Hem Arkivbildare
Tjänstemannaförbundet HTF
Arkiv
Sök

Tjänstemannaförbundet HTF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
32
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2007-08-21
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A - HTFs BESLUTSORGAN OCH DERAS VERKSAMHET
A1 - Kongress
A1a - Kongressprotokoll
A1b - Bilagor till kongressprotokoll och övriga kongresshandlingar
A2 - Representantskapet
A2a - Representantskapets protokoll
A2b - Bilagor till representantskapets protokoll och övriga handlingar
A3 - Avtalsrådets protokoll med bilagor och övriga handlingar
A4 - Protokoll från verkställande utskottet (VU)
A5 - Förbundsstyrelsen (FS)
A5a - Förbundsstyrelseprotokoll
A5b - Bilagor till förbundsstyrelseprotokoll och övriga styrelsehandlingar
A5c - Handlingar från FS konferenser och sammanträden
A5d - Skrivelser
A5e - Ljudupptagningar från förbundsstyrelsens sammanträden
A6 - Styrelseberedningen
A6a - Styrelseberedningsprotokoll
A6b - Bilagor till styrelseberedningsprotokoll
A7 - Förbundsledningen - Minnesanteckningar med bilagor
A8 - Kansliberedningen
A8a - Protokoll från kansliberedningen
A8b - Bilagor till protokoll från kansliberedningen
A9 - Ordförandekonferens - Minnesanteckningar
A10 - Avdelningschefssammanträden - Protkoll med bilagor
A11 - Sekretariatet
A11a - Minnesanteckningar från sekretariatet
A11b - Bilagor till minnesanteckningar från sekretariatet
A12 - HTF Data AB
A12a - Protokoll från HTF Data AB
A12b - HTF Data AB - verksamhetsberättelser och övriga handlingar
A13 - Handelstjänstemännens Erkända Arbetslöshetskassa (HEAK)- Stämmo- och styrelseprotokoll, årsberättelser
A14 - Protokoll med bilagor från revisionssammanträden
A15 - Stadgekommittén - Sammanträdesmaterial
A16 - HTFs personalkommitté - Protokoll med bilagor
A17 - HTFs personalklubb - Protokoll med bilagor
A18 - HTFs företagsnämnd - Protokoll
A19 - HTFs verksamhetsberättelser
A19a - Styrelsens berättelse
A19b - HTFs verksamhetsberättelser
A20 - Förbundsavdelningarnas verksamhetsberättelser
A20a - Verksamhetsberättelser från förbundsavdelningar
A20b - Äldre FA-verksamhetsberättelser
A20c - Bilagor till verksamhetsberättelser, förbundsavdelningsstyrelsens protokoll
A21 - Verksamhet och budget
A21a - Verksamhetsplan och budget
A21b - Bilagor till verksamhetsplan och budget
A22 - HTFs stadgar
A23 - HTFs Skyddskommitté - Protokoll med tillhörande bilagor och handlingar
B - UTGÅENDE SKRIVELSER OCH KORRESPONDENS
B1 - Utgående skrivelser
B1a - Utgående skrivelser - allmänt
B1b - Utgående skrivelser - röda kopior
B1c - Informationsavdelningen utgående skrivelser
B2 - Korrespondens
B2a - Förbundsordförandens och sekretariatets korrespondens
B2b - Administrativa avdelningens korrespondens
B2c - Förhandlingsavdelningens korrespondens
B2d - Informationsavdelningens korrespondens
B2e - Utredningsavdelningens korrespondens
B2f - HK-AK (Avdelningskontoren) korrespondens
B2g - Korrespondens med enskilda medlemmar
