Hem Arkivbildare
Sveriges Ingenjörer
Arkiv
Sök

Sveriges Ingenjörer

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
713
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2009-07-21
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A 1 - PROTOKOLL
A 1a - Samlade protokoll
A 1b - Bilagor till förbundsstyrelsens protokoll
A 1c - Bilagor till fullmäktigeprotokoll
A 1d - Bilagor till presidieprotokoll
A 1e - Protokoll från C-möte/ ledningsgrupp
A 1f - SLL-protokoll
A 1g - Övriga protokoll
B 1 - VERKSAMHETSBERÄTTELSER
B 2 - STADGAR
B 3 - TIDSKRIFTER
B 3a - Civilingenjören
B 3b - Ny Teknik
B 3C - Civilingenjörsförbundens tidskrift
B 3Ca - Civilingenjörsförbundens tidskrift
B 3Cb - Civilingenjörsförbundens tidskrift
B 3D - CF-tidskriften
B 3Da - CF-tidskriften - IH
B 3Db - CF-tidskriften - TAM
B 3e - Teknologen
B 3f - Högskoleaktuellt
B 3g - Förbundsnytt
B 3H - Tidskrifter: Föreningen Teknik och Miljö (FTM)
B 3Ha - Teknik under ansvar - för renare miljöer
B 3Hb - Teknik för bättre miljö
B 3i - Allmänt om tidskrifter
B 4 - BROSCHYRER OCH TRYCKSAKER
B 5 - INFORMATION
B 5a - Informationskampanjer/-verksamheten
B 5b - Pressmeddelanden
B 5C - E-information
B 5Ca - E-information - IH
B 5Cb - E-information - TAM
B 5Cc - Gemensam info med andra förbund
B 5d - S-information
B 5e - Samlad E-, S- och K-information
B 5f - Interninformation
B 5g - Interna meddelanden
B 5h - Utskick
B 5i - Information om medlemsavgifter
B 6 - UNDERVISNINGSMATERIAL
B 6a - Undervisningsmaterial: AE
B 6b - Undervisningsmaterial: AS
B 6c - Undervisningsmaterial: AK
B 6d - Undervisningsmaterial
B 6e - Undervisningsmaterial: Kompetensutveckling
B 7 - Ekonomi: Revisorsgruppen
C 1 - DIARIER
C 1a - Stockholms diarium
C 1b - Ärendediarium
C 1c - Diarium: AE
C 1d - Diarium: AE
C 1e - Diarium: ME:P
C 1f - Diarium: ME:P
C 1g - Diarium för ankommande skrivelser
D 1 - FÖRTECKNINGAR
D 1a - Arkivförteckning
D 1b - Matriklar
D 1c - Teknologkontaktmän
D 1d - Kontaktmän - E-, S- och K-sektor
D 1e - Lokalavdelningsförteckning: E-sektionen
D 1f - Förteckning över besvarade remisser
D 1g - Förteckning över medlemsföretag inom HAO
D1h - Adressförteckning
E 1 - KORRESPONDENS
E 1a - Korrespondens: Glenn Carlsson, förbundsordförande
E 1b - Korrespondens: Gerhard Raunio, förbundsordförande
E 1c - Korrespondens: Alfred Nettelbrandt, förbundsdirektör
E 1d - Korrespondens: Sven Magnusson, förbundsdirektör
E 1e - Korrespondens: Jan Martin, förbundssekreterare
E 1f - Korrespondens: Kansli/Stab
E 1g - Korrespondens: Inger Grufman, ombudsman
E 1h - Korrespondens: Inkommande brev
E 1i - Korrespondens: Utgående brev
E 2 - ANSÖKNINGAR OCH DISPENSER
E 2a - Inträdesansökningar: Cf och AEA
E 2b - Avslagna medlemsansökningar
E 2c - Dispenser
E 2d - Övertidsdispenser
E 2e - Ansökningar om A-kassa
E 3 - MOTIONER
E 4 - FÖRHANDLINGSNYTT
F 1 - HANDLINGAR RÖRANDE FÖRBUNDSLEDNING
F 1a - Ledningsgruppen
F 1b - Valnämnden
F 1c - Kanslifrågor
F 1d - Enskilda sektionsutskottet
F 2 - HANDLINGAR RÖRANDE MEDLEMSÄRENDEN
F 2Aa - Företagsregister till medlemsärenden
F 2Ab - Namnregister till medlemsärenden
F 2Ba - Avslutade enskilda medlemsärenden
F 2Bb - Avslutade enskilda medlemsärenden
F 2Bc - Ej avslutade enskilda medlemsärenden
F 2Ca - Avslutade diarieförda medlemsärenden-K
F 2Cb - Avslutade kommunala medlemsärenden
F 2Cc - Avslutade kommunala medlemsärenden
F 2d - Avslutade diarieförda medlemsärenden - S
F 2e - Äldre diarieförda medlemsärenden
F 2Fa - Avslutade medlemsärenden: konkurser ME:P
F 2Fb - Avslutade medlemsärenden: konkurser ME:P
F 2g - Avslutade oregistrerade ärenden
