Hem Arkivbildare
Sveriges nationalkommitté av OMEP
Arkiv
Sök

Sveriges nationalkommitté av OMEP

 
SVERIGES NATIONALKOMMITTÉ AV ORGANISATION MONDIALE POUR L´ EDUCATION PRESCOLAIRE/OMEP, 686
Med målsättningen att skapa kontakt och samverkan nationellt och internationellt mellan olika yrkesgrupper engagerade i frågor som rör barn i förskoleåldern bildades i Podebrady, Tjeckoslovakien 1948 världsorganisationen Organisation mondiale pour l´education prescolaire (förkortas OMEP). En av grundarna och initiativtagarna var Alva Myrdal. Den Svenska nationalkommittén av OMEP grundades i april 1950. Nationalkommitéens medlemmar kunde fram till 1976 bara utgöras av organisationer, institutioner samt enskilda personer med arbetsuppgifter som rör barn i förskoleåldern eller har intresse av arbete som berör förskolebarn. Organisationer som inte är direkt engagerade i arbetet med förskolebarn men var intresserade kunde bli stödjande medlem. 1977 försvann, genom en stadgeändring, kravet på organisationer och institutioner att de skulle ha arbetsuppgifter rörande barn i förskoleåldern.Ombudsmötet var fram till 1976 högsta beslutande organ. Från 1977 övertog årsmötet och styrelsen denna funktion.
Verksamheten har genomsyrats av insikten att samverkan mellan olika yrkesgrupper ofta ger snabbare och mer genomgripande resultat. Skapandet av samarbetskommittéer, där företrädare från olika yrkesgrupper tillsammans tagit sig an frågor och problem för att slutligen avge rapporter, är ett resultat av detta. Genom att sprida aktuell forskning och den genererade kunskapen till berörda media, myndigheter och organisationer har man jobbat för väcka debatt, förbättra förståelsen och därmed också livsvillkoren för förskolebarn. Man har också arrangerat studiebesök, temakvällar, resor till andra länder för studier av barninstitutioner och barnomsorg, sänt representanter till internationella kongresser, konferenser och symposium, förmedlat internationella kontakter samt anordnat seminarier kring aktuella frågor som rör förskolebarn. Utöver detta har man också producerat tidskrifter och nyhetsblad. Av stor vikt har även det internationella utbytet av erfarenheter med andra nationalkommittéer varit.

Arkivet var vid överlämnandet till arkivinstitution inte ordnat efter någon egentlig ordningsprincip. Klara tecken på att flera personer under olika, samt tidvis överlappande perioder, fört eller varit ansvariga för dokumenthanteringen stod att finna i de helt skiftande ordningsprinciperna samt den frekventa förekomsten av dubbletter och kopior. Arkivet är dessutom inte komplett; luckor finns samt perioder där man av goda skäl kan anta att antalet handlingar borde vara betydligt fler än vad som nu är fallet. För att bringa ordning och struktur har handlingarna sorterats efter allmänna arkivschemat. OMEP:s versamhet pågår än idag.

Sveriges nationalkommitté av OMEP

Handlingarnas tid
1950--1989
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Sveriges nationalkommitté av OMEP