Hem Arkivbildare
Naturvetarna
Arkiv
Sök

Naturvetarna

 

NATURVETARNA, 727

Handlingar rörande Naturvetarnas bildande och inledande år finns inte i arkivet. I SACOs handlingar finns hänvisningar till studerandeorganet Sveriges Yngre Naturvetares Förening (SYNF), vars medlemskap går tillbaka till SACO:s konstitution 1947. Den 16 juni 1949 uppgick SYNF i det nybildade Naturvetarna, och upphörde därmed med den egna fackliga verksamheten. Naturvetarna hade sedan 1948 haft viss förbindelse med SACO, men ansåg sig vid den tidpunkten inte tillräckligt organiserat för ingående i topporganisation. Förbundet antogs som SACO-medlem 1951 med verkan från och med den 1 juli samma år.

Förbundets uppgift är att driva frågor rörande anställningsförhållanden och yrkesutövning naturvetares ekonomiska och sociala intressen; främjandet av utvecklingen av naturvetenskaplig utbildning och forskning samt att verka för att naturvetares kunskap och kompetens tillvaratas för en positiv samhällsutveckling. (stadgar antagna 1987)

Naturvetarnas högsta beslutande organ är kongressen, som hålls vart tredje år, och under den finns förbundsstyrelsen och ett förbundsråd. Förbundsrådet samlas årligen de år då kongressen inte infaller, och följer upp på förbundets verksamhet. Styrelsen ansvarar för den verksamheten på ett övergripande plan följer de verksamhetsmål som kongressen sätter upp.

Förbundet består vidare av sektioner som är baserade på yrkesområden och på andra grupper – exempelvis studenter och doktorander. Som medlemmar antas personer som genomgår eller har genomgått en filosofie kand inom en naturvetenskaplig disciplin, eller som har eller har haft anställning inom ett yrkesområde som kräver motsvarande kompetens. År 2007 hade Naturvetarna 17 525 yrkesverksamma medlemmar. 2022 är medlemsantalet 34 000. Verksamheten är indelad i funktionerna medlemsservice, information och samhällspolitisk opinionsbildning.

Den 1 juli 2005 ingick Skogsakademikerna som delförbund i Naturvetarna. Förbundet gick den 1 januari 2009 samman med Agrifack och antog då det nuvarande namnet. Formellt innebar detta att Agrifack upphörde att existera medan dess tillgångar och skulder fördes över till Naturvetareförbundet. Efter fusionen användes i huvudsak Naturvetareförbundets tidigare stadgar, med vissa justeringar.

Arkivbeskrivning


Den tidiga historiken bygger på handlingar i SACO:s arkiv, vol. AI:1.

Material från kongresser och förbundsstyrelsemöten från 2000-talet samt förbundets stadgar 2022-2024, tillgängliga online, har utgjort grunden till den övriga historiken.


5 hyllmeter. Arkivet sträcker sig mellan 1979 och 2009 och består till övervägande del av avtalsakter. Merparten av materialet täcker perioden 1993-2004.

Verksamhetens 30 första år finns inte dokumenterad här, och flera instanser och funktioner som beskrivs i förbundets stadgar antingen saknas eller finns i mycket liten utsträckning. Mycket verkar tyda på att det här är ett fragment av förbundets totala arkiv.


Utöver ovan nämnt material finns ett antal volymer informationsutskick, dels från förbundssekreteraren till styrelsen (B1), dels från förbundsstyrelsen till förbundets fackliga förtroendemän samt föreningar och ombud på arbetsplatser (B2).

Serien B1 sträcker sig från 2002 till 2005, med mycket få handlingar från det första och sista året. Dessa volymer innehåller utöver utskrivna mail bilagor i form av protokollkopior, föredragningslistor och underlag till möten. Medlemsstatistik, skrivelser och pm finns bilagda här. Serien är ordnad månadsvis.

Avtalsserien F1 följer i stort den levererade strukturen: en allmän underserie F1a som i sin tur är indelad efter sektor samt en separat underserie F1b för akter rörande branschområdet företagshälsovården.

Naturvetarna

Handlingarnas tid
1979--2009
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.2

Anmärkning

Naturvetarna