Hem Arkivbildare
SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
Arkiv
Sök

SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
404
Landskod
SE
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2001-06-26
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Ombudsmötesprotokoll
A2 - Styrelseprotokoll
A2a - Styrelseprotokoll, huvudserie
A2b - Bilagor till Styrelseprotokoll
A3 - Verkställande utskottets och arbetsutskottets protokoll
A4 - SAF:s fastighetsnämnds protokoll
A5 - Övriga protokoll
A6 - Protokoll från Carl och Constance Thuns donation
B1 - Utgående skrivelser
B2 - Tidningar
B2a - Svensk Läraretidning
B2b - Föreningen
B2c - SAF:s äldre organ
B3 - Broschyrer och småtryck
B4 - Stadgar
B5 - Styrelseberättelser
C1 - Diarier
D1 - Medlemsförteckningar
D2 - Kortkataloger
D2a - Systematisk katalog
D2b - Ämnesordskatalog
D3 - Arkivförtecknigar
D4 - Övriga register och liggare
E1 - Inkomna handlingar från kretsföreningar
E1a - Inkomna protokoll från kretsföreningar
E1b - Inkomna årsberättelser från kretsar och länsnämnder
E1c - Övriga inkomna handlingar från kretsföreningar
E2 - Inkomna handlingar rörande stipendier
E2a - Stipendieansökningar
E2b - Stipendiat- och reseberättelser
E3 - Insamlingslistor
E4 - Korrespondens
E5 - Övriga inkomna handlingar
E6 - Inkomna handlingar från organisationer
F1 - Handlingar rörande SAF/FSAF
F2 - Handlingar rörande skolfrågor
F2a - Handlingar rörande allmänna skolfrågor
F2b - Handlingar rörande
1940-års skolutredning
F2c - Handlingar rörande 1957-års skolutredning
F3 - Handlingar rörande lärarmöten
F3a - Handlingar rörande allmänna svenska folkskolläraremöten
F3b - Handlingar rörande Nordiska skolmöten
F3c - Handlingar rörande internationella lärarmöten
F3d - Hndlingar rörande övriga skolmöten
F4 - Handlingar rörande skolhistoria
F4a - Handlingar rörande lärarminnen
F4b - Handlingar rörande Svenska folkskolans historia
F4c - Handlingar rörande skoldistrikt
F5 - Handlingar rörande Svenska Skolmuseet
F6 - Handlingar rörande fonder
F7 - Handlingar rörande FSAF:s kursverksamhet
F8 - Handlingar rörande Svensk läraretidnings förlag
G1 - SAF/FSAFs räkenskaper
G1a - Inventarier
G1b - Huvudböcker
G1c - Kassaböcker
G1d - Dagböcker
G1e - Journaler
G1f - Verifikationer
G2 - Årsböcker SAF:s fonder
G3 - Räkenskaper för pedagogiska skrifter
G3a - Kassaböcker Pedagogiska skrifter
G3b - Varukonton Pedagogiska skrifter
G3c - Honorarkonton Pedagogiska skrifter
G4 - Räkenskaper för fastigheten Wasagatan 10
G4a - Inventarier Wasagatan 10
G4b - Huvudböcker Wasagatan 10
G4c - Kassaböcker Wasagatan 10
G4d - Journaler Wasagatan 10
G5 - Räkenskaper för Thuns donation
G5a - Inventarier Thuns donation
G5b - Huvudböcker Thuns donation
G5c - Memorial kassa och dagböcker Thuns donation
G5d - Verifikationer Thuns donation
G6 - Räkenskaper för fastigheten Strandvägen 57
G6a - Inventarier Strandvägen 57
G6b - Huvudböcker Strandvägen 57
G6c - Kassa- och dagböcker Strandvägen 57
G6d - Verifikationer Strandvägen 57
G7 - Räkenskaper för fastigheten Hantverkargatan 34
G7a - Inventarier/Balansräkning Hantverkargatan 34
G7b - Huvudböcker Hantverkargatan 34
G7c - Kassaböcker Hantverkargatan 34
G7d - Verifikationer Hantverkargatan 34
G8 - Handlingar rörande fastighetsförvaltning
Ö1 - Pressklipp
Ö2 - Boksamling
Ö2a - Barn- och ungdomslitteratur
Ö2b - Undervisningsmaterial
Ö2c - Historia, minnesskrift, m.m.
Ö2d - Slöjdlitteratur
Ö2e - Nordiska grannländernas böcker
Ö3 - Periodikasamling
Ö4 - Tore Stigbrands handlingar

SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF

 
SAF SVERIGES ALLMÄNNA FOLKSKOLLÄRARFÖRENING & FSAF FEDERATIONEN SAF, 404

Sveriges Allmänna Folkskollärarförening ( SAF) konstituerades 13 augusti 1880 på initiativ av den lokala folkskollärarföreningen i Stockholm. Enligt ändamålsparagrafen skulle man "arbeta för den svenska folkskolans och folkbildningens höjande, för enhet och god anda inom lärarkåren och för förbättring av lärarnas ställning i allmänhet".
Föreningen organiserades i kretsföreningar med fullständigt självstyre. Högsta beslutande organ var centralstyrelsen, som utsågs av kretsarna genom sluten omröstning. Genom ändringar i stadgarna under 1930- och 40-talet blev ombudsmötet högsta beslutande instans. Till detta valde kretsarna ombud, som utsåg centralstyrelse och revisorer, beslutade om ansvarsfrihet och tog ställning till ingivna motioner. Medlemmar i SAF kunde förutom småskollärare och folkskollärare även andra intresserade bli. Trots att flera i samhället ställde sig undrande till föreningen blev den snabbt framgångsrik. Detta inte minst genom de personer som stod i dess ledning. Bland dessa var särskilt Emil Hammarlund och Fridtjuv Berg inflytelserika. Hammarlund tillhörde centralstyrelsen i 25 år, som vice ordförande och ordförande. Han var Svensk Läraretidnings redaktör från tidningens start 1881 till 1906. Berg var ledamot av centralstyrelsen och blev framstående skolpolitiker och ecklesiastikminister i Karl Staafs ministärer i början av 1900-talet. Både Hammarlund och Berg var liberaler medan en tredje förgrundsgestalt från SAF, Värner Rydén, var socialdemokrat. Han tillhörde SAFs centralstyrelse 1916-1930 och var ecklesiastikminister 1917-1919. SAF bidrog till att förbättra hjälpmedlen i skolarbetet. Man gav ut "Läseböcker för Sveriges barndomsskolor" med bidrag från bl.a. Selma Lagerlöf, Verner von Heidenstam och Anna Maria Roos. SAF bidrog till att utveckla skolbiblioteken och stödde 1906 års stavningsreform. Man startade också ett skolmuseum. Ett omfattande nordiskt samrbete bedrevs.

Från 1881 utgavs Svensk Läraretidning, med Emil Hammarlund som utgivare. Svensk Läraretidning var veckotidning och upphörde vid utgången av 1946. Svensk Läraretidnings Förlags AB utgav jultidningarna Jultomten och Tummeliten. Man utgav även SAGA-serien, en serie barnböcker med kvalificerade författare och illustratörer.

Missnöje med folkskollärarnas ekonomiska villkor ledde i början av 1900-talet till bildandet av fackliga organisationer. Samtidigt var SAFs roll oklar. Efter lång tid av utredande och debatt beslöt man att ombilda Sveriges Allmänna Folkskollärarförening till en federation, Federationen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening, FSAF. Denna konstituerades i juli 1946 och medlemmar blev småskollärarnas samt de kvinnliga och manliga folkskollärarnas fackliga organisationer.

Då de tre medlemsorganisationerna i FSAF så småningom gick samman i Sveriges Lärarförbund, upphörde federationen 1966 och ombildades till stiftelse.Stiftelsen övertog ett antal fastigheter, arkivet samt donerade inventarier och konstverk. Stiftelsen övertog i övrigt FSAFs tillgångar och skulder.

SAF/FSAFs arkiv överfördes år 2000 från Lärarförbundet till TAM-Arkiv. Arkivet var organiserat som en samling, med flera självständiga arkivbildare. Detta har lett till att flera mindre arkivbildare avknoppats ur samlingen: SAF:S föregångare Stockholms Folkskollärareförening, ett dussintal av SAF:s lokala kretsar; SAFs / FSAFs Kreditkassa ekonomisk förening samt SAFs / FSAFs Pensionärshemsförening Lärargården. Inledningen till flera av dessa har skrivits på Lärarförbundet.

Litteratur: Karl Olsson & Gunvor Larsson-Utas, Föreningen, Federationen, Stiftelsen. Stockholm, 1988

SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF

Handlingarnas tid
1862--1966
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF