Hem Arkivbildare
Svenska Läkaresällskapet, SLS
Arkiv
Sök

Svenska Läkaresällskapet, SLS

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
714
Landskod
SE
Arkivschema
NAD-arkiv
Referenser
Med källorna till SLS historia (TAM-Arkiv)
Registreringsdatum
2009-12-14
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Svenska Läkaresällskapets protokoll
A1a - SLS protokoll - allmänna sammankomster
A1b - Fullmäktigeprotokoll
A2 - Styrelseprotokoll
A2a - Nämndens protokoll
A2b - Arbetsutskottets protokoll
A2c - Presidiets protokoll
A3 - Delegationsprotokoll
A3a - Utbildningsdelegationen
A3b - Delegationen för medicinsk etik
A3c - Forskningsdelegationen
A3d - Delegationen för SLS riksstämma
A3e - Övriga delegationsprotokoll
A4 - Kommittéprotokoll
A5 - Övriga protokoll
B1 - Stadgar och reglementen
B2 - Remisser
B3 - Utgående skrivelser
B4 - Sällskapets utgivna böcker och skrifter
B5 - Förvaltningsberättelser
B6 - SLS Sammankomstprogram
B7 - Övriga utgående handlingar
D1 - Ledamotsförteckningar
D2 - Adressförteckningar
D3 - Arkivförteckningar
D4 - Övriga register
E1 - Inkomna skrivelser
E2 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande delegationen för medicinsk etik
F1a - Protokoll, korrespondens m.m.
F1b - Övriga handlingar
F2 - Handlingar rörande Redaktionskommittén
F3 - Handlingar rörande utbildningsfrågor och -kommittéer
F4 - Handlingar rörande Medicinska kvalitetsrådet/MKR
F5 - Handlingar rörande SLS övriga kommittéer
F6 - Handlingar rörande riksstämman
F6a - Riksstämman - huvudserie
F6b - Riksstämmans program
F6c - Handlingar rörande Stockholmsmässan
F6d - Övriga handlingar rörande riksstämman
F7 - Handlingar rörande Berzelius symposier
F7a - Huvudserie
F7b - Tryckta skrifter
F7c - Övriga handlingar
F8 - Handlingar rörande sammankomster
F8a - Årshögtider
F8b - SLS tisdagssammankomster
F8c - Konst och läkekonstsammankomster
F8d - Övriga sammankomster
F9 - Handlingar rörande läkardagarna i Örebro
F10 - Handlingar rörande SLS fonder
F10a - SLS Välgörenhetsfonder
F10b - SLS Forskningsfonder
F10ba - SLS Forskningsfonder - huvudserie
F10bb - Forskningsanslag och stipendier
F10c - Särskilda fonder
F10d - SLS Forskningsinformationsfond
F10e - Övriga fonder
F11 - Handlingar rörande donationer till SLS
F12 - Handlingar rörande SLS pristävlingar
F12a - Ragnells pris
F12b - Alvarengas pris
F12c - Söderbergska priset i medicin
F12d - Söderbergska journalistpriset
F12e - SLS jubileumspris
F12f - Övriga priser
F12g - Förteckningar rörande SLS priser och medaljer
F13 - Handlingar rörande SLS konst-, medalj- och porträttsamlingar
F14 - Handlingar rörande SLS hus och fastigheter
F15 - Handlingar rörande SLS bibliotek
F16 - Handlingar rörande SLS pensionsstiftelse
F17 - Handlingar rörande specialistexamination
F18 - Handlingar rörande hedersledamöter
F19 - Handlingar rörande videoverksamhet
F20 - Handlingar rörande Svenska sjukhusföreningen
F21 - Handlingar rörande övriga ämnen
G1 - Bokslut
G1a - Inventarieböcker
G1b - Revisionsberättelser och bokslutsrapporter
K1 - SLS Fotografier
Ö1 - Pressklipp
Ö2 - SLS brevpapper, kuvert och logotyper genom tiderna
Ö3 - Handlingar från Hans Hallander, SLS sekreterare 1976-1990
Ö3a - SLS organisation och arbete
Ö3b - SLS arbete i speciella frågor
Ö4 - Handlingar från Gustav Giertz
Ö5 - Övriga handlingar

