Hem Arkivbildare
Lärarförbundet
Arkiv
Sök

Lärarförbundet

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
537
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2004-06-18
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Kongressprotokoll
A2 - Förbundsstyrelsens protokoll
A3 - Representantskapets protokoll
A4a - Presidium (Lärarförbundet/LR)
A4b - Bilagor till presidium
A5 - Skolformsnämndernas protokoll
A6 - Ämnesrådens protokoll
A7 - Personalkommitténs protokoll
A8a - Kansliledningsgruppens protokoll
A8b - Kansliledningsgruppens minnesanteckningar
A9 - Skolledarföreningens protokoll
A10 - Studerandekommitténs protokoll
A11 - Valberedningens protokoll
A12 - Arbetsutskottets protokoll
A13 - Pensionärskommitténs protokoll
A14 - Jämställdhetsrådets protokoll
A15 - Vetenskapliga rådet
A16 - Rådet för kompetens och utveckling
A17 - Arbetsmiljörådet
A18 - Samverkansrådets protokoll
A19 - Förhandlingsdelegationens protokoll
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhetsberättelser
B3 - Pressmeddelanden
B4a - Separat utskick, Ordförande/styrelse
B4b - FS-info (Förbundsstyrelseinformation)
B4c - Separat utskick, Kassörer
B4d - Separat utskick, Pensionärsansvariga
B4e - Kansliaktuellt. Information till Lärarförbundets personal
B4f - Separata utskick, studieorganisatörer
B4g - Skolledarföreningens utskick
B4h - Meddelanden från avdelningschefen (lönepolitiska avd.)
B4i - Skrivelser, organisationsavdelningen
B4j - Skrivelser, lönepolitiska avd.
B4k - SYO i Lärarförbundet
B5 - Utgående fax
B6 - Anföranden
C1 - Diarier, efter diarienummer
C2 - Diarier, efter avsändare
C3 - Diarier, efter handläggare
D1 - Medlemsmatriklar
D2 - Förteckningar över utgivet tryckt material
E1a - Korrespondens, ordföranden
E1b - Korrespondens, administrativa avdeleningen
E1c - Korrespondens, Chefsredaktörer
E1d - Korrespondens, personalpolitiska avdelningen
E2 - Inkomna fax (förbundsstyrelsen)
E3 - Inkomna handlingar från lokalavdelningarna
E4 - Inkomna handlingar från TCO
E5 - Utannonserade tjänster i skolor
F1 - Diarieförda handlingar
F2 - Kongresshandlingar
F3a - Förhandlingar, kommun och landsting
F3b - Förhandlingar, stat
F3c - Förhandlingar, övriga
F4 - Valberedningens handlingar
F5 - Kansliledningsgruppens handlingar
F6 - Informationsavdelnings handlingar
F7 - Personalpolitiska avdelningen
F8 - Ämnesrådens handlingar
F9 - Studerandekommitténs handlingar
F10 - Skolformsnämndernas handlingar
F11 - Pensionärskommitténs handlingar
F12 - Samverkansrådets handlingar
F13 - Kommittéer och beredningar
F14a - Juridiska ärenden
F14b - Hemspråkslärarmålet
F14c - AMU-tvisten
F14d - "JAHAB" Mål nr T7-83-93
F15 - Handlingar rörande konflikter
F16 - Handlingar rörande rekrytering
F17 - Kurser och seminarier
F18 - Lönepolitik och arbetstidsfrågor
F19 - START-projektet
F20 - Lärarna lyfter Sverige
F21 - Enkätundersökningar och medlemsdiskussioner
F22a - Stipendiefonder och priser
F22b - Rapporter från studerandestipendiater
F23 - Rikskonferensen för studerande
F24 - Projektet Ung i facket/Ung i Lärarförbundet
F25 - Handlingar rörande kommunaliseringen av skolan
F26 - Handlingar rörande SYO
F27 - Förskolepedagogik och resurspedagogik
F28 - Gymnasium/Vuxenutbildning
F29 - Speciallärare och yrkeslärare
F30 - Arbetsmiljörådets handlingar
F31a - Sammanslagningen av SL/SFL
F31b - Organisationsförändringar
F32a - WCTOP
F32b - Handlingar rörande Nordiska lärares samråd (NLS)
F32c - Övrigt internationellt samarbete
F32d - Biståndsarbete
F32e - Biståndsorganisationer
F33 - Handlingar rörande dokumenthantering, arkiv och bibliotek
F34 - Mässor, utställningar och kulturevenemang
F35 - Jubileumsfiranden
F36 - Handlingar rörande utgivning av tidskrifter samt litteratur
F37 - Idrottsföreningens handlingar
F38 - IT-styrgruppens handlingar
F39 - Handlingar rörande lokaler
F40 - Projekt
F99 - Digitala leveranser
G1 - Kontoplaner
G2 - Resultaträkning
H1 - Statistik
K1a - Fotografier, personer
K1b - Fotografier, ämne
K1c - Fotografier, äldre porträtt
K1d - Fotografier, blandade
K2a - Fotografier, porträtt
K2b - Fotografier, efter ämne
K2c - Fotografier, blandat
K3 - Övriga fotografier
K4 - Teckningar och planscher
L1 - Kongresstryck
L2a - Förskolan
L2b - Slöjdforum
L3 - Pressklipp
L4 - Övriga tryck
Ö1 - Solweig Eklunds handlingar / Sveriges fritidspedagogers förening
Ö2 - Nordisk kommitté för handelsundervisning
Ö3 - RET-stiftelsen
Ö4 - Tor Nitzelius handlingar
Ö5 - AMU-gruppen
Ö6 - Handlingar rörande TCO-OF
Ö7 - Fotonegativ och kopior
Ö8 - Utställningsmaterial

