Hem Arkivbildare
TCO
Arkiv
Sök

TCO

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
3
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Dokumentlager
Alfresco
Registreringsdatum
2003-09-10
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1aa - Kongressprotokoll - huvudserie
A1ab - Snabbprotokoll från kongress
A1ac - Bandupptagningar från kongress
A1b - Kongresshandlingar
A1c - Arbetsgrupper vid kongressplanering
A2a - Representantskapets protokoll, huvudserie
A2b - Konceptprotokoll med underlag och handlingar
A2c - Bandupptagningar från Representantskapet
A3a - Styrelseprotokoll
A3b - Underlag till styrelsen
A3c - Styrelse- och förbundsordförandekonferenser
A4 - AU-protokoll
A5 - Presidiets protokoll
A6 - Minnesanteckningar från sekretariatet
A7 - Register över representantskapets protokoll
A8 - Övriga protokoll
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhetsberättelser
B3 - Utgående korrespondens
B4a - O-skrivelser
B4b - K-skrivelser
B4c - T-skrivelser
B4d - Meddelanden från Utredningsavdelningen
B4e - Kontorsmeddelanden
B4f - Samhällsekonomisk/Ekonomisk översikt
B4g - TCO-Rapport
B4h - Material-Nytt
B4i - TCO-Nytt
B4j - Arbetsmarknadsnytt
B4k - Arbetsrättsligt Allehanda
B4l - D-skrivelser
B4m - Perspektiv
B4n - Skolinformationsnytt
B4o - MUCK
B4p - Utbildningsnytt från TCO
B4q - Utredningsnytt från TCO
B4r - Cirkulär kring kurser och seminarier
B4s - R-skrivelser
B4t - Nyheter inom vuxenutbildningen/Bulletin om Vuxenutbildningen
B4u - Utbildningsaktuellt
B4v - Internfakta
B4w - Avdelningsmeddelanden
B4x - FoU-Nytt
B4y - Fakta/Debatt
B4z - Cirkulär från TCOs bibliotek
B4å - TCO Inifrån
B4ä - Direkt från Trycket
B4ö - Välfärdsfakta
B5 - TCO-ekonomernas rapporter
B6 - TRUNKEN
B7 - Kanslimeddelanden
B8 - Pressmeddelanden
B9 - Brysselkontorets Nyhetsbrev
B10 - TCOs Månadskalender
B11 - Uttalanden och presskommunikéer
B12 - Reserapporter
B13 - Yttranden
B14 - TCO granskar
C1 - Diarium
C2 - Diarium över juridiska ärenden
C3 - Register till diarium
D1 - Adresskalendrar
D2 - Arkivförteckningar
D3 - Register till cirkulärskrivelser
D4 - Register till TCOs yttranden
D5 - Ordförandens kalendrar
D6 - Övriga register
E1 - Korrespondens med medlemsorganisationer
E2a - Korrespondens med TCO-kommittéer
E2b - Korrespondens med distrikten
E2c - Korrespondens med TCO-råden
E3a - Utomnordisk och Internationell korrespondens
E3b - Nordisk korrespondens
E4 - Korrespondens med myndigheter och organisationer
E5 - Korrespondens med regering, riksdag och politiska partier
E6 - Övrig korrespondens
E7 - Handlingar från enskilda personer
F1a - Diarieförda handlingar
F1b - Handlingar rörande ASF-yttranden
F1c - Handlingar rörande ej besvarade remisser
F1d - Handlingar enligt ärenderegister
F2 - Handlingar rörande utredningar
F3a - Handlingar rörande Nämnden för samhällsekonomiska frågor SAMEK
F3b - Handlingar rörande lönepolitik
F3c - Handlingar rörande samhällsekonomi; allmänt
F3d - Handlingar rörande skatter och budget
F3e - Handlingar rörande löntagarfonder
F3f - Handlingar rörande programberedningen för välfärdssamhällets framtid
F3g - Handlingar rörande TCOs råd för samhällsekonomi och arbetsmarknad
F3h - Handlingar rörande Offensivgruppen
F3i - Handlingar rörande Fördelningspolitiska Gruppen
F3j - Handlingar rörande ungdomsfrågor
F3k - Handlingar rörande Regionala projekt
F3l - Handlingar rörande Regionalpolitiska referensgruppen
F3m - Handlingar rörande TCOs Arbetsgrupp om Ekonomiskt och Monetärt samarbet, Lönebildning och Sysselsättning (EMU-gruppen)
F4a - Handlingar rörande Näringspolitiska frågor och teknikutveckling; allmänt
F4b - Handlingar rörande Nämnden för Näringspolitiska frågor
F4c - Handlingar rörande TCOs Ingenjörsråd
F4d - Handlingar rörande Tekniska Nämnden
F4e - Handlingar rörande Teknik- och Forskningsnämnden
F4f - Handlingar rörande Teknikersamordningsgruppen (TESAM)
F4g - Handlingar rörande Programberedningen för produktivitet och konkurrensförmåga
F4h - Handlingar rörande Teknovator
F5a - Handlingar rörande uppfinnarfrågor; allmänt
F5b - Handlingar rörande TCOs Uppfinnarkommitté
F5c - Handlingar rörande Projektgruppen för innovationsfrågor
F6a - Handlingar rörande socialpolitik; allmänt
F6b - Handlingar rörande Socialpolitiska Rådet
F6c - Handlingar rörande TCOs Socialpolitiska Nämnd
F6d - Handlingar rörande vård- och omsorgsgruppen
F6e - Handlingar rörande alkohol- och narkotikagruppen
F6f - Handlingar rörande äldre- och handikappfrågor
F6g - Handlingar rörande Sociala Yrkesrådet
F6h - Handlingar rörande TCOs Råd för Social- och Välfärdspolitik
F6i - Handlingar rörande socialförsäkringsfrågor
F6j - Handlingar rörande TCOs Arbetsgrupp för värnpliktsfrågor
F6k - Handlingar rörande invandrarfrågor
F7a - Handlingar rörande pensioner; allmänt
F7b - Handlingar rörande Referensgruppen till Pensionsberedningen
F7c - Handlingar rörande Pensionsgruppen
F7d - Hndlingar rörande Allmän Tilläggspension (ATP)
F8a - Handlingar rörande arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor; allmänt
F8b - Handlingar rörande Kontorsgruppen (K-gruppen)
F8c - Handlingar rörande koncernfackligt samarbete och multinationella företag
F8d - Handlingar rörande TCOs Referensgrupp till Löneskillnadsutredningen
F8e - Handlingar rörande Arbetsgruppen för Arbetsmarknadsfrågor
F8f - Handlingar rörande Nämnden för Arbetsmarknads- och Sysselsättningsfrågor (NARB)
F8g - Handlingar rörande Konjunkturreferensgruppen
F8h - Handlingar rörande Rådet för Arbetsliv och Utbildning
F8i - Handlingar rörande Arbetsmarknadspolitisk Referensgrupp TCO-ARG
F9 - Handlingar rörande arbetsrätt
F10a - Handlingar rörande arbetsmiljö; allmänt
F10b - Handlingar rörande TCOs Arbetsmiljönämnd (AMT)
F10c - Handlingar rörande arbetsskador
F10d - Handlingar rörande arbetstidsfrågor
F10e - Handlingar rörande arbetsmiljö och ADB
F10f - Handlingar rörande M*A*S*H
F10g - Handlingar rörande TCO:s arbetsskadeenhet
F11a - Handlingar rörande TCOs Arbetsgrupp för datafrågor
F11b - Handlingar rörande TCOs Nämnd för datafrågor
F12a - Handlingar rörande Medbestämmande, allmänt
F12b - Handlingar rörande Utvecklingsrådet för Samarbetsfrågor
F12c - SAMKO
F12d - Handlingar rörande Programberedningen angående inflytande och kompetens
F13a - Handlingar rörande utbildning; allmän serie