B2h - Korrespondens med andra fackliga organisationer och arbetsgivareföreningar
B2i - Korrespondens med departement och statliga myndigheter
B2j - Medlemsregistrets korrespondens
B3 - Stencilerade handlingar
C - DIARIER
C1 - Diarier
C1a - Registraturets diarier
C1b - Förhandlingsavdelningens diarier
D - POSTBÖCKER
D1 - Postböcker
E - FÖRHANDLINGAR
E1 - Avtal - tryckta
E1a - Centrala avtal- HTF
E1b - Avtal - Civilflyg
E1c - Avtal - Landtransport
E1d - Avtal - Sjötransport
E1e - Avtal - Hotell och Restaurang
E1f - Avtal - Ideella organisationer
E1g - Avtal - Organisationer
E1h - Avtal - Vård
E1i - Avtal - Massmedia
E1j - Avtal - Städ och bevakning
E1k - Avtal - Jordbruksrelaterade företag
E1l - Avtal - FOB
E1m - Avtal - Handel
E1n - Avtal - Systembolaget AB
E1o - Avtal - Järn-, Bok- och Hemslöjdshandel
E1p - Avtal - Pensions och tjänstetidsberäkning
E1q - Avtal - Rationaliserings- och trygghetsfrågor
E1r - Avtal - Arbetstid
E1s - Avtal - Medbestämmande
E1t - Utvecklingsavtal
E1u - Avtal - Semester
E1v - Avtal - Utbildning
E1w - Avtal - Studieledighet
E1x - Avtal - Företagsnämnder
E1y - Avtal - Arbetsmiljö
E1z - Avtal - Jämställdhet
E1å - Reseavtal
E1ä - Avtal om ekonomikommittéer och arbetstagarkonsulter
E1ö - Avtal - Styrelserepresentation
E2 - Förhandlingsverksamhet
E2a - Förhandlingsförberedelser vid avtalsrörelser
E2b - Avtalsframställan och förhandlingsresultat
E2c - Konferenser
E2ca - Allmänna konferenser
E2cb - Avtalskonferenser
E2cc - Branschkonferenser
E2d - Arbetsmarknadsfrågor
E2da - Arbetsmiljöfrågor
E2db - Företagsnämnder inklusive omorganisationsfrågor
E2dc - Handlingar rörande företagsförändringar
E2dd - Handlingar rörande företagsnedläggelser
E2de - Jämställdhetsfrågor
E2df - Lönefrågor inklusive avgångsvederlag och slutlön
E2dg - Handlingar rörande medbestämmande inklusive MBL
E2dh - Styrelserepresentationsfrågor
E2di - Handlingar rörande uppsägningsfrågor
E2dj - Övriga handlingar rörande arbetsmarknadsfrågor
E2e - Handlingar rörande arbetstidsfrågor
E2f - Handlingar rörande semesterfrågor
E2g - Handlingar rörande försäkringsfrågor
E2h - Pension
E2ha - Allmänt rörande pensionsförhandlingar
E2hb - Tjänstegrupplivnämndens handlingar (TGL)
E2i - Allmänt rörande trygghetsfrågor
E2j - Juridiska frågor
E2ja - Allmänna juridiska frågor
E2jb - Rättstvister
E2jc - Arbetsrätt - Allmänt
E2jd - Arbetsrätt - Anställningsskydd
E2je - Kollektivavtalstolkning
E2jf - Övriga rättstvister och rättsfall
E2jg - Indrivning och konkurs
E2jh - Försäkringstvister
E2ji - Arbetsdomstolsdomar och andra domar
E2k - Medlemsärenden
E2ka - Medlemsärenden - allmänt
E2kb - In- och utträde
E2m - Konflikter
E2ma - Konflikter
E2mb - Konfliktfrågor
E3 - Avtal
E3a - Avtal med arbetsgivareorganisationer
E3aa - Avtal med Svenska Arbetsgivareföreningen
E3ab - Avtal med Arbetsgivareföreningen SFO (SFO)
E3ac - Avtal med Kooperationernas Förhandlingsorganisation (KFO)
E3ad - Avtal med LAF
E3ae - Avtal med Handelns Arbetsgivareorganisation (HAO)
E3af - Avtal med SAHR
