Hem Arkivbildare
SAFs / FSAFs Pensionärshemsförening Lärargården u.p.a
Arkiv
Sök

SAFs / FSAFs Pensionärshemsförening Lärargården u.p.a

 
SAF:s / FSAF:s PENSIONÄRSHEMFÖRENING LÄRARGÅRDEN upa, 426


SAFs/FSAF:s pensionärshemsförening Lärargården var en ekonomisk förening som konstituerades den 23 september 1945 och under skiftande beteckningar existerade fram till 1979. Detta år trädde föreningen i likvidation. 1986 avslutades likvidation och föreningen upplöstes formellt.

Från år 1977, då föreningen firade sitt 25-årsjubileum, finns en kortfattad historik författad av Oscar Lundqvist. Se styrelsens protokoll 1977:6 bil 1, volym A1:4. En kopia av Lundqvists historik har lagts i volym A1:1.

Föreningens syfte var att lösa de pensionerade lärarnas bostadsfråga. Vid tidpunkten för bildandet var det vanligt att kommuner på landet höll sina lärare med tjänstebostad och att lärarna vid uppnådd pensionsålder måste flytta och söka sig ny bostad.

Planerna på att uppföra ett pensionärshem hade funnits några år innan föreningen bildades. Inom SAF (Sveriges Allmänna Folkskollärarförening) tillsattes 1942 en särskild kommitté med uppgift att utreda frågan. Se volym F3:1 fascikel nr 1a.

1947 köpte föreningen en tomt på Lidingö (Kvarteret Lappland, Ringvägen 35) med tillhörande fastighet av doktor Carl Samuelsson. Året därpå tillträddes fastigheten och föreningens första hyresgäster flyttade in. Under åren närmast därefter köpte föreningen in ytterligare intilliggande tomtmark och slutförde byggnationen av ett nytt pensionärshem med 65 lägenheter. Arkitekt var Arvid Klosterborg och byggnadsfirman Anders Diös AB var huvudentreprenör. Byggnadsarbetena avslutades under 1952 och Lärargården invigdes officiellt den 8 oktober 1953.

Det efterlämnade arkivet från föreningen Lärargården har, med undantag för räkenskaperna, inga större luckor. Förutom frågor rörande föreningens ekonomi och fastighetens skötsel hör sjukvårdens ordnande, mathållningen samt rekrytering och avskedande av personal till de återkommande förvaltningsbestyren.

Vid föreningens årsmöte i maj 1979 beslutades att en planerad försäljning av Lärargården till Stiftelsen Lidingöhem skulle genomföras. Försäljningen slutfördes därefter i september samma år samtidigt som föreningen begärdes i likvidation.

1996-10-29
Per Lundén
arkivarie

SAFs / FSAFs Pensionärshemsförening Lärargården u.p.a

Handlingarnas tid
1942--1986
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

SAFs / FSAFs Pensionärshemsförening Lärargården u.p.a