F13b - Handlingar rörande TCOs Utbildningskommitté/Utbildningsnämnd
F13c - Handlingar rörande Samrådsgruppen för utbildningsfrågor
F13d - Handlingar rörande Y-Gruppen
F13e - Handlingar rörandeTCOs Skolpersonalråd
F14a - Handlingar rörande Arbetsgruppen för forskningspolitik och forskningsinitiering
F14b - Handlingar rörande Forskningspolitik och forskningsinitiering
F14c - Handlingar rörande TCOs Forskningsdelegation
F14d - Handlingar rörande Arbetslivsforskning
F14e - Handlingar rörande Arbetsgruppen för Pedagogisk utveckling (APU)
F14f - Handlingar rörande Projektgruppen Asf-programmet (PAP-Gruppen)
F15 - Handlingar rörande TCOs Skolledarfederation
F16a - Handlingar rörande kultur och mediafrågor, allmänt
F16b - Handlingar rörande TCOs kulturkommittén/Nämnden för kulturfrågor
F16c - Handlingar rörande TCOs nämnd för kultur- och mediafrågor
F16d - Handlingar rörande TCOs kulturfond
F17 - Handlingar rörande Energi- och Miljöpolitik
F18 - Handlingar rörande Försvarspolitik
F19 - Handlingar rörande Jordbruks- och Konsumentfrågor
F20a - Handlingar rörande familjepolitik
F20b - Handlingar rörande Jämställdhet; Allmänt
F20c - Handlingar rörande TCOs Arbetsgrupp "Arbetsmarknaden och den kvinnliga arbetsfrågan"
F20d - Handlingar rörande Nämnden för jämställdhet
F21a - Handlingar rörande Förhandlingar, löner och avtal
F21b - Handligar rörande pensionsavtal
F21c - Handlingar rörande Yrkes- och befattningsnomenklatur
F21d - Handlingar rörande konflikter
F22a - Handlingar rörande statistik: allmänt
F22b - Handlingar rörande Statistiknämnden
F22c - Handlingar rörande TCOs Statistikgrupp
F23 - Handlingar rörande Privattjänstemannakommitté (TCO-P)
F24 - Handlingar rörande försäkringar
F25a - Handlingar rörande organisations och gränsdragningsfrågor
F25b - Handlingar rörande Programberedningen för organisations- och rekryteringsfrågor (ORK)
F25c - Handlingar rörande utredningen om översyn av TCOs organisationsplan (OPUS)
F25d - Handlingar rörande TCO-7 kommittén
F26a - Handlingar rörande TCOs nämnd för Chefs- och Ledningsfrågor
F26b - Handlingar rörande Arbetsgruppen för Chefs och Ledningsfrågor
F27aa - Handlingar rörande Distrikt/Regioner
F27ab - Handlingar rörande Nämnden för distriktsfrågor
F27ac - Handlingar rörande Centrala Planeringsrådet (CPR)
F27ba - Handlingar rörande Ledningsgruppen
F27bb - Handlingar rörande Chefsgrupp/Operativa frågor
F27bc - Handlingar rörande avdelningschefsmöten
F27ca - Handlingar rörande kansliet, allmänt
F27cb - Handlingar rörande fastigheter/lokaler
F27cc - Handlingar rörande ekonomi
F27cd - Handlingar rörande försäkringsfrågor
F27ce - Handlingar rörande partsammansatta grupper (arbetsgivare/arbetstagare)
F27da - Handlingar rörande personal, allmänt
F27db - Handlingar rörande avtal
F27dc - Handlingar rörande personalakter
F27ea - Handlingar rörande avdelningar inom TCO; allmänt
F27eb - Handlingar rörande Samhällspolitiska Avdelningen, allmänt
F27ec - Handlingar rörande Arbetslag inom Samhällsolitiska Avdelningen
F27ed - Handlingar rörande Informationsavdelningen
F27ee - Handlingar rörande FUL
F27ef - TCOs utvecklingsenhet/TCO Utveckling AB
F28 - Handlingar rörande tidskrift och förbundspress
F29a - Handlingar rörande Rekrytering, information och propaganda, allmänt
F29b - Handlingar rörande Videogruppen
F30a - Handlingar rörande skolinformation och studerandefrågor; allmän serie
F30b - Handlingar rörande Nämnden för Skolinformation och Studerandefrågor
F30c - Handlingar rörande Samrådsgruppen för Studerandeverksamheten
F30d - Handlingar rörande Centrala styrgruppen för TCOs samlade Studerandeverksamhet
F30e - Handlingar rörande TCOs Studerandeföreningar och Studerandemedlemskap
F30f - Handlingar rörande TCOs Studeranderåd
F30g - Handlingar rörande TCOs Studerandeföreningars Samorganisation/SAMO
F30h - Handlingar rörande Studerandeombudsmännen
F30i - Handlingar rörande SAGT & GJORT
F30j - Handlingar rörande Elevkontaktgruppen (E-gruppen)
F31a - Handlingar rörande facklig utbildning; allmänt
F31b - Handlingar rörande Nämnden för Facklig utbildning
F31c - Handlingar rörande Studierådet för Högre Facklig utbildning
F31d - Handlingar rörande Tjänstemannarörelsens Fackliga Utbildningsråd(FUR)/Tjänstemannarörelsens Utbildningsråd (TUR)
F31e - Handlingar rörande Studieorganisatörsgruppen (SO)
F31f - Handlingar rörande U 32
F31g - Handlingar rörande kurser
F31h - Handlingar rörande kursmaterial
F31i - Handlingar rörande förbundskurser och TCO-kommittéernas kurser
F31j - Handlingar rörande Sommaruniversitet
F31k - Handlingar rörande konferenser och seminarier
F31l - Handlingar rörande stipendier
F32a - Handlingar rörande enskilda fall
F32b - Handlingar rörande TCOs juristgrupp (TCO-J)
F33a - Handlingar rörande internationella frågor; allmänt
F33b - Handlingar rörande kommittén/nämnden för internationella frågor
F33c - Handlingar rörande referensgruppen för internationell information
F33d - Handlingar rörande FFI/ICFTU
F33e - Handlingar rörande ILO
F33f - Handlingar rörande OEEC/TUAC
F33g - Handlingar rörande SIDA, Fackligt bistånd, Fred och nedrustning
F33h - Handlingar rörande TCOs Internationella Solidaritetsfond
F33i - Handlingar rörande Sydafrika och TCOare mot apartheid
F33j - Handlingar rörande nordiskt samarbete
F34a - Handlingar rörande EG/EU; huvudserie
F34b - Handlingar rörande EG-rådet
F35 - Handlingar rörande TCOs Arbetsledarråd
F36 - Handlingar rörande Svenska ManagementGruppen AB (MGruppen)
F37 - Övriga ämnesordnade handlingar
F99 - Digitala leveranser
G1a - Deklarationer
G1b - Bokslut
G1c - Inventarieböcker
G2a - Huvudböcker
G2b - Balans- och resultatrapporter
G2c - Kontoplaner
G3a - Kassaböcker
G3b - Omkostnadsfördelningsböcker
G4 - TCO-Lotteriet
J1 - Affischer
K1 - Fotografier
K1A - Fotografier
K1B - Fotografier
K1C - Fotografier
K1D - Fotografier
K1E - Fotografier
K1F - Fotografier
K1G - Fotografier
K1H - Fotografier
K1I - Fotografier
K2 - Filmer
L1a - Tjänstemannarörelsen/TCO-Tidningen
L1b - Sagt och Gjort
L1c - Datayrket
L1d - Perspektiv
L2 - Broschyrer
L3a - Pressklipp, huvudserie
L3b - Dagens klipp
L3c - TCO-bibliotekets pressklipp
L3d - Pressklipp; Mikrofische
L4 - Almanackor
L5 - Teckningar
Z1 - Bildband
Z2 - Kassett- och rullband
Ö1 - Övriga handlingar, huvudserie
Ö2 - TCOs Statstjänstemannasektion
Ö3 - Föremål