E3ag - Avtal - Vård
E3ah - Avtal - Skog- och lantbruk
E3ai - Avtal med Sveriges Frisörers Förening
E3aj - Avtal - Övriga
E3b - Avdelningskontors avtal
E3c - Kollektivavtal
E3d - Avtal - Civilflyg
E3da - Avtal - SAS
E3db - Avtal - Linjeflyg AB
E3dc - Avtal - Transair AB
E3dd - Avtal - Övriga företag civilflyg
E3e - Avtal - Landtransport med Bil- och trafikskolor
E3f - Avtal - Sjötransporter (inkl spedition), rederier och stuverier
E3g - Avtal - Resebyråer och researrangörer
E3h - Avtal - Tidningar och massmedia (TA)
E3i - Avtal - Handel (HAO)
E3j - Avtal - Gross och detaljhandel
E3ja - Grosshandel - allmänt om avtal
E3jb - Detaljhandel - allmänt om avtal
E3jc - Gross- och detaljhandel - företag (avtal)
E3jd - Avtal grosshandel - äldre serie
E3k - Avtal - uppdragsverksamhet med advokat- och revisionsbyråer
E3l - Avtal - Hotell och restaurang
E3la - Avtal - Hotell och restaurang
E3lb - Avtal - SARA AB (med SKAR och VARA)
E3m - Avtal - Organisationer och ideella föreningar
E3n - Avtal - Vård
E3o - Avtal - Övriga branscher
E3p - Slaktade kollektivavtal
E4 - Förhandlingar - Äldre serier
E4a - Förhandlingar - Äldre serie (502)
E4b - Löneöverenskommelser - Äldre serie (510)
E4c - Avtal, överenskommelser och avtalsförberedelser - Äldre serie (511-587)
E5 - Avregistrerade hängavtal
E5a - Avregistrerade hängavtal (A-Ö)
E5b - Avregistrerade hängavtal (org.-nr.)
F - HTFs ÖVRIGA VERKSAMHET
F1 - Utredningar
F1a - Utredningar - äldre serie
F1b - Utredningar - ny serie
F1c - HTF:s interna utredningar
F1d - Utredningar - arbetsoriginal (arbetsmaterial)
F1e - Utredningar om skattefrågor
F1f - Yttranden
F1fa - HTF:s remissvar/yttranden - Äldre serie
F1fb - HTF:s remissvar/yttranden - Ny serie
F1fc - HTF:s remissvar/yttranden - Tillståndsärenden
F1fd - Samråd gällande befattningsnomenklatur
F1g - Enkäter och sammanställningar
F1h - Arbetsgrupp för jämställdhet
F1i - Befattningsklassificering
F1ia - Befattningsnomenklatur
F1ib - Tryck rörande befattningsklassificering
F1j - Verksamhetsprojekt
F2 - HTFs organisation
F2a - Interna frågor - HTF
F2b - Policyfrågor
F2c - HTF:s handlingsprogram
F2d - Personal
F2da - Allmänna personalfrågor
F2db - Personalakter - aktuella
F2dc - Personalakter - avställda
F2dd - Kurser och konferenser för personal
F2de - Stipendier och resebidrag för personal
F2df - Hyllningar och firanden av personal
F2e - Arbetsgrupper och kommittéer
F2ea - Arbetsgrupper och kommittér - Äldre serie
F2eb - Arbetsgrupper och kommittér - Ny serie
F2f - Föredrag och tal
F2g - Jubiléer och historik
F2h - Konferenser - Interna
F2i - Medlemsorganisationer, specialföreningar och klubbar
F2ia - Allmänt om medlemsorganisationer, specialföreningar och klubbar
F2ib - Civilflyg
F2iba - SAS Tjänstemannaförening
F2ibb - SAS Kontorist/kontorsgruppen (ST)
F2ibc - SAS Cabin Attendants Club - CAC
F2ibd - SAS Scandinavian Cabin Crew Ass. - SCCA
F2ibe - SAS CAC Norge (Oslo)
F2ibf - SAS Scandinavian Cabin Crew Ass. - SCCA (Oslo)
