Hem Arkivbildare
Lärarnas Riksförbund, LR
Arkiv
Sök

Lärarnas Riksförbund, LR

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
687
Landskod
SE
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2007-03-12
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll - äldre serie
A2 - Protokoll- yngre serie
B1 - Kopior av utgående skrivelser- äldre serie
B2 - Utgående handlingar - Yngre serier
B2a - Kopior av utgående skrivelser- diarieförd serie
B2b - Kopior av utgående skrivelser- alfabetisk serie
B2c - Utgående handlingar enligt LR-nummer
B2d - Utgående skrivelser, övrigt
B3 - Verksamhetsberättelser
B4 - Stadgar
B5 - Tidning för Sveriges Läroverk / Skolvärlden
B6 - Pressmeddelanden
C1 - Ingående diarier
C2 - Utgående diarier
C3 - Alfabetiskt register till ingående diarier
C4 - Sakregister till dossierlagda handlingar
C5 - Register LR-nummer
C6 - Övriga diarier
D1 - Register och liggare- äldre serie
D2 - Register till mappserie
E1 - Inkomna handlingar- äldre serie
E2 - Inkomna handlingar / korrespondens - diarieförd serie
E3 - Kommunföreningshandlingar
E4 - Inkomna handlingar, övrigt
F1 - Ämnesordnade handlingar- äldre serie
F2 - Dossierlagda handlingar
F3 - Handlingar ordnade i mappserie
F4 - Handlingar rörande remisser och yttranden
F5 - Handlingar rörande utbildning
F5a - Handlingar rörande utbildning Kurser - allmänt
F5b - Handlingar rörande utbildning Regional arbetsrättsutbildning
F6 - Handlingar rörande utredningar
F7 - Handlingar ordnade efter ämne - samlingsserie
F8 - Handlingar rörande förhandlingsverksamhet
F8a - Handlingar rörande centrala förhandlingar
F8aa - Handlingar rörande avtalsrörelse
F8ab - Handlingar rörande konflikt
F8ac - Informationshäfte Förhandlingsnytt
F8ad - Handlingar rörande centrala förhandlingar, övrigt
F8b - Handlingar rörande lokala förhandlingar
F8ba - Handlingar rörande lokala tvisteförhandlingar
F8bb - Handlingar rörande lokala förhandlingar, övrigt
F8c - Handlingar rörande förhandlingar, övrigt
F9 - Handlingar rörande informationsverksamhet
F9a - Handlingar rörande Utbildningsakademin
F9b - Handlingar rörande kampanj, evenemang m.m.
G1 - Äldre räkenskaper
H1 - Statistik - äldre serie
H2 - Statistiska sammanställningar och underlag
K1 - FOTOGRAFIER
K1a - Ämnesordnade fotografier
L1 - Pressklipp
L2 - Eget småtryck
L3 - Periodiska informationsblad
Ö1 - Personarkiv
Ö1a - Personarkiv - K.E. Skog
Ö1b - Personarkiv - Sven Kinnander
Ö1c - Övriga personarkiv - samlingsserie
Ö2 - Handlingar rörande delföreningar
Ö2a - Lektorernas förening
Ö2b - Sveriges yngre läroverkslärares förening (SYL)
Ö2c - Allmänna adjunktsföreningen
Ö2d - Samlingsserie - Övriga delföreningar
Ö3 - Tryckta medlemsmatriklar
Ö4 - Handlingar rörande tidningen Skolvärlden
Ö5 - Stockholmsdistriktet av Lärarnas Riksförbund
Ö6 - Lärarsammanslutningar - samlings- serie

Lärarnas Riksförbund, LR

 
LÄRARNAS RIKSFÖRBUND/LR 687

INLEDANDE HISTORIK

År 1884 bildades "Svenska Läraresällskapet", det nuvarande LR´s äldsta föregångare. Sällskapet skulle stärka banden mellan lärarna vid de allmänna läroverken och arbeta för undervisningens, läroverkens och lärarnas bästa. En styrelse på sju medlemmar, tre från huvudstaden och fyra från landsorten, skulle sköta de gemensamma angelägenheterna.
I november 1884 hade sällskapet 430 medlemmar utspridda på 63 läroverk.

Trots att viktiga frågor som skolorganisation i allmänhet och läroverksorganisation i synnerhet frekvent stod på dagordningen den första tiden efter sällskapets bildande var det ändå lärarnas löner som kom att röna den största uppmärksamheten.
Efter många års mödor med otaliga framlagda förslag inför riksdagens kamrar kunde kungl. maj:t och riksdagen äntligen enas i organisationsfrågan och lärarna 1904 få igenom en godtagbar lönereglering.

Anslutningen till Svenska läraresällskapet blev nu inte så stor som man hoppats och en följd av detta blev en stadgeändring 1913 då man också fick ett nytt namn, "Läroverkslärarnes Riksförening". Den nya organisationen skulle främst verka för ett ökat landsortsinflytande.

1950 ägde en ny omorganisation rum vilken innebar att läroverkslärarnes Riksförbund kom att omfatta fler (tidigare självständiga) organisationer. Sektioner bildades nu inom förbundet vilka utgjordes av "Allmänna Adjunktföreningen" "Sveriges Yngre Läroverkslärares förening (SYL)", Lektorernas förening" samt en planerad sektion för lärare i övningsämnen.

Vid ett deputerademöte 1964 ändrades ånyo namnet på förbundet, nu till "Lärarnas Riksförbund"

I takt med skolväsendets expansion och det ökade behovet av facklig verksamhet fördubblades förbundets medlemsantal varje decennium för att i början av 1990-talet uppgå till drygt 50000.

Arkivet består av handlingar från tiden 1884-1984/85, såldes en period om ett hundra år. En större lucka finns i materialet för åren 1941-1951 och handlingarna har därför i flera fall ordnats i en äldre resp. en yngre serie (ex.vis serie A1 och A2, B1 och B2). Vidare anges när handlingarna är att betrakta som äldre material, dvs från tiden fram till 1941 och ingående i en äldre arkivförteckning upprättad hos Stockholms stadsarkiv 1977.

Utmärkande för lärarnas Riksförbunds arkiv är den dominerande serie F2, dossierlagda handlingar, till vilken finns ett register, serie C4. Räkenskaper (serie G) efter 1933 saknas nästan helt. Noteras bör även de omfattande personarkiv (serie Ö) som finns bevarade. I dessa serier finns mycket av förbundets avtals- och förhandlingsarbete under senare år dokumenterat. Nämnas bör också handlingar rörande Lektorernas förening (serie Ö2).
Lärarnas Riksförbunds arkiv, som utgör en deposition, ordnades och förtecknades under 1995/96 och omfattar 93 hyllmeter. Där inget annat anges förvaras handlingarna i arkivkartong.

Stockholm i april 1996
Hans E Gustafsson

Arkivet har en användbar sökingång i form av ett register med ämnesord, serie C4. Registret digitaliserades och knöts till innehållet per volym, av Jesper Lagnestam, praktikant från arkivvetenskap, våren 2008, tillgängligt i Excel-format på TAM-Arkiv.

Om förbundspress: Tidning för Sveriges Läroverk (TfSL) 1920-1962 (startade 1901 på privat initiativ) blir organ för LR 1920. Den bytte namn till Skolvärlden 1963.

TAM-Arkiv december 2011 Angående förteckningen 2011: Under 2011 har arkivförteckningen kompletterats med nya leveranser. Det nyförtecknade materialet ingår i volym: A1:12-18, A2:33-40, B1:2, B2a:36-37, B2b:13-66, B2c:1-49, B2d:1-2, B3:1-4, B4:1, B5:1-79, C1:14-17, C5:1-2, C6:1-4, D1:4, E1:6; E2:1-31, E3:2-4, E4:1-7, F2:696-926, F4:27-35, F5a:24-25, F5b:12, F6:5, F7:16, F8aa:1-5, F8ab:1-10, F8ac:1-6, F8ad:1-39, F8ba:1-11, F8bb:1-3, F8c:1-7, F9a:1-21, F9b:1-2, G1:7-10, L1:6-46, L2:3-14, L3:4-15, Ö1b:83-90, Ö1c:29-41, Ö2a:14, Ö2b:1-9, Ö2c:1-10, Ö2d:1-7, Ö4:9-15, Ö6:18. I samband med förteckningsarbetet 2011 har även visst kompletterande material bifogats redan befintliga och tidigare förtecknade volymer, exempelvis i A2:3, A2:19-23, A2:30-32, F1:2 och Ö3:1-7. Några serier har även fått nytt seriesignum: Pressmeddelanden (tidigare under seriesignum B4) har bytt till signum B6 och Kommunföreningshandlingar (tidigare under seriesignum E2) har bytt till signum E3. Nya serier som tillkom 2011 är: B2c, B2d, B4 (se ovan), B5, B6, C5, C6, E2 (se ovan), E3, E4, F8 (7 serier), F9a, F9b, Ö2a, Ö2b, Ö2c. Ö2d, Ö4 (namnändring). Personarkiv under Ö1 och serien F7 hade tjänat som plats för förhandlingsrelaterade handlingar före 2011. Även vid förteckningen 2011 förtecknades vissa äldre handlingar knutna till Sven Kinnander, Bertil Lidgaard och Tore Hamnegård inom Ö1-serierna (möteshandlingar från SACO/SR m.m. samt sådana handlingar som av proveniensskäl samlades under personnamn). Dock förtecknades övriga handlingar som rör förhandlingar i serierna under F8. Vid sökning av handlingar rörande förhandlingar, se även de diarieförda/LR-numrerade handlingarna (serierna B2a, B2b, B2c). Talrika fotografier tillhör arkivet men är oförtecknade, liksom audiovisuella material.

Lärarnas Riksförbund, LR

Handlingarnas tid
1884--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.2

Anmärkning
Arkivet har en användbar sökingång i form av ett register med ämnesord, serie C4. Registret digitaliserades och knöts till innehållet per volym, av Jesper Lagnestam, praktikant från arkivvetenskap, våren 2008, tillgängligt i Excel-format på TAM-Arkiv.

Angående förteckningen 2011:

Under 2011 har arkivförteckningen kompletterats med nya leveranser. Det nyförtecknade materialet ingår i volym: A1:12-18, A2:33-40, B1:2, B2a:36-37, B2b:13-66, B2c:1-49, B2d:1-2, B3:1-4, B4:1, B5:1-79, C1:14-17, C5:1-2, C6:1-4, D1:4, E1:6; E2:1-31, E3:2-4, E4:1-7, F2:696-926, F4:27-35, F5a:24-25, F5b:12, F6:5, F7:16, F8aa:1-5, F8ab:1-10, F8ac:1-6, F8ad:1-39, F8ba:1-11, F8bb:1-3, F8c:1-7, F9a:1-21, F9b:1-2, G1:7-10, L1:6-46, L2:3-14, L3:4-15, Ö1b:83-90, Ö1c:29-41, Ö2a:14, Ö2b:1-9, Ö2c:1-10, Ö2d:1-7, Ö4:9-15, Ö6:18.

I samband med förteckningsarbetet 2011 har även visst kompletterande material bifogats redan befintliga och tidigare förtecknade volymer, exempelvis i A2:3, A2:19-23, A2:30-32, F1:2 och Ö3:1-7. Några serier har även fått nytt seriesignum: Pressmeddelanden (tidigare under seriesignum B4) har bytt till signum B6 och Kommunföreningshandlingar (tidigare under seriesignum E2) har bytt till signum E3.

Nya serier som tillkom 2011 är: B2c, B2d, B4 (se ovan), B5, B6, C5, C6, E2 (se ovan), E3, E4, F8 (7 serier), F9a, F9b, Ö2a, Ö2b, Ö2c. Ö2d, Ö4 (namnändring).

Personarkiv under Ö1 och serien F7 hade tjänat som plats för förhandlingsrelaterade handlingar före 2011. Även vid förteckningen 2011 förtecknades vissa äldre handlingar knutna till Sven Kinnander, Bertil Lidgaard och Tore Hamnegård inom Ö1-serierna (möteshandlingar från SACO/SR m.m. samt sådana handlingar som av proveniensskäl samlades under personnamn). Dock förtecknades övriga handlingar som rör förhandlingar i serierna under F8. Vid sökning av handlingar rörande förhandlingar, se även de diarieförda/LR-numrerade handlingarna (serierna B2a, B2b, B2c).

Talrika fotografier tillhör arkivet men är oförtecknade, liksom audiovisuella material.

Lärarnas Riksförbund, LR