F 2h - Medlemsärenden: Etnisk diskriminering
F 3 - HANDLINGAR RÖRANDE REMISSER
F 3a - Remisshandlingar och - svar
F 3b - Remisser samt kopior av samlade protokoll
F 3c - Remisser: AE
F 4 - HANDLINGAR RÖRANDE LÖNEAVTAL
F 4A - SAF-Avtal
F 4Aa - SAF
F 4Ab - Avtal med SAFs branschförbund
F 4b - PTK-avtal
F 4C - SFO-avtal
F 4Ca - SFO
F 4Cb - Avtal med SFOs branschkommitté
F 4d - KFO-avtal
F 4e - KAB-avtal
F 4F - Löneavtal: P2
F 4Fa - Löneavtal: P2 - IH
F 4Fb - Löneavtal: P2 - TAM
F 4g - Avtalsrörelsen: allmänt
F 4h - Kommunala avtal
F 4i - HAO-avtal
F 4j - CR-avtal
F 4k - Övriga avtal
F 5 - HANDLINGAR RÖRANDE LÖNEFÖRHANDLINGAR
F 5a - Lokala förhandlingsresultat: AE-sektorn
F 5b - Reservationsvisa centrala löneförhandlingar: AE-sektorn
F 5c - Paul Lidehälls personarkiv
F 6 - Handlingar rörande allmänna lönefrågor
F 7 - HANDLINGAR RÖRANDE FÖRHANDLINGSPROTOKOLL
F 7a - Förhandlingsprotokoll- IF/SVR/SER
F 7b - Förhandlingsprotokoll: Enskild sektor
F 8 - HANDLINGAR RÖRANDE TK-GRUPPEN: REKRYTERING
F 9 - HANDLINGAR RÖRANDE UTBILDNING
F 9a - Handlingar rörande högskola och universitet
F 9b - Chefsutvecklingsprogrammet
F 9c - Internat, kurser och utbildningssatsningar
F 9d - Baskurs: statlig sektor
F 9e - Baskurs: kommunal sektor
F 9f - Baskurs: enskild sektor
F 9g - TLL
F 9h - Kurskataloger
F 9i - Lärare
F 10 - HANDLINGAR RÖRANDE ARBETSMARKNADSFRÅGOR
F 10A - Handlingar rörande arbetsmarknad och konflikter
F 10Aa - Arbetsmarknad
F 10Ab - Konflikter
F 10Ac - Arbetslöshet - allmänt
F 10Ad - CFAK
F 10B - Handlingar rörande arbetsförmedling
F 10Ba - CF-börsen
F 10Bb - CF-börsen: Avslutade uppdrag
F 10C - Handlingar rörande yrkesgrupper
F 10Ca - Handlingar rörande civilingenjörers yrkeskunnande
F 10Cb - Handlingar rörande brandingenjörer
F 10d - Handlingar rörande AE-nämnden
F 10E - Handlingar rörande praktikfrågor
F 10Ea - Praktikavtal
F 10Eb - Praktikguide
F 10F - Handlingar rörande jämställdhet och mångfald
F 10Fa - Jämställdhet
F 10Fb - Mångfaldsgruppen
F 11 - HANDLINGAR RÖRANDE ORGANISATION OCH HISTORIA
F 11a - Sveriges ingenjörers historia och organisationsfrågor
F 11b - Fusioner
F 11c - Kommittén för CF:s långsiktiga politik
F 12 - Handlingar rörande nätverk och kontakter
F 13 - HANDLINGAR RÖRANDE STIFTELSER OCH FONDER
F 13a - CF:s understöds-och stipendiefond
F 13b - Herman & Sigrid Nyléns stiftelse
F 13c - Ingeströmsfonden
F 13d - Miljöfonden
F 13e - Stenhagens fond
F 13f - CF:s ideella allemansfond
F 13g - Alla fonder
F 14 - HANDLINGAR RÖRANDE UTLANDSFRÅGOR
F 14a - FEANI
F 14b - Allmänt om utlandsfrågor
F 15 - HANDLINGAR RÖRANDE RANGLISTOR OCH LÖNESTATISTIK
F 15a - Företagsvisa ranglistor och lönestatistik-E
F 15b - Företagsvisa ranglistor och lönestatistik-S
F 15c - Företagsvisa ranglistor och lönestatistik-K & L
F 15d - Företagsvisa ranglistor och lönestatistik- E, S och K
F 15e - Internationell lönestatistik
F 15Ga - Lönestatistik - E, S och K
F 15Gb - Lönestatistik - S och K
F 15Gc - Lönestatistik - E
F 15Gd - Lönestatistik - S och E
F 15h - Medlemsstatistik
F 15i - Löneplanskort
F 16 - HANDLINGAR RÖRANDE ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR
F 16Aa - PTK
F 16Ab - SIF
F 16Ac - SACO
F 16Ad - Svenskt Näringsliv
F 16b - Föreningar
F 17 - HANDLINGAR RÖRANDE PRISER
F 18 - HANDLINGAR RÖRANDE ENKÄTER
F 19 - HANDLINGAR RÖRANDE GRU
F 20 - HANDLINGAR RÖRANDE TELEKOMGRUPPEN
F 21 - HANDLINGAR RÖRANDE SIFEO/AVD 1
F 22 - HANDLINGAR RÖRANDE CFÄK
F 23 - HANDLINGAR RÖRANDE JURIDISKA FRÅGOR
F 24 - HANDLINGAR RÖRANDE SJUKFÖRSÄKRINGSFRÅGOR
F 25 - HANDLINGAR RÖRANDE PENSIONSFRÅGOR
F 26 - HANDLINGAR RÖRANDE PROJEKT
Ö 1 - FOTOGRAFIER
Ö 2 - PRESSKLIPP

