Hem Arkivbildare
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Arkiv
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Serie
Sök

F9 - Remisser, yrkanden och regeringsbeslut

Plats
Anmärkning
Tillstånd erfordras.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
Ang. entledigande av präst i vissa fall (1994) och analys 1993-02-24 m.m. av centralstyrelsens förslag 1993-01-28 om Sv. kyrkans rättsliga reglering m. anl. av ERK-utredningens betänkande "Ekonomi och rätt i kyrkan" (SOU 1992:9), se F4c:22.
1 1985–1996 ’Svenska kyrkans verksamhet bland svenskar utomlands’ 1985–86 (SKUT-utredningen). Betänkandet jämte enkätbearbetning, yttrande med underlag (korresp. m.m.).
2 1986–1989 ’Framtid i samverkan’(SOU 1986:17-18), ’Icke-territoriella församlingar’(civildep. 1989; jfr F11:5, ’Div. ändringar…’),’Entledigande av präst’(1994) & analys av cst-förslag om k:ans rättsliga reglering efter ’Ekonomi och rätt i kyrkan’(SOU 1992:9).
3 1995–1996 Kyrka-stat-frågan. Kring ’Utredningen om kyrkans personal och om samfundsstöd’ (C 1995:14), med framst. ang. tjänstebostadsvillkor och div. utredningsdirektiv 1995 samt löne- och förmånsavtal (Rals 95).
4 1995-1998 Kyrka-stat-frågan. Med protokoll (kopior) och arbetsmaterial från Utredningen om kyrkans personal och om samfundsstöd (C1995:14) och Stat-kyrkadelegationen.
5 1996 Kyrka-stat-frågan. Anteckn. fr. konferens m. SST-samfunden 5/9-96, Av ’Utredn. om kyrkans personal …’ utgivna PM sommaren–hösten 1996. Stat-kyrka-delegationen, prot. 18/6-96.
6 1997–1999 Kyrka-stat-frågan. Handl. rörande förslag t. ny kyrkoordning 1998–99. Teologiska fakultetsnämndens (Uppsala) yttrande och lagrådsremiss. ’Staten och trossamfunden’. ’Vissa frågor ang. kontraktsprostarna’, utlåtande av R. Eklund, Sthlms univ. 1998.
7 1998 Kyrka-Stat-frågan. ’Staten och trossamfunden. Sammanfattningar’ (SOU 1997:55). Anteckningar G. Samuelsson 3/11-98. Föredrag 3/9-98 för Den norske kyrkes presteforening. Yttranden öv. förslag till kyrkoordning. 2 extranummer av ’Kyrkfack’ 1998.
8 1980–1990 Ang. bl.a. forskarutb:s meritvärde (1980–81), deln. av ärkestiftet (1984), div. ändringar i kyrkolag (1988), arbetsgivaransvar (1990), SOU 1994:42, k.-fullm, biskopsval och prästanst. (1990) och kyrkl. indeln. i Sthlms innerstad (1982).