Hem Arkivbildare
Vårdförbundet, Avdelning Stockholm
Arkiv
Sök

Vårdförbundet, Avdelning Stockholm

 


Vårdförbundet Avdelning Stockholm, Arkivnummer 717

Vårdförbundet Avdelning Stockholm startade sin verksamhet 1976. Detta skedde i samband med omorganisationen av Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund (SHSTF), som var i behov av organisering på lokal nivå. SHSTF, som är anslutet till Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), bytte 1993 namn till Vårdförbundet SHSTF, men heter från och med 1997 Vårdförbundet. Vårdförbundet är en partipolitiskt obunden organisation och har till uppdrag att arbeta för medlemmarnas fackliga och professionella intressen. Kongressen är det högsta beslutande organet med sammanträde vart tredje år.

Vårdförbundet Avdelning Stockholms motsvarighet till kongressen är det årliga representantskapet, som årsmötet kallas. Avdelning Stockholm, som bildar ett eget arkiv, har i sin tur under sig sektioner vilka är egna arkivbildare. Vårdförbundet Avdelning Stockholm är en aktiv arkivbildare. I samband med avdelningens flyttar 1992 och 2008, har arkivmaterial levererats till TAM-Arkiv. Materialet var då ej förtecknat men till stor del på olika sätt ordnat i pärmar och arkivkartonger, med handlingar från 1976 till 2005. Arkivbildningen, som främst skötts av anställda på avdelningen, har genom åren präglats av skiftande rutiner och arbetssätt.

Årsmöteshandlingarna har periodvis förvarats samlade, separata eller oordnade. Från och med 1988 kallas årsmötena för representantskap. Vid förtecknandet lades handlingar rörande årsmöten samlade för respektive år (A1). Reperesentantskapsprotokoll från 1991 och framåt finns tillsammans med styrelseprotokoll (A2), eftersom arkivbildaren ordnat dem på det sättet. Styrelsens sammanträdesprotokoll med blagor och handlingar (A2), utgör en betydande del av beståndet. Generellt är de flesta av dessa protokoll bevarade, med undantag för åren 1978 till 1986, vilka inte kunde påträffas under förteckningsarbetet i november 2009. Diarier har genom åren förts i olika former och med varierande benämningar. Dessa har alla placerats under huvudavdelningen diarier (C1). De olika typerna av listor som kan antas ha haft funktionen av diarium, har dock inte angivits i förteckningen. Detta med anledning av att benämningarna snarare kan förvirra, samt att flera listor funnits parallellt vissa år, andra inte. Från 1998 finns ett enhetligt diarium. Diarieförda handlingar som förtecknats sträcker sig mellan 1997-2002.Vårdförbundet, Avdelning Stockholm

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Vårdförbundet, Avdelning Stockholm