TCO

 
TJÄNSTEMÄNNENS CENTRALORGANISATION/TCO nr. 3

1 Organisation

1.1 TCOs bildande
Tjänstemännens Centralorganisation, med förkortningen TCO, bildades den 11 juni 1944. Detta skedde genom en sammanslagning av De Anställdas Centralorganisation (DACO), bildad 1931, och "gamla" Tjänstemännens Centralorganisation (Tco) bildad 1937. Den senare var en sammanslutning av förbund/föreningar inom den offentliga sektorn, den förra av förbund/föreningar inom den privata sektorn. Den nybildade organisationens uppgift var enligt stadgarna "att utöva den centrala ledningen av tjänstemannarörelsen samt att tillvarataga tjänstemannagruppernas samfällda ekonomiska och sociala intressen".

Vid årsskiftet 1944/45 var 38 organisationer med c:a 180 000 medlemmar anslutna till TCO. Antalet medlemsförbund ökade därefter fram till omkring 1950 innan en kraftig organisationsrationalisering nedbringade antalet (1999 18 st.). En förteckning över samtliga förbund som ingått i TCO återfinns i bilaga 2.

1.2 Regional och lokal organisation. Studerandeföreningar
På regional/lokal nivå bildades från och med 1944 TCO-kommittéer. Dessa omfattade en eller flera kommuner. 1976 avskaffades kommittéerna och ersattes med distrikt, ett i varje län. Möjlighet fanns dock att, efter samråd med TCO:s styrelse inrätta lokala TCO-avdelningar eller TCO-delegationer. 1978 fanns ett hundratal sådana. Distriktsorganisationen avskaffades 1995, men lokala enheter finns fortfarande.

En förteckning över TCO-kommittéerna återfinns i bil. 3. Handlingar från ett stort antal samlades in av TCO i samband med upphörandet och överfördes till TAM-Arkiv. De kan i en framtid komma att överföras till regionala/lokala folkrörelsearkiv. TCO-kommittéerna är egna arkivbildare och har inte förtecknats tillsammans med TCO:s arkiv.

För distriktens vidkommande har endast Stockholmsdistriktets handlingar överförts till TAM-Arkiv. Någon detaljerad bild över tillståndet för övriga distrikt finns inte. Vissa har överförts till närmaste folkrörelsearkiv.

Ytterligare en regional organisation var studerandeföreningarna. Dessa inrättades på försök 1981 på högskoleorterna. 1985 permanentades denna verksamhet. På riksplanet inrättades dels TCO:s Studeranderåd som ett samverkansorgan för TCO och dess medlemsförbund, dels TCO:s Studerandeföreningars Samorganisation (SAMO) som ett samarbetsorgan för de enskilda studerandeföreningarna. Handlingarna från samverkansorganen ingår i TCO:s arkiv under serie F 30. De regionala Studerandeföreningarna är egna arkivbildare och har inte förtecknats med TCO.

1.3 Beslutande och beredande organ
TCO:s högsta beslutande organ är kongressen, där förbunden representeras i förhållande till sitt medlemsantal. Mellan kongresserna utövas ledningen av styrelsen. Under åren 1946-1995 fanns även ett representantskap som sammanträdde årligen. Åren 1944-46 hade styrelsen ett särskilt arbetsutskott(AU).

För beredning av styrelseärenden och/eller för andra ändamål har det funnits en lång rad mer eller mindre varaktiga organ (nämnder, råd, kommittéer etc.). En förteckning över dessa organ, som haft stor betydelse för arkivbildningen, finns på sid. 4 f.

Det har varit svårt att dra en klar gräns huruvida vissa av de beredande organen är egna arkivbildare eller inte. Under åren 1944-67 fanns t.ex. en särskild Statstjänstemannasektion inom TCO, benämnd TCO-S. Denna hade egna stadgar och egen styrelse, men var inte någon egen juridisk person. Dess verksamhet bedrevs av TCO:s kansli och den har inte betraktats som en egen arkivbildare. Fram till 1984/85 sköttes bokföringen av TCO:s ekonomienhet. 1967 avskiljdes emellertid TCO-S både organisatoriskt och kanslimässigt från TCO till en egen organisation med samma namn. Ur proveniensmässig synvinkel blev TCO-S då också en egen arkivbildare och har förtecknats separat; arkivförteckning nr. 4. Handlingar från period-en 1944-67 har emellertid överförts från TCO till TCO-S arkiv. Förmodligen skedde detta då TCO-S blev en egen arkivbildare. De har förtecknats ihop med TCO-S arkiv efter 1967 och inte förts över till TCO:s arkiv, där de proveniensmässigt hör hemma.

Samma sak gäller också om följande organ:
· Studerandeföreningarnas Samorganisation
· TCO:s kommunaltjänstemannakommitté TCO-K
· TCO:s skolledarfederation.

1.4 Ordförande och kansli
Under perioden 1944-67 leddes kansliet av en direktör. Sistnämnda år beslöts att dra in direk-törstjänsten och ersätta denna med en heltidsanställd styrelseordförande. Innehavare av direk-törstjänsten var 1944-60 Valter Åman och 1960-67 Otto Nordenskiöld.

