Hem Arkivbildare
Civilekonomernas Riksförbund / Civilekonomerna
Arkiv
Sök

Civilekonomernas Riksförbund / Civilekonomerna

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
651
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2005-11-30
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1a - Fullmäktige-/årsmötesprotokoll med bilagor och handlingar
A1ab - Ljudinspelningar från fullmäktigemöten och höstmöten
A1b - FST:s årsmötesprotokoll med bilagor och handlingar
A2a - Styrelseprotokoll med bilagor och handlingar
A2b - FST:s styrelseprotokoll med bilagor och handlingar
A3 - Arbetsutskottets minnesanteckningar med bilagor och handlingar
A4 - Valberedningens protokoll med bilagor och handlingar
A5 - Övriga protokoll och minnesanteckningar
B1a - Förbundets stadgar
B1b - FST:s stadgar
B2a - Förbundets verksamhetsberättelser och årsredovisningar
B2b - FST:s verksamhetsberättelser
B3 - Förbundstidning
B4 - CR-information/CIAT-meddelanden
B5a - Remissyttranden
B5b - Underlag till remisser
B6 - Övriga utgående handlingar
C1 - Förbundets diarier
D1 - Medlemsmatriklar och förteckningar
E1 - Korrespondens och inkomna handlingar
F1 - Handlingar rörande strategiska styrdokument
F2a - Arbetsmarknadsutskottets handlingar
F2b - Handlingar rörande förhandlingar
F2c - Handlingar rörande lön
F2d - Övriga handlingar rörande arbetsmarknadsfrågor
F3a - Utbildningsutskottets handlingar
F3b - Handlingar rörande ekonomutbildningens innehåll, kvalité och status
F3c - Handlingar rörande Utbildnings- och MBA-kataloger
F3d - Handlingar rörande etikfrågor
F3e - Handlingar rörande vidareutbildningsverksamhet
F3f - Handlingar rörande mentorverksamhet
F3g - Handlingar rörande ekonomipriset
F3h - Handlingar rörande magisterpris
F4 - Handlingar rörande medlemsfrågor och rekrytering
F5a - Studerandenämndens handlingar
F5b - Övriga handlingar rörande studerandeverksamhet
F6a - Handlingar rörande regional verksamhet
F6b - Handlingar rörande kvinnliga nätverk
F7a - Nordiska Civilekonomförbundet
F7b - CIADEC
F7c - Övriga handlingar rörande internationellt samarbete
F8 - Handlingar rörande relationer till andra organisationer
F9 - Handlingar rörande kansliet
F10 - Handlingar rörande förbundets historia och jubileer
F11 - Handlingar rörande upphandlingar
F12a - Avslutade medlemsärenden privata sektorn
F12b - Förhandlingsärenden rörande Kommunalförbundet för Stor-Stockholms Bostadsförmedling
F12c - Medlemsärenden rörande jämställdhetsfrågor
G1a - Bokslut och kontrolluppgifter
G2a - Huvudböcker
G3 - Övriga räkenskaper
Ö1 - Handlingar rörande enskilda funktionärer
Ö2 - Pressklipp

Civilekonomernas Riksförbund / Civilekonomerna

 

CIVILEKONOMERNAS RIKSFÖRBUND/CIVILEKONOMERNA, 651
Civilekonomernas Riksförbund (Civilekonomerna) organiserar civilekonomer och studerande som avser att avlägga lägst ekonomie kandidatexamen (el. motsvarande). Förbundets högsta beslutande organ utgörs fr.o.m. 1987 av en fullmäktigeförsamling. Förbundet är anslutet till SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) och till PTK (Privattjänstemannakartellen).

