Hem Arkivbildare
Forena (fd Försäkringstjänstemannaförbundet, FTF)
Arkiv
Sök

Forena (fd Försäkringstjänstemannaförbundet, FTF)

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
48
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A - PROTOKOLL
A1 - Riksstämmoprotokoll med bilagor
A2 - Förbundsstyrelseprotokoll med bilagor
A3 - Arbetsutskottsprotokoll med bilagor
A4 - Kontorsutskottsprotokoll med bilagor
A5 - Fältutskottsprotokoll med bilagor
A6 - Studieutskottsprotokoll med bilagor
A7 - Medbestämmandeutskottsprotokoll med bilagor
A8 - Förhandlingsprotokoll med bilagor
A9 - Representantskapsprotokoll
A10 - Kommittèprotokoll med bilagor
A11 - Övriga protokoll
B - UTGÅENDE HANDLINGAR
B1 - Stadgar
B1a - Centrala stadgar
B1b - Lokala stadgar
B2 - Styrelse- och revisionsberättelser
B3 - Utgående skrivelser
B4 - Utredningar Yttranden
B5 - Cirkulär
B5a - FTF-Bulletinen
B5b - FTF- Nytt
B5c - Cirkulär militärtjänstgöring
B5d - Utbildningsnytt
D - REGISTER OCH LIGGARE
D1 - Register över protokoll
D2 - Ombudsförteckningar
D3 - Medlemsförteckningar
D4 - Register över deltagare i kurser
D5 - Förteckning över böcker i FTF:s bibliotek
E - INKOMNA HANDLINGAR
E1 - Korrespondens
E2 - Medlemsärenden
E2a - Inträdesanmälningar
E2b - Utträdesansökningar
E2c - Övergångsbevis
E2d - Bolagsbyten
E2e - Återtagna utträden
E2f - Avregisterade
E2g - Listor på utredningsfall
F - HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
F1 - Handlingar rörande avtal och förhandlingar
F1a - Handlingar rörande avtal och förhandlingar. Allmän serie
F1b - Handlingar rörande Riksavtalsförhandlingar
F1c - Handlingar rörande Avtal
F1d - Lokala förhandlingar
F2a - Handlingar rörande regioner och avdelningar
F2b - Personalföreningar & Klubbar
F2c - Handlingar rörande fältmannaföreningar/Inspektörsföreningar
F3 - Handlingar rörande försäkringsbolag
F4 - Handlingar rörande kurser och konferenser
F4a - Handlingar rörande centrala kurser
F4b - Handlingar rörande centrala konferenser
F4c - Handlingar rörande lokala kurser
F4d - Handlingar rörande lokala konferenser
F4e - Handlingar rörande TBV-kurser och konferenser
F4f - Handlingar rörande TCO-kurser
F4g - Handlingar rörande IFU
F4h - Handlingar rörande seminarier
F5 - Handlingar rörande förbundsstyrelsen
F6 - Handlingar rörande utskott
F7 - Handlingar rörande arbetsgrupper
F8 - Handlingar rörande remisser
F9 - Handlingar rörande Försäkringskonflikten
F10 - Handlingar rörande FIET
F11 - Handlingar rörande TCO och PTK
F12 - Handlingar rörande företagsnämndens rapporter
F13 - Handlingar rörande forskningsprojekt
F14 - Handlingar rörande stipendier
F15 - Handlingar rörande historik och jubileér
F16 - Handlingar rörande tidskriften
F17 - Handlingar rörande bilfrågor
F18 - Handlingar rörande hudundersökning
F19 - Handlingar rörande FTF aktiviteter
F20 - Handlingar rörande enkäter
F21 - Handlingar rörande fastigheter
F22 - Övriga handlingar ordnade efter ämne
F99 - Digitala leveranser
G - RÄKENSKAPER
G1 - Fältmännens deklarationer
G1a - Verifikationer
G1b - Utbet. Verifikationer - Levy
G1c - Verifikationer - Redy
G1d - Verifikationer/Huvudböcker FTF Data
G2 - Huvudböcker
G2a - Utbetalningar - GRUS
G2b - Reseräkningar GRUS
G3 - Debiteringslistor
G3 - Glas-Förtroendevalda
G4 - Konfliktersättningar
G4a - Bokföring - Avdelningar
G4b - Bokföringsorder
G5 - Redovisningslistor
G5 - Rättelser av medlemsavgifter
G6 - Kvittenslistor
G7 - Statsbidrag - Central kurs
G8 - Bankbesked - Kontoutdrag - Sparbanken
G9 - MB - Medel
H - STATISTIK
H1 - Statistik
K - FOTOGRAFIER
K1 - Fotografier, filmer och stordiabilder
L - TRYCKSAKER
L1 - FTF:s Tidskrift
L2 - Broschyrer och Trycksaker
Ö - ÖVRIGA HANDLINGAR
Ö1 - Pressklipp
Ö2 - Försäkringsbranschens understödskassa FUK
Ö3 - Försäkringsbranschens pensionskassa FPK
Ö4 - Arbetsskador

Forena (fd Försäkringstjänstemannaförbundet, FTF)

 
Forena (fd Försäkringstjänstemannaförbundet, FTF), 48

Försäkringstjänstemannaföreningen bildades 1919, som en lokal
organisation för försäkringstjänstemännen i Stockholm men blev
1936 en riksorganisation, varvid lokalavdelningar, föreningar
och klubbar började bildas ute i landet.