TCO:s ordförande har varit:
Ruben Wagnsson 1944-47
Harald Adamsson 1947-60
Filip Anger (t.f.) 1960-61
Otto Nordenskiöld 1961-70
Lennart Bodström 1970-82
Björn Rosengren 1982-94
Inger Ohlsson 1994-99
Sture Nordh 1999-2011
Eva Nordmark 2011-

Några av TCO:s ordförande har efterlämnat personliga handlingar, vilka inte har förtecknats tillsammans med TCO:s arkiv. Detta gäller Otto Nordenskiöld, Lennart Bodström, Björn Rosengren och Sture Nordh. Personliga handlingar finns också från två handläggare; Jaan Kolk (kanslichef) och Stig Gustafsson (jurist). De senare har förtecknats ihop med TCO under serie E 7. Vid uppdateringen av arkivförteckningen som gjordes 2004 har även handlingar från Jan-Erik Nyberg tillförts denna serie samt "ordförandens korrespondens" som tidigare låg i serie E6 Övrig korrespondens.

TCO:s centrala kansli är sedan begynnelsen beläget i Stockholm. I samband med distriktsorg-anisationens tillkomst 1976 (se 1.2 ovan) inrättades på vissa större orter regionskanslier. I den mån handlingar finns från dessa kanslier har de överförts till TCO:s centrala arkiv och för-tecknats ihop med TCO. Det kan dock inte uteslutas att handlingar också överförts till folkrörelse-/föreningsarkiv.

Till regionkanslierna knöts från 1971 de s.k. studerandeombudsmännen (från början be-nämnda kårortsombudsmän). I samband med distriktsorganisationens nedläggning skedde också en bantning av den regionala kansliorganisationen.

TCO har sedan starten 1944 undergått en rad större och mindre omorganisationer och förändringar. Huvuddragen framgår av bilaga 1.

TCO har också ägt eller varit delägare eller intressent i tre stycken kurs- och konferensanläggningar. Dessa tre; Bergendal, Gällöfsta och Foresta, är egna arkivbildare och ingår följaktligen inte i TCO:s arkiv.

1.5 Tidskrift
TCO utgav från 1947 tidskriften Tjänstemannarörelsen, från 1955 namnändrad till TCO-tidningen. Därtill har TCO givit ut tre specialtidskrifter; "Sagt och Gjort" från 1980 (till medlemmar i studerandeföreningar), "Datayrket" från 1988 och "Perspektiv" från 1977.

1.6 Litteratur
· Tommy Nilsson: Från kamratföreningar till facklig rörelse. De svenska tjänstemännens organisationsutveckling 1900-1980 (Lund 1985).
· Per Sandberg: Tjänstemannarörelsen. Uppkomst och utveckling (Stockholm 1969).
· Thord Wallén: Bakom dokumenten. Femtio år av visioner och verklighet (Stockholm 1985).
· Thord Wallén: Suveränitet och samverkan. Några viktiga drag i TCO:s organisationsutveckling (Stockholm 1989).
· TCO 60 år. 1944-2004 (Stockholm 2004).

· Uno Westerlund. En glansfull framtid. Ur TCO:s historia 1944-2010 (Stockholm 2011).


2 Arkivet

Vissa upplysningar om arkivet har lämnats i föregående del.

Förutsättningarna för det ordnings- och förteckningsarbete som nu (år 2000) avslutats kan i korthet beskrivas på följande sätt. Ett äldre bestånd av handlingar var tidigare förtecknat enligt ett sakområdes-/dossiersystem, vilket bl.a. innebar att diarieförda handlingar splittrades upp. Vidare blev den arkivbildningsplan som TCO:s kansliledning fastställde 1987 endast partiellt implementerad. Leveranserna från TCO:s centralarkiv har varit mer eller mindre ostrukturerade och endast omfattat en mindre del av de handlingar som producerats eller inkommit till TCO. De enskilda handläggarna kom i stället att leverera material från "sitt eget område" direkt till TAM-Arkiv. Till följd av de nämnda och andra omständigheter måste informationsförlusterna inom vissa områden bedömas som betydande.

Den uppgift som nu slutförts har således bestått i 1) att bryta upp det tidigare förtecknade beståndet för att - utifrån allmänna arkivschemat - integrera detta med nyare material; 2) att gå igenom stora mängder "personrelaterat material" och foga samman detta med föregående till adekvata och överskådliga serier. Följaktligen är F serierna konstruerade och bygger på olika "sakområden", vilka inte har mycket gemensamt med den aktuella organisationen av TCO:s kansli.

År 2011 förtecknades de handlingar som sporadiskt levererats till arkivet efter det förra förteckningsarbetet. Förändringar i TCO:s organisation och arbetssätt har pågått även under 2000-talet: många av beredningsorgan, informationskanaler o.dyl. har lagts ner eller bytt namn, medan några nya har tillkommit. Diarium har avskaffats med undantag för yttranden. Dock har inte strukturen i arkivschemat ändrats och nya handlingar har inordnats i de serier där de har en logisk koppling till.


Några vägledande kommentarer vid återsökning av information är följande:

· Det är ofta nödvändigt att gå igenom flera serier för att få en heltäckande bild av vilka handlingar och/eller akter som återfinns i arkivet.

· Serien F 1 a (Diarieförda handlingar) omfattar både diarieförda och dossierlagda handlingar. Serien har byggts upp kring dossierer(sakområden) enligt TCO:s dossierplan. Under vissa perioder har handlingar endast dossierlagts och inte erhållit något diarienummer. Av praktiska skäl har handlingarna förts samman till en serie. En förteckning över dossierernas innehåll återfinns i anslutning till serie F 1 a.

· Diarieförda handlingar har så långt det varit möjligt samlats i serie F 1 a. Undantag förekommer emellertid och handlingar och akter som inte återfinns i F 1 a kan mycket väl finnas i den serie som täcker akternas sakområde.

· Yttranden återfinns dels i en egen serie (B13) och dels bland de diarieförda handlingarna. Handlingar rörande ej besvarade remisser har en egen serie, F1c.

· Protokoll och/eller minnesanteckningar från beredningsorgan, kommittéer o. dyl. återfinns fram till 1973 tillsammans med styrelseprotokollen (serie A 3 a). Efter 1973 har de förts samman med övriga handlingar inom samma sakområde. Handlingar tillhörande ett sak-område har då lagts i en serie (t.ex. F 13 a Handlingar rörande utbildning; allmän serie) och protokoll och/eller minnesanteckningar från beredningsorgan i en annan (t.ex. F 13 b Handlingar rörande TCO:s utbildningskommitté/Utbildningsnämnd). För tiden efter 1973 finns luckor och protokollen/minnesanteckningar från flera beredningsorgan är inte original.

· Ordföranderådets handlingar från 2003 återfinns i A3c.

· Eftersom den ursprungliga strukturen inte gått att återställa har F-serierna mycket blivit långa och snåriga. Därför bör de som vill ta del av TCO:s arkiv läsa igenom innehållsförteckning och serier noggrant om de vill få ut så mycket information som möjligt.

Då arkivbildningen i betydande utsträckning utgått från beredningsorgan följer här en uppställning, där de olika organen kopplats till vederbörande serie i arkivet. Uppställningen är uppdelad i två avdelningar, före respektive efter 1990. 1990 skedde nämligen en radikalt förändrad organisation. Mer om detta i bilaga 1.

