Hem Arkivbildare
Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR
Arkiv
Sök

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR

 
PENSIONERADE LÄRARES RIKSFÖRBUND/PLR, 374.

Historik
Det blivande förbundets första möte hölls i Karlstad i februari 1937. Anledning till sammankomsten var en då framlagd proposition angående lönereglering för folkskolans lärare. Förslaget ansågs missgynna lärare pensionerade före 1930. Sammankomsten följdes av en enkätundersökning bland de värmländska folkskollärarpensionärerna angående intresset för att bilda en riksorganisation. Pensionerade Lärares Riksförbund bildades i oktober 1937 under namnet Pensionerade Folkskollärares Riksförbund. Namnändringen skedde 1968 efter det att grundskolan införts. Syftet med förbundet är, utöver att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen, att främja och stärka samhörigheten mellan medlemmarna. Pensionerade Lärares Riksförbund är fortfarande aktivt.
Riksförbundet är indelat i kretsar, ursprungligen efter län men med tiden har sammanslagningar gjorts. Varje krets har sin styrelse som ansvarar för arbetet inom kretsen. För riksförbundets angelägenheter svarar en förbundsstyrelse (även kallad centralstyrelse). Till förbundsstyrelsen hör även ett arbetsutskott och en samarbetskommitté. Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet (även kallat ombudsmöte) som består av ombud från kretsarna samt förbundsstyrelsen. Möte hölls vartannat år till och med 1984, därefter med treårsintervall.
Medlemsbladet Folkskolans pensionärer startades 1947 och sändes ut till alla medlemmar. Antalet nummer per år har varierat. 1969 bytte tidningen namn till Lärarpensionären. Syftet med tidningen är att informera medlemmarna om förbundets och kretsarnas aktiviteter, pensionsfrågor, verksamhetsberättelser och årsredovisning.

Arkivet
Förbundets sekreterare har 1965 och 1987 samlat en del av förbundets handlingar och lämnat dessa för förvaring i Sveriges Lärarförbunds arkiv. Båda sekreterarna påpekar att det finns luckor. Arkivet har sedan levererats i omgångar till TAM-Arkiv, senast 2001. Arkivet omfattar för närvarande 26 volymer som sträcker sig över åren 1937-1996. Handlingarna ligger lösa i kartong, om inte annat anges. Pågrund av att en del handlingar bundits in årsvis (se nedan) och av utrymmesekonomiska skäl (flera serier i en volym) förekommer många korsreferenser. På TAM-Arkiv finns även Pensionerade Lärares Riksförbunds Stockholms länskrets arkiv, arkivet är förtecknat men inte ordnat.
Protokollen från styrelsen, arbetsutskottet och förbundsmötena har fram till 1965 ha förvarats tillsammans, fram till 1953 är dessa även årsvis inbundna. Häri ingår även revisions- och verksamhetsberättelser, stadgar och kallelser.
Efter 1953 fram till den första arkivdepositionen 1965 finns en lucka i protokollserierna, som även gäller handlingarna som varit knutna till serien. Från och med 1966 har ett delvis nytt system införts. Förbundsmötesprotokollen med tillhörande bilagor och handlingar brutits ut och förvarats separat och verksamhetsberättelserna har i sin tur brutits ut från förbundsprotokollen. Mellan åren 1966 och 1979 har det även gjorts en uppdelning mellan styrelseprotokoll och arbetsutskottets protokoll. Detta har troligtvis gjorts vid ett tidigare ordnande av arkivet.
Revisionsberättelser, stadgar och kallelser förekommer på flera platser, vanligtvis i protokollserierna. För vissa år finns dock dessa serier samlade, dessa har då fått utgöra egna volymer. Stadgar och revisions- och verksamhetsberättelser förekommer även i tryckt form, i medlemstidningen eller som lösa trycksaker. Frånvaro av medlemsförteckningar beror på att dessa förts av de enskilda kretsarna och inte på central nivå. Förteckningar över kretsarnas styrelser finns i arkivet.
En mycket liten del av korrespondensen före 1948 finns bevarad, den del inkomna handlingar som finns bevarad förekommer då som bilagor till protokoll. Korrespondensens inre ordning har inte gått att fastställa, klart är dock att merparten kommit från sekreterare och kassör samt ordförande och tidningsredaktör, ibland är breven kronologiskt ordnade, ibland som in- och utgående. Från och med 1986 finns en uppdelning mellan in- och utgående skrivelser. Dessa förvars för närvarade som egna serier i en volym under korrespondens, men om det visar sig att denna ordning bibehålls bör dessa redovisas efter allmänna arkivschemats principer.
En liten del av handlingarna är ordnade efter ämne. När och hur denna ordning har uppstått har ej gått att fastställa. Av dessa handlingar märks främst de som rör pensionsersättningar, som också var en av föreningens huvuduppgifter. Vad räkenskaperna beträffar har inga huvudböcker före 1961 stått att finna. Huvudböckerna sträcker sig fram till och med 1987 och kassaböckerna fram till och med 1991. I arkivet ingår även ett mindre antal fotografier av sent datum (se TAM-Arkivs bildarkiv).
Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR

Handlingarnas tid
1938--1999
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR