Hem Arkivbildare
Saco
Arkiv
Sök

Saco

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
732
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Referenser
Saco leverans 20141015 Arkivförteckning
Registreringsdatum
2011-04-28
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A - PROTOKOLL
A1 - Fullmäktiges protokoll
A2 - Förtroenderådets protokoll
A3 - Styrelsens protokoll
A4 - Styrelsens presidiums protokoll
A5 - Rådgivande organs protokoll och handlingar
A5a - Yngrerådets / Studeranderådets protokoll och handlingar
A5b - Lärarrådets protokoll och handlingar
A5c - Övriga råds protokoll och handlingar
A6 - Samcentralens protokoll och handlingar
A7 - Kommittéers protokoll och handlingar
A8 - Kommunala förhandlingsorgans protokoll
A9 - Statliga förhandlingsorgans protokoll
A9a - Representantskap och styrelse
A9b - AMU-styrelsen och Skolöverstyrelsen
A9c - Arbetsgivarföreningen BOA
B - UTGÅENDE HANDLINGAR
B1 - Utgående skrivelser
B2 - Pressmeddelanden
B3 - Utredningsmeddelanden
B4 - Förhandlingsnytt
B4a - Förhandlingsnytt
B4b - Förhandlingsnytt: Saco-K
B4c - Förhandlingsnytt: Saco-S
B5 - SACO-nytt
B6 - Statistikinformation
B7 - AM-aktuellt
B8 - Arbetsmarknadsnytt
B9 - Akademiker
B10 - Akademikernytt
B11 - Vägvalet
C - DIARIER OCH REGISTER TILL DIARIER
C1 - Diarier till dossiéserien F 1
C1a - Diarium, kronologiskt
C1b - Register till diarier till dossiéserie F1
C1ba - Alfabetiskt sakordsregister
C1bb - Alfabetiskt register över organisationer, myndigheter och verk
C2 - Diarie till utgående och inkommande skrivelser
C2a - Diarium till utgående skrivelser
C2b - Diarium till inkommande skrivelser
C3 - Postlistor
C4 - Remisslistor
E - INKOMNA SKRIVELSER
E1 - Inkommande skrivelser
E2 - Internationell korrespondens
E3 - Remisserien
F - HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
F1 - Dossiérserien t.o.m. 1975
F2 - Dossiérserien fr.o.m. 1976
F3 - Saco-S. Statliga överenskommeler och avtal
F4 - Saco-S. C- och B-listor
F5 - Handlingar rörande lokala föreningar (Saco/SR)
F6 - Handlingar rörande utbildningar och kurser
G - RÄKENSKAPER
G1 - Huvudböcker
G2 - Inventarieböcker
G3 - Kassaböcker
G4 - Omkostnadsspecialer
K - FOTOGRAFISKA AVBILDNINGAR
K1 - Fotografier
K2 - Fotografier
K3 - Fotografier
K4 - Fotografier
K5 - Fotografier
K6 - Fotografier
K7 - Fotografier
Ö - ÖVRIGA HANDLINGAR
Ö1 - SACO:s publikationer
Ö1a - Årsböcker
Ö1b - SACO-tidningen
Ö1c - SACO:s skriftserie
Ö1d - Övrigt tryck
Ö1e - Studerandetidningen
Ö2 - Pressklipp
Ö2a - Pressklipp - blandade ämnen (1945-1956, 1979-1996)
Ö2b - Pressklipp - allmän samhällsdebatt (1956-1976)
Ö2c - Pressklipp - samhällsekonomi och socialpolitik (1956-1976)
Ö2d - Pressklipp - skattefrågor (1956-1976)
Ö2e - Pressklipp - förhandlingsrätt och avtalsmetodik (1956-1976)
Ö2ea - Pressklipp - förhandlingsrätt och avtalsmetodik, allmänt
Ö2eb - Pressklipp - förhandlingsrätt och avtalsmetodik, SACO
Ö2ec - Pressklipp - förhandlingsrätt och avtalsmetodik, övriga
Ö2f - Pressklipp - löne- och anställningsfrågor (1956-1976)
Ö2fa - Pressklipp -- löne- och anställningsfrågor, allmänt
Ö2fb - Pressklipp -- löne- och anställningsfrågor, statstjänstemän
Ö2fc - Pressklipp -- löne- och anställningsfrågor, kommunaltjänstemän och privatanställda tjänstemän
Ö2g - Pressklipp - arbetsmarknads- och prognosfrågor (1956-1976)
Ö2h - Pressklipp - universitets- och prognosfrågor (1956-1972)
Ö2i - Pressklipp - studentsociala frågor (1956-1972)
Ö2j - Pressklipp - skolfrågor (1956-1976)
Ö2k - Pressklipp - arbetsmarknadens organisationsfrågor och andra organisationers verksamhet (1956-1976)
Ö2l - Pressklipp - SACO:s organisation och verksamhet (1956-1978)
Ö2m - Pressklipp - speciella frågor
Ö3 - Typserier
Ö3a - SACO Lund, diverse handlingar
Ö3b - Lokalföreningar och -råd, diverse handlingar