Sveriges Ingenjörer

 

SVERIGES INGENJÖRER / 713Sveriges Ingenjörers historia kan räkna sitt äldsta ursprung till en kamratsammanslutning vid Teknologiska institutet (föregångare till KTH) 1855, som 1861 bildade en förening med namnet U.V.S (Utilitatis Veritalisque Societas). Efter flera namnbyten och fusioner blir så namnet 1887 Svenska Teknologföreningen (STF). Med STF:s organisation följde en rad fackavdelningar som skulle karaktärisera föreningen.Under 1940-talet följde en strid mellan STF och s.k. yngreföreningar som ville organisera sig fackligt. STF var inte intresserat av en sådan verksamhet utan ville vara en intresseförening. 1954 bildades Sveriges Civilingenjörsförbund (CF) som facklig organisation, samtidigt som STF och CF gjorde en arbetsfördelning som representanter för respektive verksamhetsområden (yrkesintressen och fack) och skapade sinsemellan en gemensam organisation med primärorganisationer som ersatte STF:s gamla fackavdelningar.En akut ekonomisk kris för STF 1973 ledde fram till en fusion 1974 – CF-STF. 1981 upphörde också STF-delen av namnet. CF växte kraftigt inom den enskilda sektorn (80%). 2007 genomfördes en ny fusion med det mindre Ingenjörsförbundet till det nya namnet Sveriges Ingenjörer.Organisation

Det högsta beslutande organet är fullmäktige som har årliga sammanträden. Fullmäktige fastställer förbundets stadgar och valordning samt lägger ut vision, mål och policyer. Det beslutar om verksamhetsinriktning, budget, medlemsavgifter och förslag från medlemmar och förbundsstyrelse. Det utser också ordförande och förbundsstyrelse. Fullmäktigeval sker vart fjärde år.Lokalavdelningar finns på arbetsplatser, företag m.m. med kontaktpersoner som formellt utses av förbundet. Förbundens 21 distrikt fungerar som en länk mellan medlemmar och den centrala organisationen. Yrkesföreningar är en fortsättning på traditionen från fackavdelningar och primärorganisationer.Arkivbeskrivning

Förbundet Sveriges Ingenjörer består av den aktiva arkivbildaren Sveriges Ingenjörer (motsvarar f.d. CF samt Ingenjörsförbundet fr.o.m. fusionen 2007) samt de helt historiska arkivbildarna STF och Ingenjörsförbundet (för de två senare arkiven se respektive arkivbildare). I och med det faktum att Sveriges Ingenjörer är en direkt fortsättning på CF och att fusionen med Ingenjörsförbundet hade karaktären av att vara en inkorporation med ett namnbyte, tillämpas här en gemensam arkivbildare för både det som var det gamla CF och det nya Sveriges Ingenjörer. Sveriges Ingenjörers arkiv omfattar tiden från 1940-talet och framåt och kan framför allt under ett övergångsskede till fusionen mellan CF och STF även innehålla material från STF. Den historiska serien (F 11a) innehåller även tidigare STF-material (bl.a. K.A.Frömans anteckningar till STF:s historia och därmed också Sveriges Ingenjörers). Viktigaste handlingstyper är i huvudsak, protokoll och ämnesordnade handlingar med medlemsärenden som den klart största serien i hela arkivet. Arkivet var vid överlämnandet till TAM 2009 delvis ordnat och förtecknat i december 1994 med det allmänna arkivschemat och förbundets egen arkivbildningsplan som grund (arkivarie var Sten Leander). Då det oförtecknade materialet var så omfattande uppstod en ny förteckning som i stort bygger på den gamla seriestrukturen, men som har utvidgats med nya serier. Serier som fanns i den gamla har inte hittats i det som levererats till TAM och har inte heller kunnat spårats på Ingenjörshuset (framför allt saknas fotografiserien och äldre undervisningsmaterial).Peter Wattman

arkivarie, mars 2011

Andra arkivbildare med koppling till Sveriges Ingenjörer
Wändell Agneta, arkivnr 756, kommunikationschef på Sveriges Ingenjörer 2002-2009.

Sveriges Ingenjörer

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.2

Anmärkning

Sveriges Ingenjörer