1944-1989
Organ Verksamhetstid Serie i arkivet
TCO Borgensring 1943-1981 A 3 a, F 27cc
Föreningen TCO:s Garantifond 1944-1955 A 3 a
TCO:s statstjänstemannasektion/TCO-S 1944-1967 A 3 a, Ö 3*
TCO:s militärkartell 1947 A 3 a
TCO:s ingenjörsråd/ingenjörs- och
naturvetarrådet 1949-1979 A 3 a, F 4 c
TCO:s kommunaltjänstemannakommitté/TCO-K 1951-1976 A 3 a **
TCO:s privattjänstemannakommitté/TCO-P 1953- A 3 a, F 23
TCO:s statistiknämnd 1954- A 3 a, F 22 b
TCO:s arbetsledarråd 1956- A 3 a, F 35
TCO:s lärarråd/skolpersonalråd 1956-1989 A 3 a, F 13 e
TCO:s uppfinnarkommitté 1957- A 3 a, F 5 b
TCO:s arbetsledarråds maskinbefälssektion 1958- A 3 a
Statsverkens Ingenjörsstämma 1960-1967 A 3 a
TCO7-kommittén 1961-1968 A 3 a, F 25 d
TCO:s nämnd för kvinnofrågor/nämnden för jämställdhet 1962-1989 A 3 a, F 20 d
TCO:s utbildningsnämnd 1963-1989 F 13 b
TCO:s skolledarfederation 1966-1989 A 3 a, F 15
TCO:s kommitté för stats- och kommunal-
tjänstemän/TCO-KS 1967- A 3 a
TCO:s sociala yrkesråd 1970-1976 A 3 a, F 6 g
TCO:s arbetsmiljönämnd/AMT 1971-1989 A 3 a, F 10 b
TCO:s studieråd för högre facklig utbildning 1971-1976 A 3 a, F 31 c
TCO:s kulturkommitté/Nämnden för kulturfrågor 1971-1989 F 16 b
TCO:s kulturfond 1972- F 16 d
TCO:s nämnd för internationella frågor 1973-1989 F 33 b
TCO:s arbetsgrupp för värnpliktsfrågor 1975- F 6 j
TCO:s arbetsgrupp för invandrarfrågor 1975-1982 F 6 k
TCO:s samarbetskommitté för demokrati på
arbetsplatsen/SAMKO 1969-1989 F 12 c
TCO:s studieorganisatörsgrupp/SO 1975-1989 F 31 e
TCO:s socialpolitiska råd 1976-1982 F 6 b
TCO:s nämnd för facklig utbildning/FUN 1976-1989 F 31 b
TCO:s nämnd för samhällsekonomiska frågor 1977-1989 F 3 a
TCO:s forskningsnämnd 1977-1982 F 14 d
TCO:s centrala planeringsråd/CPR 1977-1985 F 27 ac
TCO:s nämnd för skolinformation och studerandefrågor 1977-1989 F 30 b
TCO:s Tekniska nämnd/Teknik- och forskningsnämnden 1982-1983 F 4 d - F 4 e
TCO:s Studerandeföreningars Samorganisation/SAMO 1982- F 30 g
TCO:s Socialpolitiska nämnd 1983-1989 F 6 c
TCO:s nämnd för näringspolitiska frågor 1983-1989 F 4 b
TCO:s nämnd för arbetsmarknads- och
sysselsättningsfrågor/NARB 1984-1989 F 8 f
TCO:s nämnd för distriktsfrågor 1984-1989 F 27 ab
TCO:s nämnd för datafrågor 1985-1989 F 11 b
TCO:s studeranderåd 1985-1989 F 30 f
TCO:s nämnd för chefs- och ledningsfrågor 1986-1989 F 26 a
TCO:s juristgrupp/TCO-J 1987- F 32 b

Anm.
* TCO-S har en egen arkivförteckning, nr. 4
** TCO:s kommunaltjänstemannakommitté/TCO-K är inte förtecknat. Det har arkivnummer 492.


1990-1995
Programberedning etc. Verksamhetstid Serie i arkivet
Inflytande och kompetensutveckling 1990-1995 F 12 d
Produktivitet och konkurrensförmåga 1990- F 4 g
Välfärdssamhällets framtid 1990- F 3 f
Organisations- och rekryteringsfrågor/ORK 1990-1992 F 25 b
Jämställdhetsfrågor 1990-1991 F 20 e
Europafrågor 1990-
TCO:s råd för samhällsekonomi och arbetsmarknad 1990- F 3 g
TCO:s råd för social- och välfärdspolitik 1990- F 6 h
TCO:s råd för arbetsliv och utbildning 1990- F 8 h
TCO:s nämnd för kultur- och mediafrågor 1990- F 16 c
Nämnden för internationella frågor 1990- F 33 b
Tjänstemannarörelsens Utbildningsråd/TUR 1990- F 31 d
TCO:s jurisgrupp/TCO-J 1990- F 32 b
TCO:s Studeranderåd 1990- F 30 f
TCO:s styrgrupp för arbetsskadeenheten 1990- F 10 c
Centrala styrgruppen för TCO:s samlade
studerandeverksamhet 1990- F 30 d
Samrådsgruppen för TCO:s studerandeverksamhet 1990- F 30 c
TCO:s jämställdhetsråd 1991- F 20 f
TCO:s EG-råd 1991- F 34 b

En uppdatering av arkivförteckningen gjordes 2004. Under arbetet gjordes inga stora förändringar i serieindelningen utan befintliga serier byggdes på med nytt material som placerades på K9 hylla 4 till K10 hylla 2.


Bilaga 1

Kansliets organisation

Den första större omorganisationen av TCO:s kansli skedde 1953. Organisationsplanen fick då följande utseende:

1957 skiljdes direktörsbefattningen från sekretariatet, vars chef i stället blev en förste sekre-terare. Samma år slogs också press- och informationsavdelningarna samman till en gemensam enhet benämnd informationsavdelningen. 1958 anställdes en jurist, som organisatoriskt knöts till sekretariatet.

Under 1966-69 skedde flera mindre ändringar av organisationsplanen. 1967 blev TCO:s Statstjänstemannasektion (TCO-S) en egen organisation och berörd personal på stats- och kommunaltjänstemannaavdelningen övergick då till den nya organisationen. Därmed upp-hörde stats- och kommunaltjänstemannaavdelningen. 1968 inrättades en särskild arkivenhet på TCO-skolan Bergendal i Sollentuna och 1969 ersattes utredningsavdelningen med en utbildnings- och yrkesavdelning (elevkontakter, facklig utbildning, forskning, kulturpolitik, studiesociala frågor, utbildningspolitik och yrkesfrågor).

1975 skedde en större omorganisation. Flera av informationsavdelningens ansvarsområden fördes samman med sekretariatet till en administrativ avdelning (sekretariatet upphörde). Den administrativa avdelningen fick då hand om administration, bibliotek, arkiv, information, lokal och regional verksamhet, organisationsfrågor, TCO-skolan Bergendal och TCO-tidningen. Återstoden av informationsavdelningen ombildades till en allmän avdelning med ansvar för arbetsmiljö, arbetsrättsliga frågor, familjepolitik, företagsdemokrati och inter-nationella frågor. Redan 1979 delades emellertid den administrativa avdelningen i två. En ekonomiavdelning med ansvar för budget- och ekonomifrågor, kassa, intendentur och för-valtning och en statistikavdelning med ansvar för medlemsstatistik.

