Hem Arkivbildare
Heldt, Sten-Olof
Arkiv
Sök

Heldt, Sten-Olof

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
479
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Styrelseprotokoll PTK
A2 - Styrelseprotokoll från PTK:s utbildningsstiftelse
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande avtalsrörelser
F2 - Övriga handlingar ordnade efter ämne.

Heldt, Sten-Olof

 
Heldt Sten Olof arkiv nr 479

1.1 INLEDNING OCH HISTORIK
Handlingarna i arkivet rör Sten Olof Heldts verksamhet inom PTK (Privattjänstemanna-kartellen). PTK bildades 1973 och är en facklig förhandlingskartell vars medlemmar är tjänste-mannaförbund inom privat sektor. SIF och HTF är de två största förbunden.. I december 1996 var antalet medlemmar i PTK 608 907 personer.

Sten Olof Heldt kom till PTK från SIF och fram till 1976 lånades han tillfälligt in som avtals-sekreterare. Åren 1975-1976 representerade han SIF, som suppleant i PTKs represententskap.

1977 anställdes Heldt på PTK:s kansli på vilket han kom att arbeta som 1:e ombudsman fram till december 1995 då Karl Gunnar Skoog efterträdde honom.

På PTKs extrastämma den 5 maj 1991 valdes Heldt till ordförande i PTK efter Bertil Blomqvist. Heldt var ordförande fram till PTK stämman 1996 då han efterträddes av Holger Eriksson, förbundsordförande i HTF.

1.2 ARKIVET
Heldts arkiv ingick i en leverens från PTK på 150 hyllmeter som levererades till TAM arkiv under 1995. Heldts arkiv består av 39 volymer och handlingarna är ordnade i kartonger och efter allmänna arkivschemat.

Materialet i arkivet berör tiden 1974 till 1993. Materialet i arkivet är till stor del knutet till avtalsrörelsen. Här finns en stor mängd minnesanteckningar, både i utskriven och handskriven form. I materialet om avtalsrörelsen ingår en hel del ekonomiska rapporter och statistik som använts som underlag i avtalsrörelsen om löner.

Arkivet består till stor del utav korrespondens. Korrespondensen är vanligtvis ordnad i tids-ordning och oftast ligger handlingarna med det senaste datumet överst. Handlingarna ordnade under serien korrespondens, E1, rör ett stort antal ämnen, och de ligger oftast ordnade så att den inkommande och utgående handlingen i ett visst ämne ligger ordnade tillsammans, med bilagor. Vanligt är att protokoll finns med som bilagor till korrespondensen. Dessa har inte sorterats ut till en särskild serie utan har fått ligga kvar som bilagor.

Diarieförda handlingar som återfunnits i arkivet har tagits kopia på och återförts till PTKs arkiv. En stor mängd övertaliga kopior har rensats ur materialet vid ordnandet.

Vissa år förekom korrespondensen i två uppsättningar vilka var placerade i olika volymer. Vid ordnandet sammanfördes dessa till en enhet eftersom materialet i de bägge enheterna i mångt och mycket var det samma. I samband härmed rensades också dessa dubbla upplagor ut och serien ordnades till en.

2. LITTERATUR
Informationen om PTK är hämtad från Nationalencyklopedin band 15, Höganäs, 1994.
Informationen om SO Heldt är hämtad till stor del från PTKs. verksamhetsberättelser.

Heldt, Sten-Olof

Handlingarnas tid
1973--1991
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Heldt, Sten-Olof