Svenska Läkaresällskapet, SLS

 
Svenska Läkaresällskapet/SLS

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är sedan 1807 den svenska läkarkårens vetenskapliga organisation med syfte att främja forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvård. Den ansvarar med stöd av en rad sektioner, för svenska läkares fortbildning. Den delar årligen ut över 20 miljoner kr till medicinsk forskning och arrangerar varje år den medicinska riksstämman. Den är en av Europas äldsta läkarorganisation. Läkaresällskapets organisation Högsta beslutande församling inom det svenska läkaresällskapet, fullmäktige, består av representanter för sektioner och lokala läkaresällskap som utses och möts en gång om året. SLS' verksamhet leds av en styrelse, nämnden, som består av 17 av fullmäktige valda ledamöter. Nämnden leds av en ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och redaktör. Det administrativa arbetet sköts av ett kansli med en verkställande direktör. Kansliet är förlagt till läkaresällskapets hus på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. Huset invigdes 1907 och är ritat av arkitekten Carl Westman. Läkaresällskapet har år 2002 drygt 20.000 ledamöter vilket motsvarar ungefär två tredjedelar av landets aktiva läkare. Ledamöterna är indelade i 62 sektioner från allergi- till åldersforskning. Sektionerna är i stort uppdelade efter läkarevetenskapliga inriktningar. Sektionerna har successivt vuxit i antal. Sektionerna har alltid föreslagit nämnden remissvar, ansvarat för riksstämmans vetenskapliga program och arrangerat egna vetenskapliga möten. En forskningsdelegation har under lång tid bedömt de ansökningar om forskningsstöd som kommer till SLS varje år. Nämnden har alltid beslutar om utdelning. Priskommittéer bedömer och föreslår nämnden mottagare av SLS' olika priser. Delegationen för Läkaresällskapets riksstämma har sedan länge ansvarat för samordningen av det vetenskapliga programmet och det praktiska arbetet i samband med den årligen återkommande riksstämman. Utbildningsdelegationen diskuterar och agerar i frågor som har med läkares fortbildning och specialistutbildning att göra. Flera läkarföreningar är knutna till SLS som associerade föreningar. Lokala läkaresällskap finns i Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Örebro. Arkivet innehåller bl. a. en intressant samling om medicinsk etik. De många remissvaren är också av forskningsintresse. Arkivet ordnades och förtecknades t.o.m 1994 av Gunnilla Sondén. Därefter har Lars-Erik Hansen ordnat och förtecknat SLS:S arkiv, varvid en revidering av förteckningen inleddes, vilket avslutades 2002. År 2009 genomförde Mats Armando Nilsson ännu en revidering av arkivförteckningen. De ändringar som genomfördes finns dokumenterade tillsammans med arkivförteckningen från år 2009 (D3:5).


Andra arkiv med anknytning till SLS
Svensk Anestesiologisk Förening (arkivnr 747).
Svenska Infektionsläkarföreningen (arkivnr 722)
Svensk Gastroenterologisk Förening (arkivnr 748)
Svensk Neuropedriatisk Förening (arkivnr 749)
Svensk förening för otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi (arkivnr 716)

Svenska Läkaresällskapet, SLS

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.3

Anmärkning
OBS!

Svenska Läkaresällskapets fotografier är utlånade till kansliet för identifiering av personer 16/12 2014.
Handlingarna åter till TAM-Arkiv senast 18/5 2015 om inget nytt kvitto skrivs.

Totalt 19 volymer, serie K1:1-19, ca 2 hyllmeter.
Stod tidigare på 187.10.5-187.10.6

Se även utlåningskvitto.


/Melissa Rydquist

Svenska Läkaresällskapet, SLS