Hem Arkivbildare
Fackförbundet Scen & Film (f d Teaterförbundet, TF)
Arkiv
Sök

Fackförbundet Scen & Film (f d Teaterförbundet, TF)

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
282
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2003-01-28
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1a - Riksstämmoprotokoll med bilagor
A1b - Riksstämmohandlingar
A2 - Förbundsrådsprotokoll med bilagor
A3a - Styrelseprotokoll med bilagor
A3b - Styrelsehandlingar
A4a - Verkställande utskottets protokoll med bilagor
A4b - Verkställande utskottets handlingar
A5 - Förvaltningsutskottsprotokoll med bilagor
A6 - Presidiemötesprotokoll
A7a - Sociala sektionens årsmötesprotokoll med bilagor
A7b - Sociala sektionens styrelseprotokoll med bilagor
A8 - TFs fackorganisations styrelseprotokoll med bilagor
A9 - Övriga protokoll
B1a - Utgående skrivelser - brevkopior
B1b - Utgående skrivelser - likalydande brevkopior
B1c - Utgående skrivelser till avdelningar
B1d - Utgående skrivelser - alfabetisk serie
B1e - Utgående skrivelser - utländska brevkopior
B2 - Stadgar
B3a - Verksamhetsberättelser
B3b - Revisionsberättelser
B4 - Nytt från Svenska Teaterförbundet
B5 - Förhandlingsnytt från Svenska Teaterförbundet
B6 - Övriga utgående handlingar
C1 - Ärendeiarier
D1 - Medlemsförteckningar
D2 - Inträdesansökningar
D3 - Inventarieförteckningar
D4 - Övriga förteckningar
E1 - Inkomna skrivelser
E2 - Inkomna handlingar från avdelningar
E3 - Korrespondens huvudserie
E4 - Korrespondens utländsk
E5 - Korrespondens övrig
F1a - Teaterförhandlingar
F1b - Förhandlingar med Sveriges Radio och SVT
F1c - Övriga förhandlingar
F2a - Tryckta avtal
F2b - Övriga avtal
F3a - Handlingar rörande tvister, teatrar
F3b - Handlingar rörande tvister, övriga
F4 - Handlingar rörande kurser och seminarier
F5 - Handlingar rörande utredningar, remisser och enkäter
F6 - Handlingar rörande TFs kansli och personal
F7 - Handlingar rörande organisationsfrågor
F8 - Handlingar rörande medlemmar
F9 - Handlingar rörande jubileum
F10a - Handlingar rörande arbetsmarknad
F10b - Handlingar rörande arbetstillstånd
F10c - Handlingar rörande beredskapsarbete
F11 - Handlingar rörande upphovsrätt
F12 - Handlingar rörande rättsfall
F13 - Handlingar rörande sociala frågor
F14 - Handlingar rörande arbetsrätt
F15 - Handlingar rörande film, musik och ljudband
F16 - Handlingar rörande dansare, estradartister, manager och dramapedagoger
F17 - Handlingar rörande teatrar
F18 - Handlingar rörande kulturpolitik
F19 - Handlingar rörande centrumbildningar
F20 - Handlingar rörande Svenska Filminstitutet
F21 - Handlingar rörande Sveriges Radio
F22a - Handlingar rörande nordiskt samarbete
F22b - Handlingar rörande övrigt internationellt arbete
F23 - Diarieförda handlingar
F24 - Övriga handlingar ordnade efter ämne
G1 - Huvudböcker
G2 - Övriga räkenskaper
H1 - Lönestatistik
H2 - Medlemsstatistik
J1 - Ritningar
K1 - Fotografier
L1 - Pressklipp
L2 - Artistkataloger
L3 - Övriga trycksaker
L4 - Affischer
Ö1 - Fonder och stiftelser
Ö2 - Övriga handlingar

Fackförbundet Scen & Film (f d Teaterförbundet, TF)

 
Fackförbundet Scen & Film, f d TEATERFÖRBUNDET/TF, 282Organisation och verksamhet

Svenska Teaterförbundet bildades vid ett konstituerande sammanträde den 4 november 1894. Från början var det en sammanslutning av både teaterchefer och skådespelare och syftet var att i första hand fungara som en spar- samt sjuk- och begravningskassa.

1932 inrättades en social sektion av Svenska Teaterförbundet, vars mål var att arbeta för lämpliga normalkontrakt med minimilön, införande av offentlig kontroll över teaterverksamheten och utbildningsfrågor. 1944 omorganiserades Sociala Sektionen och anslöts till TCO under namnet Svenska Teaterförbundets Fackorganisation.

I maj 1957 ombildades Svenska Teaterförbundet till ett modernt fackförbund när "facket" och "förbundet" slogs samman och åter blev ett enat förbund. Medlemmarna delades in i två kategorier: aktiva och passiva. Passiva blev de som befanns vara i arbetsgivarställning eller för tillfället upphört att utöva yrket. Så länge en passiv medlem betalade medlemsavgiften till förbundet behöll han/hon sina rättigheter beträffande kassor och fonder, arbetslöshetskassan undantagen. På så vis löstes den besvärliga frågan om personer i arbetsgivarställning.

1998 ändrade förbundet sitt namn till Teaterförbundet.

Idag är Teaterförbundet ett fackförbund för scen och media som organiserar yrkesverksamma artister, tekniker och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och andra närbesläktade områden. År 2000 hade förbundet cirka 8000 medlemmar av vilka cirka 6800 var yrkesverksamma och övriga var passiva eller studerandemedlemmar. Samtliga medlemmar är organiserade i två förbundsavdelningar samtidigt. Dels efter yrkestillhörighet i en riksavdelning och dels efter arbetsplatstillhörighet i antingen en av 31 lokalavdelningar vid de samhällsägda teaterarna eller i en av sex regionala avdelningar för frilansare.

Teaterförbundets huvuduppgift är att i kollektivavtal med arbetsgivarna försäkra yrkesutövarna så bra löner och anställningsvillkor som möjligt. I anslutning till det bevakar Teaterförbundet att artister och andra medlemmar får ersättningar när deras inspelade filmer, skivor och TV-program används i andra sammanhang än vad den ursprungliga ersättningen avsåg, det vill säga upphovsrättsfrågor.

Ordförande för Teaterförbundet har sedan ombildningen 1957 varit Georg Fant, Jan-Olof Strandberg, Erland Josephsson, Lars Edström och Tomas Bolme.

Källor:
Östen Groth, Svenska Teaterförbundet 1894-1969. En sammanfattning av förbundets historia, 1969.
Svenska Teaterförbundets hemsida: www.teaterforbundet.se, 2003-07-28.

Den 15 mars 2021 bytte förbundet namn till Fackförbundet Scen och Film.


Arkivet

Arkivet förtecknades 1995. 2003 gjordes en uppdatering av förteckningen. I stort sett behölls den äldre serieindelningen och utökades med nya handlingar. Ett fåtal nya serier tillkom, bland annat diarieförda handlingar som fick signum F23 i stället för F1 som diarieförda handlingar normalt får. Detta för att undvika att göra alltför stora förändringar i den ursprungliga förteckningen.

Fackförbundet Scen & Film (f d Teaterförbundet, TF)

Handlingarnas tid
1894--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.1

Anmärkning
Arkivet förtecknades av Björn Andersson 1995. Förteckningen uppdaterades 2003 av Ylva Taubert.

Fackförbundet Scen & Film (f d Teaterförbundet, TF)