Hem Arkivbildare
Sveriges Tandläkarförbund, STF
Arkiv
Sök

Sveriges Tandläkarförbund, STF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
553
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2001-07-02
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll - årsmöte, fullmäktige, styrelse, styrelsens au
A2 - Kongressprotokoll
A3 - Förbundsstyrelsens protokoll
A4 - Förbundsstyrelsens arbetsutskotts protokoll
A5 - Tryckta protokoll - fullmäktige, årsmöte, styrelse, styrelsens au
A6 - Beslut vid fullmäktige- sammanträden
A7a - Bilagor till fullmäktigesammanträden
A7b - Bilagor till styrelsemöten och styrelsens au
A8 - PT-styrelsens protokoll
A9 - TT-styrelsens protokoll
A10 - STFs Privatpraktikerråds protokoll
A11 - Ekonomiutskottets protokoll
B1 - Stadgar och instruktioner
B2 - Policydokument
B3 - Årsböcker
B4 - Remissvar från STF
B5 - Interna informationsblad
B6a - Tandläkartidningen
B6b - Swedish Dental Journal
B6c - Supplement till Swedish Dental Journal
B7 - Historik
B8 - Informationsmaterial från STF
B9 - Anföranden
B10 - Cirkulärskrivelser
C1 - Diarier
D1 - Register till förbundsärenden
D2 - Medlemsförteckningar
E1aa - Lars Sandbergs korrespondens - ämnesordnad
E1ab - Lars Sandbergs korrespondens - kronologiskt ordnad
E1b - Gunnar Luthmans korrespondens
E1c - Korrespondens från övriga funktionärer
E2 - Inkomna handlingar från lokalföreningarna
E3 - Övrig korrespondens
F1a - Diarieförda handlingar - inkomna handlingar
F1b - Diarieförda handlingar - utgående handlingar
F1c - Diarieförda handlingar - C-arkivet
F1d - Diarieförda handlingar - in- och utgående handlingar
F1e - Diarieförda handlingar - in- och utgående handlingar SACO
F1f - Diarieförda handlingar - inkomna protokoll och kallelser
F1g - Diarieförda handlingar - fr o m 1976
F2a - Förhandlingar med stat, kommun och landsting
F2b - Övriga förhandlingar
F3 - Handlingar rörande konflikter
F4a - Utredningar om tandvårdskostnader och -försäkring
F4b - Utredningar om tandläkares specialistutbildning
F4c - OBS-gruppens utredningar
F4d - Tantiemundersökning
F4e - Organisations- utredningar
F4f - Övriga utredningar
F5a - Stadgenämnden/ kommittéen
F5b - Hjälpfondsnämnden
F5c - UF-styrelsen
F5d - Efterutbildningsnämnden
F5e - Östra Regionens Kursnämnd
F5f - Förtroendenämnden
F5g - Etiska rådet
F5h - Ansvarighetsnämnden
F5i - Ekonominämnden
F5j - Beredskapskommittéen
F5k - Övriga sektioner och kommitttéer
F5l - Handlingar rörande studerandeföreningen
F6a - Handlingar rörande enskilda medlemmar
F6b - Medlemsundersökningar
F7a - Handlingar rörande kursadministration
F7b - Kurskataloger
F8 - Handlingar rörande Tandläkartidningen
F9 - Handlingar rörande samarbete med andra organisationer
F10 - Handlingar rörande konferenser och jubileer
F11 - Handlingar rörande lokaler
F12 - Handlingar rörande rättsfall
F13 - Handlingar rörande tandläkares försäkringsskydd
F14 - Handlingar rörande lokala informatörer
F15 - Handlingar rörande hearings i riksdagen
F16 - Handlingar rörande försvarstandläkare
F17 - Handlingar rörande intagning vid de odontologiska fakulteterna
F18 - Övriga ämnesordnade handlingar
G1 - Bokslut
G2 - Huvudböcker
G3 - Dagböcker
G4 - Kassaböcker
G5 - Förbundstidningens räkenskaper
G6 - Östra och Norra Regionens Kursnämnds räkenskaper
G7 - Övriga räkenskaper
H1 - Statistik
K1 - Fotografier
Ö1 - Fastighetsfrågor
Ö2 - Stiftelser
Ö3 - Skandinaviska Tandläkareföreningen
Ö4a - Sörmlands Tandläkareförening
Ö4b - Korrespondens

Sveriges Tandläkarförbund, STF

 

SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUND/ STF, 553Organisation

1860 bildades Tandläkare Sällskapet i Stockholm. Sällskapet är Europas äldsta tandläkarsammanslutning och ett av världens äldsta odontologiska samfund. 1881 bytte sällskapet namn till Svenska Tandläkare-Sällskapet.

