Hem Arkivbildare
Försvarsförbundet
Arkiv
Sök

Försvarsförbundet

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
20
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1900-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A - PROTOKOLL
A1a - Kongressprotokoll med bilagor
A1b - Snabbprotokoll från kongresser
A1c - Underlag till kongresser och kongressprotokoll
A2 - Förbundsstämma
A3a - Förbundsstyrelsens protokoll med bilagor
A3b - Underlag till förbundsstyrelsens protokoll
A4 - Verkställande utskottets protokoll med bilagor
A5 - Presidieprotokoll med underlag
A6a - Arbetsutskottsprotokoll och K-protokoll
A6b - Studierådets protokoll
A6c - Fortkommitténs protokoll
A6d - Fabriksverkskommitténs/FFV-kommitténs protokoll
A6e - Ingenjörs- och naturvetarrådets protokoll
A6f - Arbetsledarrådets protokoll
A6g - FMV-kommitténs protokoll
A6h - Milo-kommittéernas protokoll
A6i - FDC-kommitténs protokoll
A6j - FRA-kommitténs protokoll
A6k - Marinkommitténs protokoll
A6l - Flygvapenkommitténs protokoll
A6m - TSB-kommitténs protokoll
A6n - VPV-kommitténs protokoll
A6o - Armékommitténs protokoll
A6p - Chefstjänstemannarådets protokoll
A6q - Jämställdhetsrådets protokoll
A6r - Forsknings- och utvecklingsrådets protokoll
A6s - Datarådets protokoll
A6t - Arbetsgrupper - minnesanteckningar
A7 - Övriga protokoll
B - UTGÅENDE HANDLINGAR
B1 - Stadgar och stadgeändringar
B2 - Verksamhets- och revisionsberättelser
B3 - Veckoplenums- och kanslirapporter
B4a - Cirkulärskrivelser
B4b - FCTF-Nytt
B4c - Övriga cirkulär
B5 - Övriga utgående skrivelser
C - DIARIER
C1 - In- och utgående diarier
C2a - Diarieregister
C2b - Diarieregister över myndigheter och enskilda
C2c - Diarieregister över lokalföreningarnas skrivelser
C2d - Diarieregister, A6-pärmar med strippar i ärendegruppnummerordning.
D - REGISTER OCH LIGGARE
D1 - Medlemsregister
D2 - Övriga register
E - INKOMNA HANDLINGAR
E1 - Medlemskapsärenden
E2a - Inkomna handlingar från lokalföreningar; protokoll och verksamhetsberättelser
E2b - Inkomna handlingar från lokalföreningar; företagsnämnder och samverkansorgan
E3 - Övriga inkomna handlingar
E4 - Korrespondens
F - HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
F1 - Diarieförda handlingar
F2 - Handlingar rörande förhållandet till SALF och Försvarets tjänsteförteckningssakkunniga samt hyllningsadresser
F3 - Ej diariefört eller hemligt förhandlingsmaterial före 1965
F4 - Handlingar i konstitutionella och organisatoriska frågor
F5a - Handlingar rörande de lokala hälsoråden
F5b - Handlingar rörande ÖB:s centrala skyddskommitté (ÖCK)
F5c - Handlingar rörande ÖB-information enligt MBL § 19
F5d - Handlingar rörande Försvarets arbetstidsnämnd (FarbN)
F5e - Handlingar rörande förbundets representation i tillfälliga statliga kommittéer
F6a - Handlingar rörande TCO:s uppfinnarkommitté
F6b - Handlingar rörande arbetsgruppen för utvärdering av TCO:s försöksverksamhet med studerandemedlemskap
F6c - Handlingar rörande Arbetsmiljönämnden i TCO (AMT)
F6d - Handlingar rörande TCO-S:s jämställdhetsgrupp.
F6e - Handlingar rörande TCO:s kommitté för samarbetsfrågor på arbetsplatsen (SAMKO)
F6f - Tekniska nämnden
F6g - Handlingar rörande TCO:s grupp för utarbetande av sysselsättningspolitiskt progam
F7 - Handlingar rörande ekonomiska och administrativa frågor
F8 - Konfliktadministration
F9 - Medlemsadministration
F10a - Handlingar rörande lokala löneförhandlingar inom ATF-området (L-ATF)
F10b - Handlingar rörande MLT (marknadslönetillägg)
F10c - Handlingar rörande trygghets- och arbetstidsavtal
F10da - Handlingar rörande FFV
F10db - Handlingar rörande FMV
F10dc - Handlingar rörande teleservicebaser (TSB)
F10dd - Handlingar rörande försvarsmakten generellt
F10de - Handlingar rörande övriga myndigheter och organisationer
F11 - Handlingar rörande facklig förtroendemans rättsställning
F12a - Handlingar rörande arbetsmiljö
F12ba - Avtal rörande medbestämmandefrågor
F12bb - Handlingar rörande FHR-förhandlingar, allmän serie
F12bc - Handlingar rörande FHR-förhandlingar ang. omorganisationsfrågor
F12bd - Handlingar rörande FHR-förhandlingar ang. budgetpropositionsfrågor
F12be - Handlingar rörande FHR-förhandlingar ang. tjänstetillsättningar
F12bf - Handlingar rörande FHR-förhandlingar ang. byggnadsärenden
F12c - Handlingar rörande jämställdhet
F13a - Handlingar rörande arbetsseminarier
F13b - Handlingar rörande kursverksamhet
F14 - Remisser
F15 - Handlingar rörande projektet ”Förändring och identitet”
F16 - Handlingar rörande löntagarfondsfrågan
G - RÄKENSKAPER
G1 - Huvudböcker
G2 - Kassaböcker och journaler
G3 - Kassabok för tidningen.
G4 - Inventariebok/Årsbok
G5 - Inventarieförteckning
G6 - Kontrolluppgifter och resekostnadskort
H - STATISTIK
H1 - Årsstatistik
H2 - Medlemsstatistik, månadsvisa sammanställningar
H3 - Utifrån kommande statistik
J - RITNINGAR OCH KARTOR
J1 - Affischer
K - FOTOGRAFIER
K1 - Fotografier
L - TRYCKSAKER
L1 - Broschyrer och folders
L2 - Medlemstidning
L3 - Pressklipp
Z - LJUD- OCH BILDUPPTAGNINGAR
Z1 - Bandinspelningar
Ö - ÖVRIGA HANDLINGAR
Ö1 - Övriga handlingar