Lärarförbundet

 
LÄRARFÖRBUNDET/ 537

Lärarförbundet bildades 1991 då två av de större svenska lärarförbunden - Sveriges facklärarförbund (SFL) samt Sveriges lärarförbund (SL) gick samman. Sammanslagningen av förbunden kom att gå smidigt, framförallt på grund utav START-projektet; en omfattande utbildning för samtliga lokalavdelningsstyrelser. Målet med utbildningen var att skapa enighet och en stark arbetsplatsorganisation i förbundet. Till förbundsordförande valdes Christer Romilson, tidigare ordförande för SFL, och till vice ordförande valdes Solveig Paulsson som tidigare varit ordförande för SL.

Några viktiga milstolpar har varit genomdrivandet av det förslag som ledde till att förskoleklasser inrättades, samt att förskolans övriga verksamhet skulle regleras i skollagen. Året därefter medverkade även Lärarförbundet till att förskolan fick sin första skolplan. Lärarförbundet var också drivande i frågan om att göra lärarutbildningen forskningsförberedande. Under 2000-talets början har professionaliseringen och läraryrket varit en av viktig fråga. Förbundet har verkat för att lärarna ska få inflytande över lärarutbildningen. Ytterligare ett exempel på förbundets målinriktning efter att visa nya vägar var projektet "Lärarna lyfter Sverige". Projektet visade att kunskap kommer att avgöra Sverige framtida välfärd och ekonomiska utveckling.

Lärarförbundet har även ägnat sig åt betydande internationellt fackligt utvecklingssamarbete i länder i Latinamerika, Afrika och Asien.

Organisation:
Förbundet består av en mängd olika organ som är rådgivande till förbundsstyrelsen. Till exempel kan ämnesråden nämnas, vilkas uppgift är att verka för att ämnena och att lärarprofessionen stärks. Skolformsnämnderna ger råd till förbundsstyrelsen i frågor som rör verksamheten samt villkoren för lärare som arbetar där. Andra råd är arbetsmiljörådet, jämställdhets- och likabehandlingsrådet, rådet för kompetens och utveckling och vetenskapliga rådet.

Lärarförbundet består av 298 lokalavdelningar, som i det stora hela följer kommunindelningarna. Det finns även regionala lokalavdelningar inom Lärarförbundet, där ofta de landstingsanställda lärarna är medlemmar.

Ordförande:
Christer Romilson, 1991 - 2001
Eva-Lis Sirén, 2001 -

Arkivet:
Lärarförbundets arkiv levererades till TAM-arkiv under sommaren och hösten 2008. Handlingarna var i oordnat skick. Det mesta av materialet är från tiden efter bildandet - 1991 - men i leveransen kom även en hel del material från de båda föregångarna med, från 70-talet och framåt. Det rör sig om ca 6 hyllmeter. Det mesta av detta material har in i respektive arkiv. I de fall då volymer innehållit både material från SL/SFL samt Lärarförbunden. Dessa har då behållits i Lärarförbundets arkiv.

I leveransen fanns även handlingar från Lärarnas informationsutveckling AB (LIAB) med. Dessa handlingar har ordnats och förtecknats som en egen arkivbildare.
En större mängd fotografier har kommit med, som tidigare hört till SFL och SL. Dessa har även ingått i Lärarförbundets verksamhet.
Det finns också en del handlingar från en personer, verksamma inom Lärarförbundet, som tagit med sig handlingar från tidigare tjänster. Tor Nitzelius, tidigare jurist hos TCO, samt Solweig Eklunds handlingar rörande Sveriges fritidspedagogers förening. Dessa båda serier finns under Ö - övrigt.

Fredrik Weiss


Andra arkiv med anknyning till Lärarförbundet
Solweig Eklunds personarkiv (arkivnr 701). Solweig var bl a vice ordförande i förbundet.
INSEA - International Society For Education Through Art (arkivnr 706).
Historielärarnas förening (arkivnr 757).
Modersmålslärarnas förening (arkivnr 758)
Riksföreningen för lärarna i moderna språk (arkivnr 759).

Lärarförbundet

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.1

Anmärkning

Lärarförbundet