Hem Arkivbildare
Riksförsäkringsverkets SACO-förenings arkiv
Arkiv
Sök

Riksförsäkringsverkets SACO-förenings arkiv

 

Riksförsäkringsverkets SACO/SR-förenings arkiv, 6831954 bildades Riksförsäkringsanstaltens SACO-klubb, (Sveriges Akademikers Centralorganisation) en sammanslutning för de tjänstemän som var organiserade i någon SACO-ansluten förening. Syftet var att fungera som en sammanhållande lokalavdelning inom Riksförsäkringsanstalten. 1961 skedde en sammanslagning mellan Riksförsäkringsanstalten och Pensionstyrelsen till Riksförsäkringsverket, då byter arkivbildaren namn till Riksförsäkringsverkets personalavdelning för SACO-anslutna. 1969 får verksamheten namnet (Riksförsäkringsverket) RFV:s SACO-förening. Förutom i de olika SACO förbundens grupperingar i RFV:s SACO-förening, kan den fackliga verksamheten urskiljas i de skilda verksamheterna inom Riksförsäkringsverket. Huvudorganisationen SACO slogs 1975 samman med Statstjänstemännens Riksförbund (SR) och fick namnet SACO/SR, 1990 återtog de namnet SACO.

Den fackliga verksamheten innebär att handlingarna står i relation till de egna medlemmarna, arbetsgivaren och den centralorganisation de är en underavdelning av (SACO, Sveriges Akademikers Centralorganisation). Denna struktur medför att skilda slag av handlingar finns under ett flertal av huvudavdelningarna i arkivet. En omlokalisering av verket till Sundsvall i början på 1970-talet, innebar en förflyttning av den Tekniska Byrån (nu kallad RFV-Data) till Sundsvall. Viken speglar en del av handlingarna. I Sundsvall bildas en fackklubb, som ligger under RFV:s SACO-förening i Stockholm. Ytterligare handlingar speglar omlokaliseringen och den tekniska utveckling detta skulle leda till, exempelvis Spången och Fas 90. En av de senaste deceniernas breda verksamhet hos arkivbildaren är löne- och MBL-förhandlinar med arbetgivaren. En betydande del av handlingarna under F serien är inkommna från myndigheten Riksförsäkringsveket, beroende på att arkivbildarens verksamhet till stor del utgörs av att ta ställning till myndighetens verksamhet i perspektivet att bevaka medlemmarnas intressen.

Den upprättade arkivföreckingen ger en överblick över verksamhetens struktur. Vid en mer detaljerad studie kan det löna sig att söka i de skilda serierna vid samma tidsperiod, eventuell korrespondens blir på det sättet synlig. Innehållsförteckningarna under serie D1 1981-1990 kan vara en möjlig sökväg i arkivet, där ämnen finns som sedan kan sökas under andra serier i samma tidsperiod.

Någon gallring har inte skett vid förtecknandet av arkivet.

Riksförsäkringsverkets SACO-förenings arkiv

Handlingarnas tid
1954--1993
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Riksförsäkringsverkets SACO-förenings arkiv