Civilekonomerna härleder sitt ursprung till Föreningen Sveriges Taxeringsrevisorer (FST), som bildas 1937 och som organiserar taxeringsrevisorer m.f vid Sveriges länsstyrelser (d.v.s. i statlig tjänst). 1954 bildas Civilekonomer i Allmän Tjänst (CIAT). FST blir en sektion inom CIAT som övertar den fackliga delen av FST:s verksamhet. FST upphör 1991. Vid CIAT:s årsmöte 1968 ombildas CIAT till ett för alla arbetsmarknadssektorer gemensamt civilekonomförbund: Civilekonomernas Riksförbund. 1963 tecknar förbundet det första avtalet med Sveriges Civilingenjörsförbund (CF) om köp av kanslitjänster. Kanslisamarbetet utvidgas successivt, med undantag för perioden 1977 t.o.m. 1982 (jfr. nedan), och varar fram till 2000 när Civilekonomerna får ett eget kansli. Fr.o.m. 1977 t.o.m. 1982 ingår förbundet som en beslutsmässigt och ekonomiskt fristående sektion inom Svenska Civilekonomföreningen (SCF); under perioden publicerar Civilekonomerna medlemsinformation i SCF:s tidning "Ekonomen" och överlåter vissa kanslifunktioner till SCF. Fr.o.m. 1983 ger Civilekonomerna ut en förbundstidning. 1987 övergår förbundet från direkt till indirekt demokrati; årsmöten ersätts av fullmäktigemöten. Ordinarie fullmäktigemöte hålls fr.o.m. 1991 vart annat år. De år som fullmäktige inte samlas till beslutsmöte anordnas s.k. höstmöten. Under 1970-talets andra hälft organiserar sig studerandeverksamheten i en studerandenämnd. 1984 får nämnden officiell status som rådgivande organ till förbundsstyrelsen i studerandefrågor.

Civilekonomernas arkiv levererades till TAM-Arkiv 2004 och 2005. Delar av arkivmaterialet hade ordnats och förtecknats1995. Samtliga volymer som ingick i 1995 års arkivförteckning har inte påträffats. En ny arkivförteckning, enligt allmänna arkivschemat, har upprättats 2006. Handlingar som avsatts inom ramen för FST:s föreningsverksamhet återfinns i serie F10 (med undantag för protokoll, stadgar, verksamhetsberättelser och handlingar som arkivbildaren arkivlagt i anslutning till årsmötes- och styrelseprotokoll). Handlingar som påträffades i kartonger märkta: "Av J-E. J[örby] bevarade handlingar: Underlag till krönika över förbundets historia" återfinns i serie F10; Jörbys material består av kopior av handlingar som återfinns i andra serier och av unikt material. I serie F10 återfinns även Civilekonomernas jubileumsskrift från 1996, med bl.a. ovan nämnda krönika. Förbundets verksamhetsberättelser har legat till grund för struktureringen av de övriga ämnesordnade handlingarna och kan med fördel användas som ett komplement till arkivförteckningens F-serier. I viss utsträckning har inkomna och utgående handlingar (inkl. publikationer) ämnesordnats. Serie Ö1: "Handlingar rörande enskilda funktionärer" innehåller handlingar som respektive person handhaft/avsatt i sin egenskap av funktionär åt förbundet (el. sektion inom förbundet). Här återfinns bl.a. handlingar från CIAT-tiden. 1995 års arkivförteckning (bl.a. med uppgifter om handlingar som förtecknats i CF:s arkivförteckning) återfinns i serie D1.

Förbundets fotografier återfinns i TAM-Arkivs fotosamling.

OBS Tillstånd krävs: Enkätsvar, opponenters utlåtanden om doktorsavhandlingar i företagsekonomi (F3g) är spärrade för allmän tillgänglighet i tio år räknat från utgången av det år när handlingen upprättades.

Civilekonomernas Riksförbund / Civilekonomerna

Handlingarnas tid
1936--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
12.0 Hyllmeter
Medlem 1.2

Anmärkning
Arkivet ordnat och förtecknat av E-K Elming

Civilekonomernas Riksförbund / Civilekonomerna