Hem Arkivbildare
Sveriges Pensionärers Riksförbund
Arkiv
Sök

Sveriges Pensionärers Riksförbund

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
629
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2003-01-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Förbundsmötesprotokoll med bilagor
A2 - Styrelseprotokoll med bilagor
A3 - Register till förbundsmötes- och styrelseprotokoll
A4a - Tidningsstyrelsens protokoll med bilagor
A4b - Ordförandekonferensprotokoll med bilagor
A5 - AU-protokoll med bilagor
A6 - Minnesanteckningar
B1 - Medlemstidningen
B2 - Historik
B3 - Verksamhetsberättelser: Avdelningar och distrikt
B4 - Pressmeddelanden
B5 - SPRF-info
B6 - Stadgar, handlingsprogram, välkomstbroschyrer
B7 - Diverse affischer, småtryck, broschyrer
C1 - Diarium över korrespondensen
D1 - Inventering: Förbundskansliet
D2 - Gästböcker
E1a - Diarieförd korrespondens, huvudserie
E1b - Förtjänsttecken 1995
F1 - Förbundsordförandens handlingar
F2 - Handlingar rörande kongresser
F3a - Diarieförda handlingar
F3b - Diarieförda handlingar - Remisser
F4 - Handlingar rörande enkäter
F5 - Handlingar rörande Årets äldreboende
F6 - Handlingar rörande Joel Öhrn-målet
F7 - Handlingar rörande SPRF:s pilotprojekt 2013
F8 - "De äldres rätt till omsorg"
F9 - Folkhälsoprojektet
F10 - Handlingar rörande Historiegruppen 2007
F11 - Handlingar rörande Värdesäkringskampanjen
F12 - Allianspartiernas utlåtanden om äldrefrågor
F13 - SPRF i massmedier under 2000-talet
F14 - SPRF:s remissvar, skrivelser och pressmeddelanden
F15 - Vinnare i SPRF-tidningens korsord
F16 - Handlingar rörande rekryteringar
F17 - Handlingar rörande STIM och SPRF
F18 - Handlingar rörande berättartävlingen "Jag minns"
F19 - Avtal, kontrakt, överenskommelser
F20 - Handlingar rörande utbildning och studiecirklar
F21 - Handlingar rörande SPRF-manifestation 2006
G1 - Bokslut
G2 - Huvudböcker
G3 - Kassarapporter
G4 - Fonder - Bokslut
H1 - Medlemsstatistik
K1 - Fotografier - identifierade
K2 - Fotografier - oidentifierade
K3 - Fotografier - ramade
K4 - Filmer
Ö1 - Kommunernas pensionsavtal, kopia
Ö2 - Pressklipp

Sveriges Pensionärers Riksförbund

 

SVERIGES PENSIONÄRERS RIKSFÖRBUND (SPRF), 629

Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) bildades 27 maj 1937 i Stockholm som Pensionerade Statstjänstemäns Riksförbund (PSR). Den en månad tidigare bildade Stockholmsföreningen tog initiativet efter önskemål från de tiotalet aktiva föreningarna runtom i Sverige. Sålunda är den tidiga historien för Föreningen Pensionerade Statstjänstemän i Stockholm med omnejd tätt sammanbunden med riksförbundets, varför detta arkiv även har tidigt material från Stockholmsföreningen (E1a:1). Redan från starten började förbundet att uppvakta regering och riksdag i pensionsfrågan.

1964 ändrades namnet till Statspensionärernas Riksförbund. Eftersom SPRF 1994 blev öppet för alla pensionärer och inte bara statspensionärer ändrades namnet 1997 till Sveriges Pensionärers Riksförbund.

Organisation

Förbundets verksamhet finansierades från starten genom att varje lokalförening överförde 50 öre per medlem till riksförbundet. SPRF hade vid bildandet 1248 medlemmar, 1946 hade antalet växt till cirka 10 000 fördelade på 61 lokalföreningar (se röstlängden till förbundsmötesprotokollet, A2:6) och år 2003 var antalet medlemmar 55 000 fördelade på 92 avdelningar.

Av stadgarna antagna på det konstituerande sammanträdet 1937 (A2:1) framgår att förbundet "utgör ett verkställande organ för inom Sverige nu befintliga eller framdeles bildade sammanslutningar av pensionerade statstjänstemän". Vid årsmötet 1946 (A2:6) skrev förbundet in att det har till "uppgift att tillvarataga medlemmarnas samfällda ekonomiska och sociala intressen". Senare skrevs även det politiska oberoendet in. Förbundsmötet (senare kongressen) är det högsta beslutande organet och förbundsstyrelsen är det verkställande.

