Hem Arkivbildare
Trygghetsrådet, TRS
Arkiv
Sök

Trygghetsrådet, TRS

 


Trygghetsrådet, TRS, är en kollektivavtalsstiftelse som vill öka tryggheten i arbetslivet genom att ge råd och stöd vid omställning och utveckling till anslutna individer och verksamheter. TRS profilerar sig mot ideella, idéburna och kulturella verksamheter, men även företag och organisationer inom andra områden är anslutna. TRS riktar sig till varierande verksamheter, till exempel företag inom industri, hantverk, handel, kultur och utbildning.

TRS bildades 1972 genom att arbetsmarknadens första trygghetsavtal skrevs. En viktig anledning till att avtalet kom till var att tjänstemän inom den privata sektorn började drabbas av uppsägningar i början av 1970-talet. Man ansåg att det offentliga finansierade stödet som fanns inte räckte till. TRS var därmed den första kollektivavtalade trygghetslösningen, 1972. TRS ville skapa ett tryggare arbetsliv och man ville stärka de anställdas möjligheter att anpassa sig till de förändringar som skedde på företagen. Tanken var att kunna förebygga uppsägningar, och i de fall som uppsägningar ändå skedde skulle den anställde kunna få stöd från trygghetsrådet.

TRS är verksamma än idag och deras uppdrag är till stor del detsamma som det var från start, det vill säga att stödja anställda och uppsagda. Detta gör de dels genom att utveckla de anställdas kompetens utifrån verksamhetens behov och dels genom att hjälpa till att utveckla starka verksamheter som har möjlighet att erbjuda sina anställda en fortsatt anställning. De arbetar med kompetensutveckling både för individer och för verksamheter. Personer som blivit uppsagda ska kunna få hjälp att ställa om sig till ett nytt arbete. TRS ska vidare erbjuda råd och stöd till både arbetsgivare och fack inför uppsägningar. De kan i viss mån även bistå med ekonomiskt stöd till individer. TRS arbetar idag alltså både förebyggande samt erbjuder stöd i omställningssituationer.

TRS omställningavtal är tecknat av tre parter, Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och förhandlings- och samverkansrådet PTK. Alla företag och organisationer som är anslutna till Arbetsgivaralliansens, Svensk Scenkonsts, Teatercentrums, Danscentrums eller Länsmuseernas avtalsområden omfattas automatiskt av TRS omställningsavtal. Även de företag och organisationer som är verksamma inom avtalsområdena Glasmästeri, Måleri och Svensk Industriförening (Sinf), liksom ett stort antal säranslutna arbetsgivare (arbetsgivare som inte är medlemmar i någon arbetsgivarorganisation). Stödet omfattar alla anställda, både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda. Det gäller även om man blivit uppsagd på grund utav ohälsa. Omställningsavtalet gäller dock inte om man sagt upp sig eller om man blivit uppsagd av personliga skäl (om inte skälet är ohälsa). Omställningsavtalet är ett kollektivavtal och hette tidigare trygghetsavtalet. Det tecknas för att underlätta de problem som kan uppstå för anställda och arbetsgivare när en anställning upphör. I TRS styrelse finns representanter för de tre parterna, Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK.

Källa: http://www.trs.se/

Arkivet

Handlingarna har förvarats i pärmar i TRS närarkiv, dessa levererades till TAM-arkiv 15 april 2013. Det finns ett fåtal luckor i materialet. Arkivet består till mesta delen utav protokoll och medlemsärenden, medlemsärendena är sorterade efter personnummer. De äldsta handlingarna som finns bevarade i arkivet är från 1972.


Arkivet är ordnat och förtecknat v. 8, 9 och 10 2014, av Olivia Nordström.


Trygghetsrådet, TRS

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Trygghetsrådet, TRS