsunderlag LP-75 Del 2
129 1977 Enkäter LP-75
130 Lönervision i system, SAF. Del 1 o 2
131 ÅKB, relativt löneläge och nivåmätningar
132 ÅKB, relativt löneläge mm Klevmarkens uppsatser
133 1984 KULA-projektet, Arbetslivscentrum
134 1953-1971 Diverseunderlag. S U N
135 1940 Lönestatestik mm. Historistk matrerial
136 1940 Lönestatestik mm. Historistk matrerial
137 1989-1990 Statistik över medlemsutvecklingen, ny metod för kvartalsvis uppföljning. SIFs organisationsgrad. Undersökning i samtliga avdelningar
138 1966-1990 Staistik över medlemskårens struktur
139 1984-1988 Inkomstpolitik i Finland och Norge
140 1970 Enkätundersökning bland SIFs medlemmar
141 1970 Enkätundersökning bland SIFs medlemmar. Datalagen, tillstånd etc.
142 1960 Arbetsutredningen
143 1960 Arbetstidsuppgifter, klubbar
144 1960 Arbetstidsuppgifter, klubbar
145 1960 Arbetstidsuppgifter, klubbar
146 1960-1965 Arbetstidsfrågor, diverse
147 Gränsöverenskommmelser SIF-SALF. Statistisk uppföljning, underlag textförslag mm. Se även under sakregisternummer ! i Arkivet.
148 1965-1985 Exempel på övnings- och föreläsningsmaterial (1)
149 1965-1985 Exempel på övnings- och föreläsningsmaterial (2)
150 1965-1985 Exempel på övnings- och föreläsningsmaterial (3)
151 1965-1985 Exempel på övnings- och föreläsningsmaterial (4)
152 Kursmaterial rörande BNT
153 Kursmaterial rörande BNT
154 1983-1986 EFPP Effektivitet, produktivitet, personutveckling. Minnesantekningar, ekonomi, beslut mm
155 1984-1985 EFPP Slutrapport 19895 Postenkät mm 1984-1985
156 1980 Förändrade befattningsprofiler för FIET och IMF
157 1976 Ny teknologi- nya arbetsformer, uppsatser. Folke Bruntorps utredningar. Se ävn kart 79
158 1977-1979 USCK-protokoll mm
159 1980-1981 USCK-protokoll , Minnesantekningar Planeringsunderlag
160 1982-1985 USCK-protokoll
161 1977-1982 UL möten
162 1983-1985 UL-möten 1982-1984, ULS-möten 1983-1985, ULT-möten 1983.
163 1985-1989 Organisation, minesantekningar mm 1982-1987, UL-möten 1985-1987,1989, USACK-möten 1989-1990