Hem Arkivbildare
Polisens FBU-förening
Arkiv
Sök

Polisens FBU-förening

 

Historik

År 1947 grundades Stockholmspolisens befälsutbildningsförening (sedan 1950 Polisens FBUförening), som en del av Stockholms befälsutbildningsförbund och därmed också en del av den frivilliga befälsutbildningsrörelsen (FBU). Bakgrunden till bildandet var den militära osäkerhet som rådde i efterkrigstidens Europa och föreningens huvudsyfte var just att se till att polismän hade kunskaper om de vapen och stridstaktiker som de skulle behöva vid ett eventuellt krigsutbrott samt att öka intresset för landets försvar. En del i detta var den utbildning av poliser som kom efter att polisen enligt lag den 17 december 1943 var skyldig att delta i försvaret av hemorten.

Förutom medlemmarnas deltagande i kursverksamhet inom FBU-rörelsen kom föreningen för deras utbildning även att anordna skyttetävlingar och militärövningar liksom föredrag i aktuella ämnen. Medlemmarna kom även att delta i skytte- och idrottstävlingar utanför föreningen.

Minskande medlemsantal och förändringar inom Försvarsmakten ledde till att föreningen, enligt styrelsebeslut, upphörde 2007.

En mer utförlig historik över föreningens tio första år finns i den jubileumsskrift som gavs ut 1957 och som återfinns i arkivet (serie B3).

Arkivbeskrivning

Polisens FBU-förenings arkiv levererades till TAM-Arkiv i juni 2012 från Polismyndigheten i Stockholms län. Arkivet var då ordnat och förtecknat, men en ny förteckning gjordes för att

förbättra återsökningsmöjligheterna.

De två serier som i den tidigare förteckningen utgjorde BI Avgående handlingar och EI Inkomna handlingar slogs då ihop till en serie, E1 Avgående och ankommande handlingar, eftersom en majoritet av de inbundna volymer som ingick i dessa bestod av både avgående och ankommande handlingar. (I detta arkiv används sedan tidigare vanligen begreppet avgående handlingar istället för upprättade och ankommande istället för inkomna och dessa begrepp har behållits i den nya förteckningen.) Övriga serier från den tidigare förteckningen är i huvudsak oförändrade.

Några korshänvisande serier har dock tillkommit för att underlätta återsökningen efter vissa handlingstyper som är inbundna tillsammans med protokoll eller avgående och ankommande

handlingar. Som exempel kan ges verksamhets- och revisionsberättelserna vars existens inte framgick av den tidigare arkivförteckningen. Verksamhets- och revisionsberättelserna visar även på ett problem som möter i föreningens arkiv, nämligen att det inte finns någon konsekvent placering av vissa typer av handlingar i de inbundna serierna. Dessa handlingar kan under olika år nämligen ingå i både de inbundna protokollen och de volymer som innehåller avgående och ankommande handlingar.

Den tidigare arkivförteckningen finns i D3:1.

Marie Ulmhed, 2013-02-14

Polisens FBU-förening

Handlingarnas tid
1947--2007
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Polisens FBU-förening