Medlemstidningen

SPRF:s medlemstidning började sin utgivning 1938 under namnet Svensk Pensionärstidning: Organ för pensionerade statstjänstemän, P.S.R. Medlemsblad, med den före detta riksdagsmannen Carl Knutsson som redaktör. I och med årgång 1965 ändrades namnet till Statspensionären: Medlemsblad för Statspensionärernas Riksförbund. I samband med SPRF:s namnändring 1997 ändrades även tidningens namn, till SPRF-tidningen. Tidningen finns med luckor som bilagor till styrelseprotokollen (A2) och på Kungliga biblioteket.

Arkivet

Arkivet består av cirka sex hyllmeter och levererades från SPRF våren 2003. Arkivet innehåller två större serier: Protokoll (A2) och Korrespondens (E1a). Protokollen är inbundna med bilagor och sakregister för varje årtal. Därtill finns ett register till protokollen 1937-1946 och ett register över viktigare beslut 1937-1951 (båda A3). Protokollen från och med 1967 finns kvar hos SPRF.

Korrespondensen (in- och utgående handlingar) är diarieförd i datumordning (C1). Här finns bland annat kontakter med lokalföreningarna och med staten i pensionsfrågor. Under F Handlingar ordnade efter ämne återfinns förbundsordförandenas handlingar från 1994-1997 (Olof Bergvalls och Bernt Albihns), bland annat handlingar rörande pilotmålet mot staten, det så kallade Öhrn-målet. Stadgar biläggs protokollen när de är föremål för revidering (A2).

SPRF:s förbundsordföranden 1937-1966

1937-1942: f.d. fabriksförvaltare Axel Seedoff

1942-1945: f.d. kommersråd, fil. doktor Martin Jansson

1945-1949: riksdagsman, major Nils Holmström

1949-1960: hovrättsrådet Viktor Petrén

1960 (tjänsteförrättande): kommendörkapten av första graden C. B. Eriksson

1960- Karl Persson

Minnesskrifter utgivna av SPRF med avdelningar

Jubileumsskrift: Försvarsarbetarnas pensionärsförening, Karlskrona 1947-1997: 50 år (Karlskrona, 1997) [SPRF och avd. 41]

Minnesskrift utg. med anledning av P S R:s tioåriga verksamhet (Stockholm, 1947) [ingår i arkivet]

Statspensionärernas förening i Stockholm 40 år: minnesskrift (Stockholm, 1977) [ingår i arkivet]

Statspensionärernas riksförbund, avd. 75, 40 år: minnesskrift (Västervik, 1993)

Statspensionärernas riksförbund avdelning sextiotre Ånge, 1947-1977 (Ånge, 1977)

Tillägg 2015-09-01

2013 levererades ytterligare material från SPRF till TAM-arkiv. Materialet har ordnats och förtecknats under sommaren 2015. Den tidigare ordningen i förteckningen har inte rubbats och materialet, så långt det var möjligt, placerades i de redan existerande serierna. Därtill har skapats följande nya serier:

A5 AU-protokoll med bilagor

B3 Verksamhetsberättelser: Avdelningar och distrikt

B4 Pressmeddelanden

B5 SPRF-info

D1 Inventering: Förbundskansliet

D2 Gästbok

F2 Handlingar rörande kongresser

F3a Diarieförda handlingar

F3b Diarieförda handlingar – Remisser

F4 Handlingar rörande enkäter

F5 Handlingar rörande Årets äldreboende

F6 Handlingar rörande Joel Öhrn-målet

F7 Handlingar rörande SPRF:s pilotprojekt 2013

F8 "De äldres rätt till omsorg"

F9 Folkhälsoprojektet

F10 Handlingar rörande Historiegruppen 2007

F11 Handlingar rörande Värdesäkringskampanjen

F12 Allianspartiernas utlåtanden om äldrefrågor

F13 SPRF i massmedier under 2000-talet

F14 SPRF:s remissvar, skrivelser och pressmeddelanden

F15 Vinnare i SPRF-tidningens korsord

F16 Handlingar rörande rekryteringar

F17 Handlingar rörande STIM och SPRF

F18 Handlingar rörande berättartävlingen "Jag minns"

F19 Avtal, kontrakt, överenskommelser

F20 Handlingar rörande utbildning och studiecirklar

F21 Handlingar rörande SPRF-manifestation 2006

G4 Fonder – Bokslut

H1 Medlemsstatistik

K1 Fotografier – identifierade

K2 Fotografier – oidentifierade

K3 Fotografier – ramade

K4 Filmer

Ö2 Pressklipp

Priska Schilliger, Arkivarie

Sveriges Pensionärers Riksförbund

Handlingarnas tid
1937--2013
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.5

Anmärkning

Sveriges Pensionärers Riksförbund