Hem Arkivbildare
Sveriges akademikers centralorganisation (SACO)
Arkiv
Sök

Sveriges akademikers centralorganisation (SACO)

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
732
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Referenser
Saco leverans 20141015 Arkivförteckning
Registreringsdatum
2011-04-28
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A - PROTOKOLL
A 1 - Fullmäktiges protokoll
A 2 - Förtroenderådets protokoll
A 3 - Styrelsens protokoll
A 4 - Styrelsens presidiums protokoll
A 5 - Rådgivande organs protokoll och handlingar
A 5 a - Yngrerådets / Studeranderådets protokoll och handlingar
A 5 b - Lärarrådets protokoll och handlingar
A 5 c - Övriga råds protokoll och handlingar
A 6 - Samcentralens protokoll och handlingar
A 7 - Kommittéers protokoll och handlingar
A 8 - Kommunala förhandlingsorgans protokoll
A 9 - Statliga förhandlingsorgans protokoll
B - UTGÅENDE HANDLINGAR
B 1 - Utgående skrivelser
B 2 - Pressmeddelanden
B 3 - Utredningsmeddelanden
B 4 - Förhandlingsnytt
B 4 b - Förhandlingsnytt - K
B 4 c - Förhandlingsnytt - S
B 5 - SACO-nytt
B 6 - StatistikNytt
B 7 - AM-aktuellt
B 8 - Arbetsmarknadsnytt
C - DIARIER OCH REGISTER TILL DIARIER
C 1 - Diarier till dossiéserien F 1
C 1 a - Diarium, kronologiskt
C 1 b - Register till diarier till dossiéserie F 1
C 1 ba - Alfabetiskt sakordsregister
C 1 bb - Alfabetiskt register över organisationer, myndigheter och verk
C 2 - Diarie till utgående och inkommande skrivelser
C 2 a - Diarium till utgående skrivelser
C 2 b - Diarium till inkommande skrivelser
C 3 - Postlistor
C 4 - Remisslistor
E - INKOMNA SKRIVELSER
E 1 - Inkommande skrivelser
E 2 - Internationell korrespondens
E 3 - Remisserien
F - HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
F 1 - Dossiérserien t.o.m. 1975
F 2 - Dossiérserien fr.o.m. 1976
G - RÄKENSKAPER
G 1 - Huvudböcker
G 2 - Inventarieböcker
G 3 - Kassaböcker
G 4 - Omkostnadsspecialer
G 5 - Samcentralens räkenskaper
K - FOTOGRAFISKA AVBILDNINGAR
K 1 - Fotografier
K2 - Fotografier
K3 - Fotografier
K4 - Fotografier
K5 - Fotografier
K6 - Fotografier
K7 - Fotografier
Ö - ÖVRIGA HANDLINGAR
Ö 1 - SACO:s publikationer
Ö 1 a - Årsböcker
Ö 1 b - SACO-tidningen
Ö 1 c - SACO:s skriftserie
Ö 1 d - Övrigt tryck
Ö 1 e - Studerandetidningen
Ö 2 - Pressklipp
Ö 2 a - Pressklipp - blandade ämnen
Ö 2 b - Pressklipp - allmän samhällsdebatt
Ö 2 c - Pressklipp - samhällsekonomi och socialpolitik
Ö 2 d - Pressklipp - skattefrågor
Ö 2 e - Pressklipp - förhandlingsrätt och avtalsmetodik
Ö 2 ea - Pressklipp - förhandlingsrätt och avtalsmetodik, allmänt
Ö 2 eb - Pressklipp - förhandlingsrätt och avtalsmetodik, SACO
Ö 2 ec - Pressklipp - förhandlingsrätt och avtalsmetodik, övriga
Ö 2 f - Pressklipp - löne- och anställningsfrågor
Ö 2 fa - Pressklipp - löne- och anställningsfrågor, allmänt.
Ö 2 fb - Pressklipp - löne- och anställningsfrågor, statstjänstemän
Ö 2 fc - Pressklipp - löne- och anställningsfrågor, kommunaltjänstemän och privatanställda tjänstemän
Ö 2 g - Pressklipp - arbetsmarknads- och prognosfrågor
Ö 2 h - Pressklipp - universitets- och prognosfrågor
Ö 2 i - Pressklipp - studentsociala frågor
Ö 2 j - Pressklipp - skolfrågor
Ö 2 k - Pressklipp - arbetsmarknadens organisationsfrågor och andra organisationers verksamhet
Ö 2 l - Pressklipp - SACO:s organisation och verksamhet
Ö 2 m - Pressklipp - speciella frågor
Ö 3 - Typserier
Ö 3 a - SACO Lund, diverse handlingar
Ö 3 b - Lokalföreningar och -råd, diverse handlingar