F2ibg - SAS CAU Danmark
F2ibh - SAS Trafikgruppen/-klubben
F2ibi - SAS Teknikerklubben
F2ibj - SAS Klarerareföreningen
F2ibk - SAS Trafikföreningen
F2ibl - SAS Scandinavian Supervisory Club (SSC)
F2ibm - Iscan Airpurser
F2ibn - Ostermans Aero Tjänstemannaklubb
F2ibo - Sterner Aero
F2ibp - Swedair
F2ibq - Transair
F2ibr - Linjeflygs Tjänstemannaklubb och Flygvärdinnor
F2ibs - Scanair CAU
F2ibt - HTF:s organisation: Medlemsorg, specialför o klubbar - Civilflyg - Scandinavian Air Purser (SAP) (Scandinavian Flightpursers)
F2ibu - Kabinsäkerhetskommittén
F2ic - Sjötransport - Salénrederierna
F2id - Landtransport inklusive bil- och trafikskolelärare
F2ida - Biltrafikens Föreståndareförening
F2idb - Biltrafikens Tjänstemannaförening
F2idc - Biltrafikens Chefstjänstemannaförening
F2idd - Trafiklärarrådet (HTF:s trafiklärarklubbars samrådsorgan)
F2ide - Trafiklärarföreningen i Stockholm
F2ie - Massmedia. Pressbyråtjänstemännens förening
F2if - Detalj- och grosshandel
F2ifa - Riksförbundet för Affärsanställda (RFA)
F2ifb - Bokhandelns Medhjälpare Föreningen (BMF)
F2iga - De Järnhandelsanställdas Riksförbund
F2igb - Stockholms Järnhandelsbiträdesförening
F2igc - Föreningen Stockholms Järnhandelsanställda
F2iha - Handelsombudens Fackförbund
F2ihb - Elektrolux Försäljares Kamratförening (AK 03)
F2iia - Systembolagets Personalförening
F2iib - Systembolagens Personalförening - Stockholmskretsen
F2ija - Allmänna Klubben
F2ijb - Grosshandelns Allmänna Klubb
F2ik - Ideella och idébärande organisationer
F2ika - TCO Förbundens Funktionärsklubb/TCO Organisationernas Personalklubb (TOP)
F2ikb - HTF:s Personalklubb
F2il - Sveriges Turistråd
F2im - Hotell och restaurang
F2ima - Tjänstemannaförbundet för hotell och restauranger (THR)
F2imb - THR:s Stockholmsklubb
F2imc - Hotell- och restaurangtjänstemännens Erkända arbetslöshetskassa
F2imd - Sveriges Hovmästares Förening
F2ime - Sveriges Kökschefers Förening
F2imf - Göteborgs Kökschefers Förening
F2img - Restaurangkassörskeföreningen
F2in - Vård: Landstingens Inköpscentrals Riksklubb (LIC)
F2io - Vård
F2ioa - Svenska Tandsköterskeförbundet
F2iob - Avdelning 44 (tandsköterskor)
F2ioc - Privata Tandvårdens Samrådsorgan
F2iod - Läkarsekreterarförbund
F2ip - Sveriges Affärs- och Kontorsanställdas Förbund (SAK)
F2ir - Handel och kontor
F2ira - Svenska Kontoristföreningarnas Förbund/Svenska Kontoristförbundet samt Svenska Affärsmedhjälparförbundet
F2irb - Göteborgs Kontoristförening
F2irc - Kvinnliga Kontoristföreningen i Stockholm (KKF)
F2ird - Kvinnliga Kontoristförbundet i Göteborg
F2ire - Svenska Affärsmedhjälpareförbundet
F2is - Övriga HTF-klubbar
F2it - Samrådsorgan
F2iu - Branschkommitér
F2iv - Riksklubbar
F2j - Handelstjänstemännens Erkända Arbetslöshetskassa (HEAK) / från 1992 Handelstjänstemannaförbundets arbetslöshetskassa.
F2k - Andra organisationer
F2ka - Samarbete med andra organisationer - Äldre serie (318)
F2kb - Gränsöverenskommelser och organisationstvister samt samarbetsavtal - Äldre serie (314)
