Hem Arkivbildare
Historielärarnas Förening
Arkiv
Sök

Historielärarnas Förening

 
Historielärarnas förening (HLF). 757

Historik
Historielärarnas förening (HLF) grundades i april 1942 för att som riksorganisation verka för att förstärka historieämnets betydelse. Föreningen har sin grund i den oro för att historieämnet skulle hamna i skymundan i förhållande till andra ämnen i den nya skolan som 1940 års Skolkommission medförde. År 1942 var det nämligen endast historia och filosofi av de högre skolornas läroämnen som inte hade en riksorganisation.
Föreningen hade några lokala föregångare. År 1933 bildades en historielärarförening i Stockholm och en i Skåne och 1941 en i Göteborg. Dessa har i viss mån levt vidare genom de
lokalföreningar eller -kretsar som finns inom HLF.
Sedan dess har HLF varit aktiva vid ett flertal tillfällen då historieämnets roll inom både grund och gymnasieskola har diskuterats. Exempel på detta är frågan om samhällskunskap skulle etableras som ett eget ämne, skilt från historieämnet, som lyftes under 1940-talets skolutredning och som var aktuell till 1960 då det blev ett eget ämne. Ytterligare exempel är 1976 års gymnasieutredning och det däri föreslagna införandet av kulturkunskap som nytt ämne. Även antalet undervisningstimmar i historia har varit ett aktuellt ämne, inte minst under 1990-talet. Dessutom har föreningen varit aktiv i lärarutbildningsfrågor, såsom i samband med utredningen ”Lärare för skola i utveckling” (LUT) som presenterades 1978.
Föreningen har också verkat för att fortbilda lärare exempelvis genom att anordna historiedagar, men även genom att ge ut en årsskrift (vanligen förkortad HLFÅ) sedan starten 1942 och Aktuellt om historia som sedan 1968 något oregelbundet kommer med några nummer per år.

Arkivbeskrivning
Arkivet levererades till TAM-Arkiv i december 2011 från förvaring hos föreningens kassör. Handlingarna var då i mycket oordnat skick, vilket torde vara en konsekvens av att arkivet har
tillkommit genom att handlingar som rör föreningen har samlats på hög genom åren, till synes av olika aktiva inom föreningen. Detta innebär att arkivet är ofullständigt och att vissa serier närmast blir fragmentariska. Dessutom finns vissa handlingar inte i original utan enbart som kopia.
Materialet daterar sig från 1942 till 2011. Större delen av handlingarna är dock från senare delen av 1970-talet och fram till sent 1990-tal. För perioden 1942-1954 har endast föreningens årsskrift bevarats; inga andra handlingar finns i arkivet.
Större delen av handlingarna kommer från riksorganisationen av Historielärarnas förening. En del material kommer även från Stockholmskretsen, medan övriga lokalföreningar har satt betydligt mindre spår i arkivet även om de ibland förekommer.
Ordnings- och förteckningsarbete gjordes i början av 2013. Under detta arbete kom en stor mängd handlingar att rensas. Till dessa hör kopior, fakturor och liknande liksom beställningar av, och förfrågningar om, föreningens skrifter. Även handlingar från andra arkivbildare såsom Riksarkivets Produktråd har rensats.
På grund av den oordning som rådde fick en ordning till stor del skapas från grunden. I delar av arkivet kunde dock en samhörighet ses mellan handlingar genom gemensamt ämne och förvar och dessa har ordnats efter ämne. Därför kan sådant som korrespondens och pressklipp även återfinnas i serier under F.

Marie Ulmhed, 2013-02-14

Historielärarnas Förening

Handlingarnas tid
1942--
Huvudsaklig tid
1955--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
2.0 Hyllmeter
Medlem 1.5

Anmärkning

Historielärarnas Förening