Föreningens första riksstämma hölls 1943.

År 1945 slogs Försäkringstjänstemannaföreningen och Inspektörs-
förbundet ihop till Försäkringstjänstemannaförbundet (FTF).
Samma år slöt detta nybildade förbund sitt första avtal med
arbetsgivarorganisationen FFO.

För inspektörerna träffades det första avtalet i juni 1947.
Detta avtal var ett ramavtal som huvudsakligen reglerade de
allmänna anställningsvillkoren. Provisionsvillkoren och övriga
inkomstfrågor reglerades genom kollektivavtal i respektive
bolag. Pensionsfrågan löstes för inspektörernas del i 1967 års
avtal då de i princip fick samma pensionsförmåner som övriga
tjänstemän.

Kampen för högre löner blev från mitten av 1940-talet och in
på 1950-talet organisationens huvuduppgift. Även likalönefrågan
för män och kvinnor sköts i förgrunden och som ett märkesår för
förbundet i jämställdhetssammanhang kan nämnas 1958 då Maja
Hurtig valdes till förbundets första kvinnliga ordförande.

Samma år försvann också yrkesbenämningen inspektör ur avtals-
texten och ersattes med fälttjänsteman, något som förbundet
kämpat för i flera år.

Under 1960-talet fick frågan om anställningstryggheten ökad
aktualitet till följd av det växande antalet företagsfusioner
inom försäkringsbranschen. Omorganisationer och rationali-
seringar ledde till att många tjänstemän blev uppsagda eller
förtidspensionerade. Ändrade arbetsförhållanden och omplace-
ringar ledde till stora problem och detta blev viktiga frågor
för förbundet under sent 1960-tal.

FTFs lönepolitiska målsättning fastställdes bl a på riks-
stämman 1964 och kunde då sammanfattas enligt följande:

En aktiv lönepolitik, grundad på
a) Arbetsuppgifternas art och svårighetsgrad
b) Lika lön vid lika arbete.
c) Den enskilde tjänstemannens duglighet
och prestationsförmåga.
d) Tillfredsställande allmän lönenivå

Riksstämman, som är högsta beslutande organ, sammanträder
vartannat år. En arbetsperiod för förbundets övriga organ ligger
alltid mellan två riksstämmor. Denna arbetsperiod kallas
riksstämmoperiod.

Under Riksstämman (RS) ligger Förbundsstyrelsen (FS),
Inom Förbundsstyrelsen fanns Arbetsutskott (AU)
,Kontorsutskott (KU), Fältutskott (FU), Studieutskott (SU)
Medbestämmandeutskott (MBU) fram till 1989, som då
efterträddes av presidiet.

Förbundet arrangerar regelbundet kurser och konferenser.

FTF har sedan 1963 en fortlöpande lönestatistik, grundad på
en klassificering av tjänsten enligt befattningsnomenklatur.
Denna är sedan 1967 gemensam för branschens parter.

Försäkringstjänstemannaförbundet är anslutet till TCO, TBV
och den Nordiska Försäkringsmannaunionen (NFU).

Man samarbetar direkt med närstående organisationer inom TCO
och inom branschen.

Det nordiska samarbetet sker genom rådsmöten, kurser
och konferenser.

Förbundets ekonomi grundar sig på medlemsavgifter.

Förbundets officiella språkrör är "Försäkringsvärlden".

Sedan 12 februari 2019 har Försäkringstjänstemannaförbundet, FTF ett nytt namn: Forena.
Litteratur

Verksamheten under 50 år, FTFs minnesskrift vid 50-års
jubileet 1969.

FTF 1919-1969, Stockholm 1969.

90 år med FTF av Carl.Magnus GränningerEn omfattande komplettering av förteckningen har skett under våren 2011.
Till arkivet hör också en fotosamling som inte är förtecknad. Det är huvudsakligen
foton från FTF:s tidskrift Försäkringsvärlden.

Forena (fd Försäkringstjänstemannaförbundet, FTF)

Handlingarnas tid
1940--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.1

Anmärkning

Forena (fd Försäkringstjänstemannaförbundet, FTF)