F2kc - Gränsöverenskommelser och organisationstvister samt samarbetsavtal - Nya serier
F2kca - TCO-förbund
F2kcb - LO-förbund
F2kcc - SACO-förbund
F2kcd - Övriga
F2kd - Tidigare tjänstemannaorganisationer och -förbund - bl a DACO
F2ke - Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
F2kf - TCOs Privattjänstemannakommitté (TCO-P)
F2kg - Privattjänstemannakartellen (PTK)
F2kh - PTK-T
F2ki - Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum (TAM)
F2kj - Tjänstemännens Bildningsverksamhet (TBV)
F2kk - Folkrörelsernas Arkivförbund
F2kl - PTK-M
F2l - Departement och statliga myndigheter
F3 - Information
F3a - Allmän information
F3b - Aktuell information (tryck)
F3c - Arbetsmiljöinformation
F3d - Arbetsplatsombudsinformation (tryck)
F3e - Avtalsinformation
F3f - Avtalsrörelser - information om
F3g - Intern information
F3h - Interna meddelanden och information (AKn03) (tryck)
F3i - Jämställdhetsfrågor - information om (tryck)
F3j - Konfliktinformation
F3k - Konfliktinformation
F3l - Pressinformation
F3m - Rekryteringsinformation
F3n - Speciell information
F4 - Utbildning
F4a - Utbildning - Allmänt - Äldre serie
F4b - Utbildning - Allmänt - Ny serie
F4c - Fackliga kurser
F4d - Yrkesutbildning
F4e - Ämnesinriktad utbildning
F4f - Utbildningsprojekt
F4g - Konferenser och kurser
F4h - Studieresor och studiebesök
F5 - Ekonomi
F5a - Ekonomi - Allmänt
F5b - Ekonomiska rapporter
F5c - Finanskommittén och Finansdelegationen
F5d - Bidrag
F5e - Revision
F5f - Medlemsavgiften
F5g - Banker
F5h - Lån och kapitalplacering
F5i - Övrigt rörande ekonomi
F5j - Äldre serie
F5k - Värdepapper, placeringar och lån
F5l - Personal
F5m - Kontrakt och avtal
F5n - Datafrågor
F6 - Internationella frågor och organisationer
F6a - HTF - internationella frågor och organisationer
F6b - Internationella frågor och organisationer - Äldre serie
F6c - Internationella samarbeten
F6ca - Fédération Internationale des Employés, Techniciens et Cadres (FIET)
F6cb - Euro-Fiet - Allmänt
F6cc - Euro-Fiet - Cirkulär
F6cd - Internationaler Bund der Privatangestellten
F6d - International Labour Organisation (ILO)
F6e - Nordiska samarbeten
F6ea - Internationella Transportarbetarfederationen (ITF)
F6eb - Skandinaviska Transportarbetarfederationen (STF)
F6ec - Nordiska Transportarbetarfederationen (NTF)
F6ed - Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund (Finland)
F6f - Hotell-, café- och restaurangsammanslutningar
F6g - Fria Fackföreningsinternationalen (FFI)
F6h - Deutsche Angestellten-Gewerkschaft (DAG)
F6i - Grafiska sammanslutningar
F6j - Fackliga samorganisationer
F6k - Nordiska Trafiklärarrådet (NTLR)
F6l - LO/TCOs biståndsnämnd
F6m - Övriga nordiska fackliga organisationer och sammanslutningar
F6n - Länder
F7 - Handlingar rörande HTF-tidningen
F8 - Medlemmar
F8a - Medlemmar - Allmänt
F8b - Medlemskapet och medlemsavgiften
F8c - HTF - Arbetslösa medlemmar
F9 - Arkiv och arkivfrågor - inkl kontorsrutiner
F10 - Diarieförda handlingar
F10a - Diarieförda handlingar 1988-1991
F10b - Diarieförda handlingar 1992
F10c - Diarieförda handlingar 1993
F10d - Diarieförda handlingar 1994
F10e - Diarieförda handlingar 1995
F10f - Diarieförda handlingar 1996
F10g - Diarieförda handlingar 1997
F10h - Diarieförda handlingar 1998
F10i - Diarieförda handlingar 1999
F10j - Diarieförda handlingar 2000
F10k - Diarieförda handlingar 2001
F10l - Diarieförda handlingar 2002
F10m - Diarieförda handlingar 2003
F10n - Diarieförda handlingar 2004
F10o - Diarieförda handlingar 2005
F10p - Diarieförda handlingar 2006
F10q - Diarieförda handlingar 2007
F10r - Diarieförda handlingar 2008
F11 - Handlingar rörande Premiairmålet
F12 - Handlingar rörande sammanslagningar
F13 - Utmärkelser
F99 - Digitala leveranser
G - RÄKENSKAPER
G1 - Huvudböcker
G1a - Huvudböcker - Äldre serie
G1b - Huvudböcker - Ny serie
G1c - Årsböcker, bokslut och årsredovisningar
G2 - Dagböcker - Äldre serie
G3 - Verifikationer
G4 - Kassaböcker
G4a - Kassaböcker - äldre serie
G4b - Kassaböcker - ny serie
G5 - Reskontra
G5a - Reskontra - äldre serie
G5b - Reskontra - ny serie
G6 - Ekonomiska tillgångar
G6a - Förteckning över värdepapper
G6b - Förteckning över inteckningar
G6c - Obligationsbok
G7 - Löner
G7a - Lönespecifikationer - personal
G7b - Löneuppgifter - personal
H - STATISTIK
H1 - Medlemsstatistik
H1a - HTFs medlemsstatistik
H1b - TCOs medlemsstatistik
H1c - Lönestatistik
H1ca - Lönestatistik - äldre serie
H1cb - Lönestatistik - ny serie
H1cc - Lönestatistik
H1cd - Typår/-månad
H1ce - Typår
H1d - Löneutredningar
H1da - Löneutredningar - äldre serie (802)
H1db - Löneutredningar - ny serie
J - RITNINGAR
J1 - Ritningar - Fastigheten Fristaden
L - TRYCK
L1 - Beslutsorganen och historik
L1a - Kongressprotokoll (och kongresshandlingar)
L1b - Program och stadgar
L1c - HTFs verksamhetsberättelser
L1d - Förbundsavdelningarnas verksamhetsberättelser
L1e - Handlingsprogram och historik
L2 - Avtal
L2a - Övergripande
L2b - Biltrafik, spedition och stuverier
L2c - Civilflyg
L2d - Handel
L2e - LAF
L2f - TA och Pressbyråföretag
L2g - Hotell-, café- och restaurangområdet
L2h - Organisationer
L2i - Vård
L2j - Bevaknings- och städföretag
L2k - Allmänna
L2l - Avtalsrätts- och arbetsrättsinformation
L2m - Statistik
L3 - Förbundstryck
L3a - Förbundstryck
L3b - Rekrytering
L3c - Branscher
L3d - Studier
L3e - HTF historia
L3f - Äldre HTF material
L3g - Handböcker
L3h - Smärre tryck - affischer, blanketter etc.
L3i - Handlingar rörande Handelstjänstemännens erkända arbetslöshetskassa, HEAK
L3j - Klubbmaterial
L3k - Storformat
L3l - Diverse tryck, information, sånghäfte etc.
L4 - Tidningar och tidsskrifter
L4a - Förbundets medlemstidning, inbunden
L4b - Förbundets medlemstidning, oinbunden
L4c - Taltidningsupplaga
Z - BILD- OCH LJUDUPPTAGNINGAR
Z1 - Ljudupptagningar
Z2 - Bildupptagningar
Z2a - Filmer
Z2b - Fotografier
Z2c - Diabilder
Z2d - Videoband & DVD
Ö - ÖVRIGA HANDLINGAR
Ö1 - Pressklipp och publicitetsrapporter
Ö2 - Föremål