Försvarsförbundet

 
FÖRSVARETS CIVILA TJÄNSTEMANNAFÖRBUND FCTF NR 20

Den 31 mars 1936 hölls det konstituerande sammanträdet angående bildandet av Försvarets Civila Tjänstemannaförbund (FCTF) och från 1 april samma år förklarades nämnda organisation vara bildad. FCTF bildades genom ett samgående av Arméns Civila Tjänstemannaförening (ACTF), Marinens dito (MCTF) och Flygvapnets dito (FvCTF).

Redan tidigare hade emellertid ett samarbete mellan framför allt ACTF och MCTF inletts. Den 21 augusti 1931 inbjöd ACTF:s styrelse Hugo Lind från MCTF till diskussion om förslaget av ett nytt avlöningsregemente för de extraordinarie tjänstemännen inom försvaret. Diskussionen utmynnade i ett gemensamt samarbete i ärendet och såväl ACTF som MCTF började på allvar att överväga en sammanslagning av de båda föreningarna. Frågan avslogs emellertid inom ACTF och skrinlades tillsvidare av MCTF. Den 26 november 1935 samlades emellertid parter från ACTF, MCTF och det nybildade FvCTF till ett möte som i sin tur uppdrog åt en organisationskommitté att arbeta vidare i frågan om en sammanslagning och den 31 mars påföljande århölls som ovan nämnts det konstituerande sammanträdet. Hugo Lind blev tillförordnad och från 1937 ordinarie förbundsordförande.

Under åren 1936-1942 fungerade FCTF som en paraplyorganisation där ACTF, MCTF oh FvCTF berev sin verksamhet parallellt med FCTF. Men redan 1939 och under de följande åren höjdes röster för en omorganisation och ett upphörande av de tre föreningarna. Omorganisationen blev en svårknäckt fråga och först 1942/1943 kom FCTF att ombildas till en enhetlig organisation. Detta skedde genom en extra kongress 1943 och ACTF, MCTF och Fvctf försvann slutgiltligt. 1942 anställde FCTF sin första ombudsman, O.A. Olsson som 1943 ersattes av ingenjören Biörn Albert.

FCTF har alltsedan 1943 behållit den förbundsorganisation det då fick. Några anslutningar av tidigare självständiga riksföreningar har inte förekommit (Svenska Tandsköterskeförbundets medlemmar delades mellan SIF, FCTF och HTF vid förbundets upplösning). De försök till sammanslagningar med CST 1947-1950 och med FUF och SUOF under slutet av 1960-talet till ett enhetligt Försvarstjänstemannaförbund har inte lett till något resultat.

FCTF inträdde 1938 i TCO och har idag (1988) ca 13 500 medlemmar.

FCTF:s ordförande

Hugo Lind 1936-1938
O.A. Ohlsson 1938-1942
Nils Jansson 1942-1944
Harry Dahl 1944-1947
Åke Thorsén 1947-1959
O. Wallerius 1959-1963
Gunnar Gezelius 1963-1967
Stig Melin 1967-1979
Lennart Elvgren 1979-

Arkivet

Volymmässigt är FCTF:s arkiv av stor omfattning. Förbundet har tillämpat diarieföring sedan 1936 och denna är till god hjälp vid återsökningen. Tyvärr har det äldre beståndet, mellan 1944-1960, mycket stora luckor både vad gäller antalet bevarade akter som inom akterna. Mycket få grupper i diarieplanen är fullständiga innan 1960. De handlingar som ännu finns ger dock en bild, om än knapphändig, av förbundet och dess verksamhet.

Kladdpapper, kopior, inkomna handlingar för kännedom från TCO, TCO-anknytna organisationer och myndigheter har gallrats om de inte är diarieförda och/eller ingår i en akt. Handlingar som inte har diarieförts men som sparats har lagts till motsvarande ärendegruppnummer på diarieplanen (se bil. 1) och placerats i en fascikel med endast gruppnummer och årtal efter de diarieförda ärendena.

FCTF:s lokalföreningar

Nedan anges i nummerföljd FCTF:s lokalföreningar sedan förbundets bildande 1936. + markerar att föreningen upphört.

Lokalförening Bildad Upphört
01 Allmän förening
02 Stockholm Armén 1927
03 Karlsborg A + 1944
Kungliga Armeförvaltningen/
KATF/FMV-A 1947 +
04 Eskilstuna gevärsfaktori 1927
05 Karlberg KS 1936
06 Boden 1928
07 Kristianstad 1939
08 Skövde 1941
09 Sollefteå 1938
10 Uppsala A/Enköping 1941
11 Uddevalla 1942
12 Östersund 1936
13 Karlstad 1942
14 Borås 1942
15 Gävle 1942
16 Jönköping 1942 +
17 Växjö 1942
18 Ystad 1942 +
19 Åkers krutbruk 1927
20 Eksjö 1942
21 Halmstad 1941
22 Hässleholm 1942


23 Linköping 1942
24 KAIF/FIV/FMV-I, Södertälje 1954
25 Strängnäs 1942
26 Örebro 1942
28 Hälsingborg 1943 +
29 Visby 1942
30 Sundsvall 1943 +
31 Falun 1943
32 Härnösand 1943
33 Revingehed 1944 +
Sandö 1973 +
Arvidsjaur
34 Umeå 1944
35 Kristinehamn 1944
36 Kiruna 1945
37 Malmö 1941 +
38 Enköping 1945
39 Kalix 1949 + 1972
40 Rosersberg +
41 Norrtälje 1953
42 SIS Sunbyberg +
51 Karlskrona 1919
52 Stockholm M/Muskö 1919
53 Göteborg M + 1944
Berga Örlogsskolor/Hårsfjärden 1946
54 Motala 1941
55 Vaxholm 1942
56 Fårösund 1942
57 Kinnekulle +
58 Näsby Park KSS 1943 +
60 KMF/FMV-M 1946* +
61 Marinstaben
70 Flygstaben
71 KFF/FFV-M 1934 +
72 Malmslätt/FFV-M 1934
73 Västerås 1928 +
74 Ljungbyhed 1937
75 Östersund F/Frösön 1940
76 Såtenäs 1941
77 Göteborg F + 1944
FMV Malmslätt
78 Malmö F/Ängelholm 1941
79 Karlsborgs F + 1943
StrilS
80 Nyköping 1942
81 Luleå F + 1944
82 Kalmar 1943 +
83 Linköping F
84 Uppsala F 1943 + 1962
85 Norrköping 1943
86 Kallinge 1944
87 Hägernäs/Viggbyholm 1945 +
88 Söderhamn 1945
89 Tullinge 1947 +
90 Vidsel
100 FMV-B 1968 +
101 Kungliga Krigsmateriel-
verket** 1943 +
FCF 1955
102 Göteborg 1944
103 Karlsborg 1928/1944
104 FFS/FFV-HK, Eskilstuna 1944
105 Fortf 1944
106 Luleå 1944
107 Arboga 1945
108 FOA 1945
109 Trollhättan 1946
110 Bofors 1948
111 FSjvs, Karlstad 1948
112 Krisarkivet 1951 +
Uppsala 1962
113 Militärstaberna 1952
114 Zakrisdal, Karlstad
115 Gällö +
FDC, Stockholm
116 FRA, Bromma 1957
117 FRA, Ljugarn 1957
118 FRA, Lyckeby 1957
119 FRA, Trelleborg/Svedala 1957
120 FRA, Ämgesviken/Hortlax 1957
121 FFA, Bromma*** 1964
122 FRI 1957
123 FRA, Eksjö 1957
124 Vingåker 1970
125 FFV-Ö
126 FMV-Karlstad 1977
127 CVÖ Östersund
128 Försvarets Brevskola/FLC
129 VPV, Karlstad
130 FMV, Stockholm 1973
131 FDC, Stockholm +
132 VKÖ, Solna
133
213

Anmärkningar

* Föreningen som sådan bildades 1942, men då som en avdelning av CST. Inträdde 1948 i FCTF

** Kungliga Krigsmaterielverket har egen arkivförteckning

*** tillhörde CST fram till 1964


Försvarsförbundet

Handlingarnas tid
1935--1987
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.1

Anmärkning

Försvarsförbundet