Hem Arkivbildare
Skogsakademikerna
Arkiv
Sök

Skogsakademikerna

 

SKOGSAKADEMIKERNA, 725

Riksförbundet Skogsakademikerna bildades 1942 som ett centralorgan för fem jägmästareföreningar. Vid bildandet var förbundets namn Sveriges Jägmästares och Forstmästares Riksförbund, SJFR. 1950 anslöt sig förbundet till SACO.

1954 upphörde Skogsakademikerna att vara en centralorganisation och blev ett fackförbund, där varje enskild person hade direkt anslutning som medlem.

1973 blev förbundet medlem i Privattjänstemannakartellen PTK.

Den 1 juli 2005 gick Skogsakademikerna samman med Naturvetareförbundet och blev då ett delförbund inom detta.

Förbundet hade till uppgift att stärka samhörighetskänslan bland personer med skoglig utbildning, att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen, att ta initiativ i rekryteringsfrågor, att följa skogsutbildningens utveckling samt att verka för medlemmarnas förkovran inom yrket. Medlemskap var ursprungligen förbehållet personer med examen vid Skogsinstitutet, Skogshögskolan eller motsvarande, samt studerande vid Skogshögskolan. Senare har kriterierna utvidgats till att även inkludera personer med befattningar som normalt sett kräver skoglig utbildning.

Årsmötet var förbundets högsta beslutande organ, och under det fanns styrelsen bestående av ordförande och upp till tolv ledamöter. Styrelsen hade utöver ledning av verksamheten till uppgift att förvalta förbundets tillgångar. Arbetsutskottet bestod i sin tur av tre till fem ledamöter varav en utsågs till ordförande. Denna hade av styrelsen fullmakt att besluta i frågor av mindre vikt.

Arkivbeskrivning

Ca 6,5 hyllmeter. Historiken är sammanställd med hjälp av handlingar som finns i volymen F2:1, handlingar rörande organisations- och framtidsfrågor. Arkivet levererades tillsammans med en översikt över materialet, vilken har använts som utgångspunkt för ordnandet. Denna har förtecknats under F11, handlingar upprättade inför leveransen.

Arkivet sträcker sig från 1931 till 2006. Handlingar som är äldre än förbundet kommer till stor del från någon av de fem föregångarna. Vissa handlingar som upprättats efter fusionen har levererats. Merparten av hanteringen har bestått av att ordna handlingarna rörande lönestatistik. Eftersom denna har placerats tillsammans med bilagor har strukturen hos enskilda pärmar i många fall bevarats tillsammans med register eller innehållsförteckningar.

I de fall där register saknats har handlingarna efter bästa förmåga ordnats kronologiskt.

I A4:2, nämndens protokoll, har även lagts protokoll från olika tillfälliga kommittéer från 1950-1960-talen.

Bromma, 2022-03-31

Rasmus Edling, praktikan

Skogsakademikerna

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Skogsakademikerna