Tjänstemannaförbundet HTF

 
HTF:s arkiv

HTF:s arkiv för perioden 1937-1990 förtecknades under 1990-talet. Delar av arkivmaterialet hade ridigare förvarats på TAM-Arkiv och flyttades tillbaka till HTF under förteckningsarbetet. I samband med sammanslagningen mellan HTF och SIF den 1 januari 2008 då förbunden gick ihop och bildade Unionen, levererades hela HTF:s arkiv till TAM-Arkiv.

Handlingar från åren 1937-1990 är förtecknade enligt allmänna arkivschemat. Handlingar från åren 1991-2007 har diarieförts. I samband med sammanslagningen med SIF och avslutandet av HTF-arkivet hittades arkivhandlingar på olika tjänstemäns arbetsrum. Dessa handlingar förtecknades in i den gamla förteckningen och i de diarieförda handlingarna. Resultatet blev att det finns serier i den förtecknade delen av arkivet som innehåller handlingar daterade efter 1990.

De diarieförda handlingarna är sorterade efter år och diarienummer. Mellan åren 1991 och 2007 har HTF använt fyra olika diarier. Med fyra olika sökingångar kan det bli svårt att hitta handlingar. För att underlätta för forskare och göra återsökningen lättare har några centrala serier plockats ut från de diarieförda handlingarna och placerats in i den förtecknade delen. Syftet har varit att låta dessa serier vara samlade istället för spridda efter år bland de diarieförda handlingarna. Dessa serier är:

- A1 Kongressprotokoll
- A2 Representantskapets protokoll
- A5a Förbundsstyrelseprotokoll
- A6a Styrelseberedningsprotokoll
- A14 Protokoll med bilagor från revisionssammanträden
- A19b HTF:s verksamhetsberättelser
- A20a Verksamhetsberättelser från förbundsavdelningar
- B1b Utgående skrivelser - röda kopior
- C1a Registraturets diarier
- F2iia Systembolagens personalförening
- F2ioc Privata Tandvårdens Samrådsorgan
- G2 Dagböcker
- H1a HTF:s medlemsstatistik
- Z2b Fotografier
- Ö1 Pressklipp
- Ö2 Föremål

HTF:s diarier:
1) 1991-1994
2) 1995-1997
3) 1998-1999.11.09
4) 1999.11.10-2007

För mer information om och sökingångar till de förtecknade handlingarna från 1937-1990, se den gamla arkivförteckningen som ligger under serie F9.


Det bör noteras att arkivet innehåller handlingar daterade tidigare än 1937. Dessa handlingar återfinns under F2i-serierna och tillhör förbund som har inkorporerats i HTF.Genomgång av arkivet 2008

När arkivet levererades till TAM-Arkiv 2008 hade det stått i en källare i många år. Arkivkartongerna var gamla och smutsiga. Många kartonger var överfyllda medan andra kartonger var halvfulla. Arkivet har nu fått en genomgång och uppfräschning. Kartongerna har bytts ut, halvfulla volymer har slagits ihop med andra volymer och överfyllda volymer har delats till flera volymer. Seriestrukturern är den samma men volymnumren har i många fall ändrats. Några serier har slagits ihop då det rörde sig om "nya" och "gamla" serier med samma sorts innehåll.

I samband med leveransen upptäcktes att några volymer saknades. Volymerna finns kvar i förteckningen men med en anmärkning om att volymen saknades vid leverans till TAM-Arkiv 2008.

Serierna A1c, A1d, A2c och A3b gallrades 2008. Serierna innehöll ljudupptagningar. Vissa enstaka volymer i andra serier har också gallrats enligt tidigare beslut. Det framgår i anmärkningarna om någon volym har gallrats.

Serierna Z2a-d innehåller bildupptagningar. Alla VHS fungerade år 2008. På TAM-Arkiv finns ingen bandspelare för rullband. Rullbandens skick och läsbarhet är därför okänd.

ObS
Serie A5a kräver Unionens tillstånd t.o.m. år 2057.


Januari 2009
Agnes Sollid Sjöbrandt, arkivarie


Tillägg maj 2015

Åren 2013 och 2015 levererades avregistrerade hängavtal som har infogats i den bestående arkivförteckningen som underserie E5, Avregistrerade hängavtal. Ordningen i serien var inte konsekvent och behövde därför ordnas nytt för bättre återsökbarhet. Serien har indelats i E5a, Avregistrerade hängavtal i alfabetisk ordning (A-Ö) som motsvarar en äldre ordningsprincip och E5b, Avregistrerade hängavtal i orgnaisationsnummerordning (org.-nr.) som är Unionens aktuella ordningsprincip. Avregistrering för E5a sträcker sig fram till 2010 (nyare datum kan förekomma). E5b har avregistrerats mellan 1982-2007.

Priska Schilliger, Arkivarie

Tjänstemannaförbundet HTF

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Tjänstemannaförbundet HTF