Denna organisation kom i allt väsentligt att bestå till 1983. Då omorganiserades kansliet enligt följande schema:

På den samhällspolitiska avdelningen organiserades särskilda arbetslag med olika ansvars-områden (SAMS, FRIDA, INFRA, A-LAGET, UFO och KOR).

1984 sammanfördes arkivet med SIF:s kontorsmuseum till föreningen Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum (TAM). Därmed upphörde arkivenheten och TCO:s arkivråd. Samma år knöts en särskild arbetsskadeenhet till sekretariatet och områdena kontakt och rekrytering överfördes från sekretariatet till informationsavdelningen. 1987-90 utgjorde de regionala fråg-orna en egen avdelning. Sistnämnda år överfördes de till den samhällspolitiska avdelningen.

Nästa större omorganisation skedde 1990/91. Förutom kansliet ändrades då även besluts- och beredningsorganens sammansättning. I stället för nämnder och råd bildades programberedningar. Avsikten var att skapa en mer decentraliserad beslutsstruktur med större flexibilitet genom att låta kansliorganisationen följa beredningsorganens organisation.

De nya programberedningarna respektive kansliorganisationen såg ut som följer:

Programberedning:
1. Inflytande och kompetens
2. Produktivitet och konkurrensförmåga
3. Välfärdssamhällets framtid
4. Organisations- och rekryteringsfrågor (upphörde 1992)
5. Jämställdhetsfrågor
6. Europafrågor
7. Rådet för samhällsekonomi och arbetsmarknad
8. Rådet för social- och välfärdspolitik
9. Rådet för arbetsliv och utbildning
Kansliorganisation:
1. Verksamhetsledning
2. Internationell enhet
3. Samhällspolitisk enhet
4. Arbetslivsenhet
5. EG-samordning
6. Regional verksamhet
7. Information och rekrytering
8. Facklig utbildning
9. TCO-tidningen
10. Administrativa avdelningen

Dessutom fanns följande fasta organ, varav en del fanns i föregående organisationen:
1. Jämställdhetsrådet
2. EG-rådet
3. Nämnden för kultur- och mediafrågor
4. Nämnden för internationella frågor
5. TCO:s fackliga utbildningsråd
6. TCO:s juristgrupp
7. Studeranderådet
8. Styrgruppen för arbetsskadeenheten
9. Styrgruppen för TCO:s samlade studerandeverksamhet

1992 överfördes större delen av kursverksamheten till det av TCO ägda Ledarinstitutet.

Redan 1993 fattades beslut om en ny större förändring av kansliorganisationen. Detta skedde i samband med en översynsutredning som bl.a. inbegrep TCO:s relationer till medlemsförbunden. I omorganisationen inbegreps också beredningsorganen. Resultatet blev att programberedningarna försvann och ersattes av mer eller mindre löst sammansatta arbetsgrupper 1995. Dessa inrättades vartefter olika projekt startades/upphörde. Den nya kansliorganisationen sjösattes 1995 och såg ut på följande sätt:

1996 avskiljdes pressinformationen som en särskild enhet inom informationsavdelningen.


Bilaga 2

Till TCO anslutna organisationer 1944-

Organisation Ansluten år
Apoteksteknikerförbundet 1954
Arbetsförmedlingstjänstemännens Riksförbund 1944-1949
Automobilbesiktningsmännens Förening 1944-1940
Centrala Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund 1944-1969
Civilmilitära Tjänstemannaförbundet 1947-1953
Doktoranders och Forskares Förbund 1994
Domänverkets Kontorspersonals Förening 1944-1946
Fyrpersonalens Förening 1944-1956
Föreningen Kvinnor i Statens Tjänst 1944-1953
Försvarets Civila Tjänstemannaförbund 1944
Försvarsväsendets Underbefälsförbund 1944-1980
Försäkringstjänstemannaförbundet 1944
Handelstjänstemannaförbundet 1944
Kontrollassistenternas Riksförening 1947-1968
Kvinnliga Telefontjänstemannaföreningarnas Centralförening 1944-1962
Lotsförbundet 1944-1960
Lärarförbundet 1991
Musiklärarnas Riksförbund 1947-1953
Officerarnas Riksförbund 1981-1995
Personalföreningen vid Statens Vattenfallsverk 1944-1969
Posttjänstemännens Förening 1975-1983
Postverkets Kansli- och Kontorsbiträdeskårers Centralorganisation 1944-1969
Slöjd- och Yrkeslärarnas Riksförbund 1947-1948
Statstjänstemannaförbundet/ST 1969-
Svensk Sjuksköterskeförening 1946-1965
Svenska Bankmannaförbundet 1944
Svenska Barnmorskeförbundet 1951-1957
Svenska Dövstumlärarsällskapet 1944-1965
Svenska Facklärarförbundet 1948-1990
Svenska Folkhögskolans Lärarförening 1948
Svenska Gymnastiklärarsällskapet 1947-1957
Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund 1965
Svenska Industritjänstemannaförbundet 1944
Svenska Journalistföreningen 1947
Svenska Järnvägarnas Kontorspersonal- och Arbetsledareförbund 1944-1966
Svenska Lantbrukstjänstemannaförbundet 1949

Svenska Maskinbefälsförbundet 1944-1979
Svenska Polisförbundet 1944
Svenska Sinnessjukhusens Förmansförening 1944-1948
Svenska Sinnesslöskolornas Lärarförbund 1947-1948
Svenska Skolkökslärarinnornas Förening 1947-1948
Svenska Stewardföreningen 1944-1970
Svenska Tandsköterske-Förbundet 1945-1957
Svenska Tandteknikerförbundet 1951-1957
Svenska Teaterförbundets Fackorganisation 1944
Svenska Teletjänstemännens Förening 1969-1971
Svenska Tullmannaförbundet 1944-1980
Svenska Tulltjänstemannaförbundet 1980
Svenska Underofficersförbundet 1944-1980
Sveriges Allmänna Folkskollärarförening 1944-1947
Sveriges Allmänna Lantbrukstjänstemannaförbund 1944-1947
Sveriges Allmänna Organist- och Kantorsförening 1944-1967
Sveriges Allmänna Tulltjänstemannaförbund 1975-1980
Sveriges Arbetsledareförbund 1944-1967, 1970-1979, 1985-1998
Sveriges Fartygsbefälsförening 1944-1986
Sveriges Folkskollärarförbund 1944-1963
Sveriges Folkskollärarinneförbund 1947-1963
Sveriges Grafiska Faktorsförbund 1944-1967
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund 1944
Sveriges Lärarförbund 1963-1990
Sveriges Sinnessjukhus Arbetsledareförbund 1944-1949
Sveriges Slöjdlärarinneförening 1947-1948
Sveriges Småskollärarinneförbund 1944-1967
Sveriges Socialtjänstemannaförbund 1944-1949
Sveriges Vandringsrättareförening 1947-1949
Sveriges Yrkesmusikers Förbund 1985
Sveriges Överlärarförbund 1946-1965
Systembolagens Personalförening 1944-1954
Teckningslärarnas Riksförbund 1947-1949
Telegrafverkets Kvinnliga Kontorspersonals Förening 1950-1962
Televerkets Tjänstemannaförbund 1962-1969
Tjänstemannaförbundet för Hotell och Restauranger 1944-1962

Anm. Organisationerna anges med de namn som de hade vid anslutningen.


Bilaga 3

TCO-kommittéer

Kommitté Bildad Kommitté Bildad
1. Arboga 1946
2. Arvika 1949
3. Avesta 1955
4. Boden 1947
5. Bollnäs 1953
6. Borås 1948
7. Eksjö 1948
8. Enköping 1949
9. Eskilstuna 1945
10. Eslöv 1949
11. Falun 1944
12. Gällivare 1956
13. Gävle 1944
14. Göteborg 1945
15. Halmstad 1944
16. Hudiksvall 1949
17. Hälsingborg 1945
18. Härnösand 1949
19. Hässleholm 1948
20. Höganäs 1949
21. Jönköping 1944
22. Kalix 1964
23. Kalmar 1945
24. Karlshamn 1948
25. Karlskoga 1948
26. Karlskrona 1945
27. Karlstad 1945
28. Kiruna 1949
29. Kramfors 1964
30. Kristianstad 1945
31. Kristinehamn 1948
32. Köping 1947
33. Landskrona 1946
34. Lidköping 1953
35. Lindesberg 1949
36. Linköping 1944
37. Ljungby 1949
38. Ljusdal 1953
39. Ludvika 1950
40. Luleå 1945
41. Lund 1957
42. Malmö 1944
43. Mariestad 1949
44. Motala 1948
45. Norrköping 1945
46. Nyköping 1945
47. Nässjö 1948-56
48. Oskarshamn 1945-50
49. Piteå 1964
50. Ronneby 1948
51. Sandviken 1949
52. Skellefteå 1949
53. Skövde 1949
54. Sollefteå 1948
55. Stockholm 1944
56. Strängnäs 1950
57. Sundsvall 1946
58. Svedala 1949
59. Såtenäs 1950
60. Söderhamn 1949
61. Södertälje 1945
62. Trelleborg 1945
63. Trollhättan 1949
64. Uddevalla 1945
65. Umeå 1948
66. Uppsala 1944
67. Varberg 1948
68. Vetlanda 1950
69. Visby 1949
70. Vänersborg 1962
71. Värnamo 1953
72. Västervik 1947
73. Västerås 1945
74. Växjö 1945
75. Ystad 1947
76. Ängelholm 1946
77. Örebro 1946
78. Örnsköldsvik 1949
79. Östersund 1948


Diarie/dossierplan


A Dossierplan -1986

30 Organisationsfrågor
301 Kongressen
3010 Motioner
302 Representantskapet
303 Styrelsen
310 Konstitutions- och organisatoriska frågor
311 TCO:s stadgar, reglementen, uppgifter till styrelseberättelser m.m.
312 TCO-S, PTK(förhandlingsråd), specialföreningar
3121 KTK
3122 TCO-P
3124 PTK
3125 Rosetten
313 TCO-distrikten
3130 Korrespondens med TCO-distrikten
3131 Lokala tjänstemannastämmor
314 Gränsdragnings- och organisationsfrågor samt regler för medlemmar övergång mellan förbund
315 Kollektiv anslutning
316 Kommittéer
3160 Delegerade råd och kommittéer
3161 TCOs regionala och lokala verksamhet
317 Representation, medlemskap i offentliga myndigheter, institutioner m.m.
3171 Representation, medlemskap i ej offentliga institutioner m.m.
3172 Representation, medlemskap i bolagsstyrelser
318 Samarbete med förbund ej registrerade annorstädes. LO-TCO-kommittén samt liknande organ, AKN, utvecklingsråd. Förhållande till övriga topporganisationer
319 Jubileum, invigningar, TCO:s och förbundens historik
3191 Anföranden
320 Arbetslöshetsförsäkring, arbetsförmedling
322 Organisationsutredningar
329 Allmänt
330 Ekonomiska frågor
331 Bergendal, Foresta, fastigheter
332 Inventarier
333 TCO:s lokaler, hyresfrågor
334 Försäkringar
335 Medelplaceringar
336 Lån
338 Stipendier
339 Borgensringen, konfliktersättning
341 Medlemsavgifter till föreningar, bidrag
342 TCO:s budget och bokslut, verksamhets- och revisionsberättelser
359 Övriga ekonomiska frågor (fristående fonder)
360 Interna personalfrågor, TCO:s personal
361 Allmänna anställningsvillkor, tjänstereglementen, arbetsfördelning
362 Lönefrågor
363 Pensions- och andra försäkringar
365 Uppskov, militära
366 Företagsnämnder, förslagspristävlingar
367 Kontorsorganisation, registrering och arkivering
368 Kansliorganisation
369 Övriga frågor (funktionärsklubb, TOP, festkommitté)
3691 Semester, La Serra
3692 Tjänstledighet
3693 Anställning, ansökan

40 Korrespondens
401 Med föreningar
402 Med enskilda medlemmar, anslutning, organisationshemvist
404 Med TCO-förbunden, kongresser, möten
406 Rekommendationer, kongresser, möten
408 Övriga skrivelser

50 Förhandlingsverksamhet, Stridsåtgärder
Allmänna anställningsvillkor, kallelse till förhandling, delegering av förhandling m.m.
Allmänna stridsfonden
Solidaritetsaktioner
Blockad, varsel, strejk
Lockout
Medling
501 Förhandlingsrätt
510 Allmänna lönefrågor, privatanställda
5101 Allmänna lönefrågor, statsanställda
5102 Allmänna lönefrågor, kommunalanställda
5103 Förhandlingar rörande vuxenutbildning
5104 Avtalsfrågor, allmänna
520 Tjänsteförteckningsrevisioner (grupp och enskilda), uppsägningstid
521 A, B och C-listor
530 Pensionsfrågor
540 Sjukförsäkringsfrågor
545 Semester och tjänstledighet
550 Obefogade uppsägningar
553 Omplaceringsfrågor
554 Förtidspensionering
560 Arbetstidsfrågor
572 Traktaments- och reseersättningar
580 Övriga förhandlingsfrågor (information, samarbetsfrågor mellan arbetsmarknadens parter), checklön
581 Arbetsrätt
582 Arbetsdomstolen
583 Befattningsnomenklatur, arbetsvärdering

60 Allmän förbundsverksamhet
Juridiska frågor och tolkningsfrågor
601 Arbetsmarknadsfrågor, anställningstrygghet
6012 Invandrarfrågor
605 Arbetarskyddsfrågor
606 Företagsdemokrati, arbetsmiljö
608 Rättegångar
609 Arbetstagares uppfinningar
610 Arbetsmarknadens kvinnofrågor, familjepolitik
615 Allmänna socialvårdsfrågor, socialförsäkring

