Hem Arkivbildare
Försäkringstjänstemannaföreningen
Arkiv
Sök

Försäkringstjänstemannaföreningen

 
FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMANNAFÖRENINGEN, NR 38


Den 27 mars 1919 bildades FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMANNAFÖRENINGEN I STOCKHOLM, som det ursprungliga namnet var. Initiativ- tagare till att bilda förening för de kontorsanställda försäkringstjänstemännen var Gustaf Rosencrantz. Han, liksom flera andra, ansåg att det var nödvändigt med större aktivitet från de anställdas sida för att kraven på bättre arbetsvillkor skulle kunna tillgodoses. Lönesänkningar var att vänta samtidigt som man såg hur bolagens vinster ökade. Ett av föreningens mål blev att söka uppnå samma lönenivå som statstjänstemännen.

Till den nya föreningens förste ordförande valdes Ivar Hallin och det kan vara värt att nämna att en kvinna, Sigrid Åberg, blev invald i styrelsen.

De första tio till femton åren förde föreningen en mycket tynande tillvaro med sjunkande medlemstal och ytterligt svag ekonomi. Anslutningsviljan var låg, mycket beroende på att bolagsledningarna mer eller mindre öppet uttalade att avskeda tjänstemän som organiserade sig. Anställningsförhållandena var inom många bolag helt otillfreds-
ställande och föreningen saknade en enhetlig motpart att diskutera dessa frågor med. Några egentliga förhandlingar var det ännu inte frågan om. Föreningens problem var tidvis så stora att styrelsen diskuterade att helt lägga ned verksamheten. För att överhuvudtaget hålla medlemsintresset vid liv fick man inskränka sig till att satsa på
klubbverksamhet, ping-pongklubb, teaterklubb och orkester.

Efter hand vände dock denna utveckling. Man satsade hårt på med- lemsvärvning och visade aktivitet på olika områden. Även försäkringsanställda utanför Stockholm började visa intressen för föreningen. "I Stockholm" ströks ur namnet och fr o m 1 januari 1936 blev föreningen riksorganisation.

Medemsantalet ökade snabbt och under endast ett år mer än fördubblades det. Mellan årsskiftena 1937/38 och 1938/39 steg antalet medlemmar från 655 till 1 531. Detta plötsliga intresse hänger givetvis också samman med att "kampen blev legaliserad verksamhet" då 1936 års lag om förenings- och förhandlingsrätt kom.

Avdelningar bildades. Den första var Göteborgsavdelningen 1937. Därefter kom Malmöavdelningen 1941 och sedan Jönköpings- och Stockholmsavdelningarna 1943.

Ett närmare samarbete med försäkringsinspektörernas organisation hade inletts under 1935 och året därpå anställde båda organisatio- nerna gemensamt en ombudsman. Inspektörernas ordförande, Uno Broms, valdes till vice ordförande i FTF 1937 och samarbetet konso- liderades 1939 då man beslutade att bilda DE FÖRSÄKRINGS- ANSTÄLLDAS RIKSFÖRBUND. DFR skulle fungera som överorganisation, leda och ta initiativ till förhandlingar och utåt manifestera en enig försäkringstjänstemannakår. De två organisationerna arbetade liksom tidigare som separata enheter men samarbetade i väsentliga frågor.

De första egentliga förhandlingarna med ett enskilt bolag kom till stånd 1937 och man lyckades nå vissa förbättringar beträffande anställningsförhållandena. Efter hand intensifierades förhandlingsarbetet. Skrivelser med preciserade lönekrav skickades till bolagsstyrelserna och direktörerna visade sig i de flesta fall villiga att förhandla. Dessa förhandlingar ansågs ha gett hyggliga resultat. En utredning om försäkringstjänste- männens löne- och anställningsförhållanden verkställldes under 1939 och på grundval av denna utarbetade föreningen en normallönetariff som gav ett bra stöd vid bedömning av lönefrågor samt användes vid framstötar gentemot enskilda bolag.

Föreningarnas intensifierade förhandlingsverksamhet och direkta krav på en enhetlig motpart ledde 1942 till att de olika bolagen bildade FÖRSÄKRINGSBOLAGENS FÖRHANDLINGSORGANISATION, FFO. Under 1944 berördes, direkt eller indirekt, ca 2000 medlemmar av förhandlingar och löneläget för branschen som helhet förbättrades, fr a för de yngre kvinnliga och de manliga tjänstemännen.

Ända sedan 1939, då DFR bildats, hade det funnits tanke på att slå samman FTF och inspektörernas organisation och 1 januari 1945 togs detta steg efter år av intimt samarbete. Som en följd av detta upplöstes DFR och Svenska Försäkringsinspektörernas Förbund och kontorstjänstemän och inspektörer kom att bedriva sin fortsatta fackliga verksamhet i FÖRSÄKRINGSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET.

Källa: FTF 1919-1969 (1969)

Försäkringstjänstemannaföreningen

Handlingarnas tid
1919--1964
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Försäkringstjänstemannaföreningen