Hem Arkivbildare
Agrifack
Arkiv
Sök

Agrifack

 

AGRIFACK, 726

Agrifack var ett SACO-förbund som bildades 1942 när Sveriges Agronomförbund (bildat 1921) och Sveriges Lantbrukslärareförbund (bildat 1905) gick samman. Förbundet fick då namnet Sveriges agronom- och lantbrukslärareförbund, förkortat SALF.

Målsättningen vid samgåendet 1942 var ett förbund som skulle förespråka alla som var verksamma inom lantbruksproduktion. Verksamheten bestod i att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen och att främja forskningen och yrkesidentiteten inom de fält som var representerade. Förbund som tidigare hade haft medlemskap ingick nu som delföreningar. Inledningsvis var dessa jordbruks-, husdjurs- och hemkonsulenterna, lantmannaskole- och lanthushållslärarna samt hushållningssällskapens sekreterare. Under åren som följde skulle bland andra Lantbruksdirektörerna, Lantbrukskonsulenterna, Hortonomerna samt Dietisterna tillkomma som medlemmar. Från att tidigare framför allt ha engagerat sig i yrkesmässiga och kollegiala angelägenheter började förbundet från 50-talet att lägga en allt större tonvikt vid rent fackliga frågor.

1970 genomgick SALF ett namnbyte och blev Agrifack. Ett av skälen till detta var att det nya namnet bättre skulle reflektera den tilltagande bredden hos de utbildningar och yrken som företräddes.

Den 1 januari 2009 gick Agrifack samman med Naturvetareförbundet och bildade Naturvetarna.

Arkivbeskrivning

Ovanstående historik bygger dels på information som finns i serien F6, med handlingar rörande förbundets 50-årsjubileum 1992, dels från den externt tillgängliga artikeln "De tu blevo ett", publicerad 2008. Agrifacks verksamhet är dokumenterad i protokollen fram till 1998, varefter kopior, bilagor, minnesanteckningar och andra handlingar finns i varierande utsträckning fram till 2007. Handlingar finns från så tidigt som 1905, och från tiden före Agrifacks tillblivelse 1942 är det av föregångarna framför allt Sveriges Agronomförbund som är representerat i arkivet. Detta beskrivs mer ingående på serienivå. Förhandlingsverksamhet fr o m 1970-talet samt olika organisationsprojekt fr o m 1980-talet har samlats i F-serier, i stort sett i linje med den struktur som de levererades i. I de fall där volymregister har bevarats har detta noterats på volymnivå.

Arkivet är ungefär 7 hyllmeter.

Bromma, 2022-03-18

Rasmus Edling, praktikant

Källor:

Naturvetarna, ”De tu blevo ett”, 2008-12-15, https://web.archive.org/web/20160304222342/http://www.naturvetarna.se/Om-oss/Medlemsartiklar/De-tu-blevo-ett/ [hämtad 2022-02-23].


Agrifack

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Agrifack