70 Informations- och studieverksamhet
Massmedia, uppgift angående kalendrar, rapporter från resor och möten, ersättning vid deltagande i kurser, lönsparande, kursanmälningar, förhyrning av kurslokaler m.m. Allmänt kurser, biblioteksfrågor, arkivfrågor
701 Förbundens kurser, veckokurser och veckoslutskurser
Månadeskurser
Speciella kurser
Arbetsledarrådets kurser och konferenser
Ingenjörsrådets kurser och konferenser
Kontaktkurser och övriga kurser och konferenser, TCO:s
7010 Statsbidrag
702 TBV och TBV-kurser
704 Övriga kurser och konferenser (utom TCO)
705 Konferenser i arbetsmarknadsfrågor, kulturarbetarkonferenser, konferenser inkl. utbildningsdagarna
706 Medbestämmandeutbildning
710 Kampanjer, insamlingar
712 Konsumentupplysning
713 TCO-tidningen
714 Broschyrer och informationstryck
716 Pressinformation
717 Utställningar samt besök på TCO (studiebesök)

80 Utredningar och statistik, samt författningar och betänkanden
8001 Regionalpolitik
8002 Arbetsgivararvgifter, statistikutredningar
801 Remisser
802 Löneutredningar, lönestatistik, lönepolitik
8021 Löntagarfonder
804 Utbildningsfrågor, allmänt
8041 Förskolestadiet
8042 Grundskolan
8043 Gymnasiala stadiet
Gymnasium, fackskola, yrkesskola
8044 Eftergymnasiala stadiet
Universitet, högskola
8045 Vuxenutbildning (inkl. AMS-utbildning)
8046 Forskarutbildning och forskning
8047 Studiesociala frågor
8048 Praktikfrågor
8049 Studiestöd
80491 Elevkontaktverksamhet
805 Prisutveckling, konsumentpolitik, samhällsöversikt, jordbruk
807 Skatteutredningar, skattefrågor
808 Medlemsstruktur, länsfördelning, Tjänstemannakårens utveckling
809 Servicefrågor, servicesektor i Sverige
8901 Kulturutredningar, kulturpolitiska frågor
8902 Arbetsmiljöfrågor
8904 Bostadspolitik
8905 Multinationella frågor
8906 Energipolitik
8907 Datafrågor
8908 Försvarsfrågor
8909 Arbetsskadeförsäkring

90 Internationellt
Allmänt
901 FFI (ICFTU)
902 Nordiskt samarbete, NFS
9021 Inbjudan till nordiska konferenser
903 EFTA, Trade Union
904 FN, UNESCO, ERO, övrigt internationellt samarbete, rapporter från internaionella konferenser och möten
9041 Inbjudan till internationella konferenser
9042 EFS
906 OECD, Europamarknaden, EEC
907 Hjälp till u-länderna, SIDA, fonden för internationellt fackligt samarbete
908 ILO


B Dossierplan 1987-

0 Organisation
000 Organisation, TCO centralt
001 Konstitutionella frågor, stadgar, organisationsfrågor
002 Kongress
003 Representantskap
004 Styrelse
005 Styrelsens beredningsorgan
010 Medlemsorganisationerna
011 Gränsdragningsfrågor
012 Kongress, representantskap (medlemsorganisationerna)
020 Distrikten
021 Ekonomi, personal
022 Verksamhet
030 Studerandeföreningar (formella frågor)
040 Kartellerna
041 KTK
042 PTK
043 TCO-S
044 TCO-P
050 Representation
051 Statlig sektor
052 Kommunal sektor
053 Enskild sektor
054 Inbjudan till konferenser, invigningar, årsmöten m.m.
055 Nordiska och utomnordiska organ (representation)

1 Administration, ekonomi, personal
100 Administration, kansli
101 Kansliorganisation, allmänt
102 Skyddsfrågor, skyddskommitté
103 HTF-klubben
104 Datafrågor
105 Registratur, arkiv, bibliotek
110 Ekonomi
111 Allmänt
112 Budget
113 Lån
114 Bidrag
115 Statsbidrag
116 Stipendier
117 Medelsplaceringar
118 Fastigheter, Bergendal och Foresta
119 Hyresfrågor, lokaler
120 Personal
121 Tjänster (anställningar, uppsägningar)
(122 Personalakter)
123 Avtal
124 Pension
125 Försäkring

2 Arbete och samhällsekonomi
200 Samhällsekonomi
201 Internationell ekonomisk utveckling
202 svensk ekonomisk utveckling
203 Internationella frågor
204 Kapitalbildning
210 Närings- och regionalpolitik
220 Sysselsättningsfrågor
230 Arbetsmarknadspolitik
231 Arbetslöshetsfrågor, inkl. arbetslöshetsförsäkring
232 Arbetsmarknadsåtgärder
233 Arbetsförmedlingsfrågor
234 Arbetsmarknadsutbildning
235 Handikappfrågor
240 Invadrarfrågor
250 Jämställdhetsfrågor
260 Teknik- och energifrågor
270 Miljöfrågor (yttre miljön)
290 Övrigt under 2

3 Löner, skatter, priser
300 Löner
310 Skatter
320 Priser
330 Konsumentpolitik
340 Jordbrukspolitik
350 Försvarsfrågor
390 Övrigt under 3

4 Social och ekonomisk trygghet
400 Fördelningspolitik
410 Socialpolitik
410 Socialpolitik, socialtjänst
411 Socialförsäkringar, exkl. arbetslöshetsförsäkring
412 Familjepolitik och barnomsorg
413 Bostadspolitik
414 Hälso- och sjukvårdspolitik
490 Övrigt under 4

5 Villkor i arbetet'
500 Medbestämmande
510 Arbetsmiljö, inkl. anpassningsfrågor
520 Arbetsskadeärenden
530 Datafrågor
540 Arbetstidsfrågor
550 Fackligt socialt arbete
560 Arbetslivsforskning
570 Arbetsrättsliga frågor
590 Övrigt under 5

6 Utbildning och forskning
600 Utbildningsfrågor
601 Allmänt
602 Förskolan
603 Grundskolan
604 Gymnasieskolan
605 Högskolan
606 Vuxenutbildning
607 Skolledning
608 Samverkan skola-arbetsliv
609 övrigt under 600
610 Personalutbildning
620 Studiesociala frågor
630 Forskningspolitik
631 Allmänt
632 Forskningsinitiering
640 Kulturfrågor
690 Övrigt under 6

7 Internationell samverkan
700 Internationella frågor
710 Fackligt samarbete
711 Allmänt
712 Norden
713 Europa
714 Globalt
720 Multinationella företag
730 Fred och nedrustning
740 Biståndsfrågor
790 Övrigt under 7

8 Information och opinionsbildning
800 Information
801 Massmediakontakter
802 Informationsmaterial
803 Utställningar
804 Information till distrikten
809 Övrigt under 80
810 Skolinformation
820 Studerandekontakter
830 TCO-tidningen
850 Facklig utbildning
851 Allmänt
852 TCO:s fackliga utbildning
853 Förbundens fackliga utbildning
854 TBV
859 Övrigt under 85
890 Övrigt under 8

9 Övriga ärenden
900 Rättsfrågor


Andra arkivbildare med anknytning till TCO
Irma Irlinger (arkivnr 744). Irma forskade om TCO och kvinnorna.

TCO

Handlingarnas tid
1944--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.3

Anmärkning
Åtgärd vid import: Ingen Instutionskod eller Beståndskod infogades (dessa värden kunde inte urskiljas). Orginalvärdet för Arkivnr är '3'.

TCO