Sveriges akademikers centralorganisation (SACO)

 
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)Inledning

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) bildades 1947. Organisationen bestod då av 15 akademikerförbund som representerade omkring 15 000 medlemmar. Tjugo år senare var medlemsantalet ca 100 000. Verksamheten utgjorde en fortsättning och utvidgning av Sveriges Yngre Akademikers Centralorganisations (SYACO) verksamhet. SACO:s genombrott som förhandlingspart gentemot stat och kommun ägde rum under början av 1950-talet. För övrigt bedrev SACO en omfattande utredningsverksamhet, bl.a. i samband med verksamheten som remissinstans. Vidare blev SACO representerat i olika statliga organ och kommittéer. För att tillvarata speciella intressen för vissa grupper inom SACO inrättades rådgivande organ. Av dess intog Yngrerådet en särställning - en följd av att - SACO framvuxit ur SYACO.
Förutom protokollsserierna A 1 - A 7 ger SACO:s årsböcker (Ö 1 a) en god bild av verksamheten.

Alla viktigare handlingar förutom vissa protokoll samlades i dossiéer i det s.k. Brevdiariet (Dossiéserien F 1), som utgör huvudparten av SACO:s arkiv. Handlingarna i denna serie har beteckningen B dnr.
Handlingar av mer rutinartad karaktär samlades i Utgående diariet (Utgående skrivelser B 1) och Ingående diariet (Ingående skrivelser E 1). De är betecknade U dnr resp. I dnr.

I arkivet ingår Samcentralens handlingar. Samcentralen bildades 1965 såsom ett serviceorgan åt SACO- föreningarna (lokalföreningar för SACO-medlemmar i olika SACO-förbund på samma arbetsplats). Berörda förbund var medlemmar i Samcentralen och finansierade verksamheten genom årsavgifter. 1972 övertogs Samcentralen av SACO och integrerades som en särskild enhet inom organisations- och informationsavdelningen, enheten för lokal och regional verksamhet.

En intressant del av SACO:s arkiv är samlingen av pressklipp. Genom sin stora omfattning ger den en mycket god bild av svensk pressdebatt och nyhetsrapportering i olika samhällsfrågor.

Arkivet omfattar perioden 1947-1968. Det skall överföras till Riksarkivet under 1978 samtidigt med SACO:s arkiv och Statstjänstemännens Riksförbund (SR) arkiv 1917-1975.

Stockholm 1 juli 1978.

Gunilla Lyngfelt.

-------------------------------------------------------------------------------------

Denna förteckning har gjorts av Helena Hultbring på uppdrag av SACO och är en komplettering till tidigare leverans 1978 och omfattar tiden 1969-1989.

En del förändringar i arkivschemat har skett, mestadels är den dock densamma.

Under denna period har också avtalsrörelsens handlingar ökat då många konflikter uppstod under 1970- och 1980-talet. En speciell konflikthandbok sattes på pränt och ett specifikt konfliktkansli inrättades. Vid arbetsmarknadskonflikten 1971 inregistrarades ett speciellt telefonnummer - Fröken Konflikt - för att ge medlemmarna en halvminutslång snabbinformation om aktuellt avtalsläge.

Den fackliga utbildningens verksamhet avspeglas kanske inte helt rättvis, då redovisningen av denna ingår i många ämnesgrupper och deras dokumentation av kursmaterial har i vissa fall försvunnit.

Pressklipp och verksamhetsberättelser m.m. ger fortsättningsvis en god bild av SACO och arbetsmarknaden.

Vid kongressen 1989 beslutades om nya stadgar och ett nytt namn, d.v.s. en återgång från SACO/SR till SACO.


Stockholm 2001

Helena Hultbring

_________________________________________________


Förteckningen är inregistrerad i ARKIS 2 av Magnus Axelsson i oktober 2006.


_________________________________________________

Sveriges akademikers centralorganisation (SACO)

Handlingarnas tid
1945--1989
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
218.1 Hyllmeter
Arkivansvarig eac_ead_export
Sökmedel Arkivförteckning (godkänd), F band
Medlem Medlem 1.4

Anmärkning
En förteckning av leverans 2014-10-15 finns under Referenser: Saco-S Protokoll Repskap Styrelse 1980-1999; statliga överenskommelser och avtal 1968-2006; C- och B-listor 1971-76.

Sveriges akademikers centralorganisation (SACO)