1908 bildades Sveriges Tandläkarförbund och Stockholms Tandläkareförening, delvis eftersom man ansåg att sällskapet i alltför hög grad liknade ett lokalförbund för Stockholm. I fortsättningen skulle Sveriges Tandläkarförbund ägna sig åt sociala och ekonomiska frågor och sällskapet åt vetenskapliga frågor. Då det hände att oklarheter uppstod om förbundets och sällskapets verksamhetsområde infördes 1915 en regel om att en representant från den ena organisationen alltid skulle delta i den andras styrelsearbete. Detta förbättrade samarbetet och ofta gick man i viktiga frågor samman i ett gemensamt utlåtande.

En fusion mellan Svenska Tandläkare-Sällskapet och Sveriges Tandläkarförbund inleddes 1977 och slutfördes1984. Den 1 januari 1985 bildades Svenska Tandläkare-Sällskapets stiftelse till stöd för odontologisk vetenskap och forskning. Stiftelsens uppgift är att förvalta de vetenskapliga fonder och donationer som tidigare legat under sällskapets förvaltning och att årligen arrangera en riksstämma. Förbundet övertog förvaltningen av sällskapets hjälp- och hyresfonder.

Genom åren har Sveriges Tandläkarförbund genomgått flera organisationsförändringar som det här inte finns utrymme att redogöra för.

Sveriges Tandläkarförbunds arkiv förvaras idag på TAM-Arkiv och Svenska Tandläkare-Sällskapets och Stockholms Tandläkareförenings arkiv förvaras på Riksarkivet.


Arkivet

I samband med att Sveriges Tandläkarförbund vid årsskiftet 2000/2001 flyttade sitt kansli från Östermalm i Stockholm till Gamla Stan, så levererades en stor del av arkivet till TAM-Arkiv. I huvudsak utgjordes materialet av handlingar från senare delen av 1970-talet fram till 1990-talet. I mars 2002 fördes cirka 60 hyllmeter av förbundets äldre material över från Riksarkivet till TAM-Arkiv. I denna leverans ingick handlingar från förbundets bildande år 1908 till mitten av 1970-talet.

I förteckningsarbetet som har gjorts på TAM-Arkiv har den äldre arkivförteckningen som upprättats på Riksarkivet infogats i den nya förteckningen. Vissa omarbetningar har gjorts i den äldre serieindelningen, men i stort sett har ordningen bevarats. Detta har bland annat resulterat i att det finns en protokollserie (A1) som innehåller protokoll från årsmöte, fullmäktige, styrelse samt styrelsens arbetsutskott som sträcker sig från år 1908 till 1989. 1990 skedde en organisationsförändring inom förbundet och där har protokollsserien brutits och respektive beslutsorgan har fått en egen serie.

De diarieförda handlingarna är fram till år 1975 uppdelade på sex olika serier (F1a-F1f). Därefter har alla samlats i en serie (F1g) med följande beteckningar: E - externt, I - internt, R - remisser, P - kallelser och protokoll från egna styrelsemöten, U - utländska organisationer, O - nordiska kontakter, M - myndigheter, S - SACO, A - medlemsavgifter, F - förhandlingar. Första skrivelsen i en akt har fått ett aktnummer. Därefter har handlingarna inom akten fått ett eget diarienummer.


Allt otryckt material som är yngre än 10 år är undantagna från direkt tillgänglighet. För följande serier i sin helhet erfordras tillstånd:
F5b Hjälpfondsnämnden
F5f Förtroendenämnden
F5g Etiska rådet
F5h Ansvarighetsnämnden
F6a Handlingar rörande enskilda medlemmar.

Sveriges Tandläkarförbund, STF

Handlingarnas tid
1908--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.2

Anmärkning
Arkivet förtecknat på Riksarkivet och därefter har tilläggsleveranser förtecknats av Ylva Taubert.

Sveriges Tandläkarförbund, STF