Saco

 
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)Inledning

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) bildades 1947. Organisationen bestod då av 15 akademikerförbund som representerade omkring 15 000 medlemmar. Tjugo år senare var medlemsantalet ca 100 000. Verksamheten utgjorde en fortsättning och utvidgning av Sveriges Yngre Akademikers Centralorganisations (SYACO) verksamhet. SACO:s genombrott som förhandlingspart gentemot stat och kommun ägde rum under början av 1950-talet. För övrigt bedrev SACO en omfattande utredningsverksamhet, bl.a. i samband med verksamheten som remissinstans. Vidare blev SACO representerat i olika statliga organ och kommittéer. För att tillvarata speciella intressen för vissa grupper inom SACO inrättades rådgivande organ. Av dess intog Yngrerådet en särställning - en följd av att - SACO framvuxit ur SYACO.
Förutom protokollsserierna A 1 - A 7 ger SACO:s årsböcker (Ö 1 a) en god bild av verksamheten.

Alla viktigare handlingar förutom vissa protokoll samlades i dossiéer i det s.k. Brevdiariet (Dossiéserien F 1), som utgör huvudparten av SACO:s arkiv. Handlingarna i denna serie har beteckningen B dnr.
Handlingar av mer rutinartad karaktär samlades i Utgående diariet (Utgående skrivelser B 1) och Ingående diariet (Ingående skrivelser E 1). De är betecknade U dnr resp. I dnr.

I arkivet ingår Samcentralens handlingar. Samcentralen bildades 1965 såsom ett serviceorgan åt SACO- föreningarna (lokalföreningar för SACO-medlemmar i olika SACO-förbund på samma arbetsplats). Berörda förbund var medlemmar i Samcentralen och finansierade verksamheten genom årsavgifter. 1972 övertogs Samcentralen av SACO och integrerades som en särskild enhet inom organisations- och informationsavdelningen, enheten för lokal och regional verksamhet.

En intressant del av SACO:s arkiv är samlingen av pressklipp. Genom sin stora omfattning ger den en mycket god bild av svensk pressdebatt och nyhetsrapportering i olika samhällsfrågor.

Arkivet omfattar perioden 1947-1968. Det skall överföras till Riksarkivet under 1978 samtidigt med SACO:s arkiv och Statstjänstemännens Riksförbund (SR) arkiv 1917-1975.

Stockholm 1 juli 1978.

Gunilla Lyngfelt.

-------------------------------------------------------------------------------------

Denna förteckning har gjorts av Helena Hultbring på uppdrag av SACO och är en komplettering till tidigare leverans 1978 och omfattar tiden 1969-1989.

En del förändringar i arkivschemat har skett, mestadels är den dock densamma.

Under denna period har också avtalsrörelsens handlingar ökat då många konflikter uppstod under 1970- och 1980-talet. En speciell konflikthandbok sattes på pränt och ett specifikt konfliktkansli inrättades. Vid arbetsmarknadskonflikten 1971 inregistrarades ett speciellt telefonnummer - Fröken Konflikt - för att ge medlemmarna en halvminutslång snabbinformation om aktuellt avtalsläge.

Den fackliga utbildningens verksamhet avspeglas kanske inte helt rättvis, då redovisningen av denna ingår i många ämnesgrupper och deras dokumentation av kursmaterial har i vissa fall försvunnit.

Pressklipp och verksamhetsberättelser m.m. ger fortsättningsvis en god bild av SACO och arbetsmarknaden.

Vid kongressen 1989 beslutades om nya stadgar och ett nytt namn, d.v.s. en återgång från SACO/SR till SACO.


Stockholm 2001

Helena Hultbring

_________________________________________________


Förteckningen är inregistrerad i ARKIS 2 av Magnus Axelsson i oktober 2006.


_________________________________________________

Saco

Handlingarnas tid
1945--1989
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
218.1 Hyllmeter
Arkivansvarig eac_ead_export
Sökmedel Arkivförteckning (godkänd), F band
Medlem Medlem 1.4

Anmärkning
En förteckning av leverans 2014-10-15 finns under Referenser: Saco-S Protokoll Repskap Styrelse 1980-1999; statliga överenskommelser och avtal 1968-2006; C- och B-listor 1971-76.

Saco