Hem Arkivbildare
Akademikerförbundet SSR
Arkiv
Sök

Akademikerförbundet SSR

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
552
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2000-11-21
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Kongressprotokoll
A2 - Förbundsstyrelseprotokoll
A3 - Arbetsutskottsprotokoll
A4 - Ordförandekonferensprotokoll
A5 - Avtalskonferensprotokoll
A6 - MBL-protokoll
A7 - Famötesprotokoll
A8 - AC-mötesprotokoll
A9 - Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöten
A10 - Protokoll från Akademikerförbundet SSRs studentråd
A11 - Övriga protokoll
B1 - Verksamhetsberättelser
B2a - Förbundets medlemstidskrift
B2b - Socionomen
B2d - Taltidningen
B3 - Förhandlingsnytt
B4 - Broschyrer och småtryck
B5 - Övriga utgående handlingar
B6 - Utskick till studentmedlemmar
C1a - Förbundsstabens diarium
C1b - Förhandlingsavdelningens diarium
D1 - Arkivförteckningar
D2 - Gästböcker
E1a - Ordförandens korrespondens
E1b - Förhandlingsavdelningens korrespondens
E1c - Medlemstidningens korrespondens
E2 - Inkomna handlingar från SSR-föreningar
F1a - Förbundsstyrelsens diarieförda handlingar
F1b - Förbundsstabens diarieförda handlingar
F1c - Förhandlingsavdelningens diarieförda handlingar
F2a - Förhandlingsprotokoll, statlig sektor
F2b - Kommunala förhandlingsprotokoll
F2c - Förhandlingsprotokoll, landstinget
F2d - Förhandlingsprotokoll, enskild sektor
F2e - Arbetsskadeanmälningar
F2f - Diskrimineringsärenden
F2g - Arbetslöshetskasseärenden
F2h - Förhandlingsärenden, äldre ärendenummer
F2i - Förhandlingsärenden, utan ärendenummer
F2j - Förhandlingsärenden, nya ärendenummer
F3 - Utredningar
F4 - Remisser
F5 - Handlingar rörande projekt och grupper
F6 - Handlingar rörande avtal och konflikter
F7 - Handlingar rörande kurser och konferenser
F8 - Handlingar rörande stipendier och fonder
F9 - Handlingar rörande förbundets organisation och kansli
F10a - Handlingar rörande förhandlingar med statliga myndigheter
F10b - Handlingar rörande SACO-S:s styrelse och representantskap
F11a - Protokoll från nämndens sammanträden
F11b - Ansökningsakter för socionomauktorisation, beviljade
F11c - Ansökningsakter för socionomauktorisation, avslag
F11d - Enkätundersökningar
F11e - Övriga handlingar rörande socionomauktorisation
F12 - Studentrådets handlingar
F13 - Rapporter och undersökelser
G1 - Inventarieböcker
G2 - Huvudböcker
H1 - Lönestatistik
K1 - Fotografier
Ö1 - Pressklipp
Ö2 - Handlingar rörande SSR:s Konstförening
Ö3 - Per Olof Kristensons handlingar

Akademikerförbundet SSR

 
AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR, 552


SSR bildades 1958 till en följd av missnöjet bland socionomer som var splittrade på flera förbund, främst kommunaltjänsteförbundet och Statstjänstemannaförbundet, båda TCO-förbund. Med ett medlemsantal på 350 personer bildades det nya förbundet och begärde inträde i SACO. Antalet medlemmar växte snabbt och 1985 fanns det 20 000.

SSR är en facklig och ideell organisation för socionomer, personal- och förvaltnings-
tjänstemän, samt studerande vid högskolorna sociala linjer, förvaltningslinjer och linjer för personal och arbetslivsfrågor.
Drygt hälften av förbundets yrkesverksamma medlemmar arbetar med socialt behandlings-
arbete (socialsekreterare, familjerådgivare etc.), den andra hälften arbetar med någon form av administrativa eller arbetsledande uppgifter.

Förbundet består av fyra riksföreningar, tjugoåtta distriktsföreningar och ett tiotal studerandeföreningar.
Kansliet finns på Mariedalsvägen i Stadshagen i Stockholm. Det består av förhandlings-
avdelning, en utrednings- och organisationsavdelning, en informationsavdelning samt en administrativ avdelning.

Arkivet är förtecknat efter det allmänna arkivschemat, men då förbundet endast har att rätta sig efter bokföringslagen är förteckningen helt anpassad efter förbundets interna önskemål och behov.

Arkivarie Sten Leander, 1995Arkivet var vid överlämnandet till TAM-arkiv delvis ordnat och förtecknat. De delar av beståndet, som var oförtecknade, har huvudsakligen inarbetats i befintliga serier. Förtätningar har gjorts och en ny förteckning har upprättats.

Inga handlingar får t.v. lämnas ut annat än efter tillstånd. Kontakta vid behov förbundssekreterare
Claes Färm, tfn. 08-617 44 57, mobil 0708-17 44 57, e-post c.farm@akademssr.se.Till tidningen Socionomen finns en artikeldatabas där man kan söka efter artiklar som publicerats i tidningen. Databasen finns på tidningsredaktionen.

Komplettering av förteckningen

Under vintern 2008 har nyinkommet arkivmaterial ordnats och förteckningen har kompletterats. 26 hyllmeter har tillkommit. Den största delen av materialet var handlingar från Nämnden för socionomauktorisation, förhandlingsakter och Svensk Chefsförenings handlingar.

Socionomen - medlemstidskriften
Under förteckningsarbetet har ändringar gjorts i de gamla serierna B2a (Socionomen) och B2b (SSR-tidningen). Tidningen Socionomen var från början SSRs medlemstidskrift. 1984 beslutade man att byta tidskriftens namn till "SSR-tidningen" eftersom många medlemmar inte kallades socionomer. Namnet "Socionomen" fanns kvar som tidskriftens andranamn under ca två år och försvann 1986.
1987 började SSR producera en helt ny tidning med namnet "Socionomen". Den nya tidningen var en facktidning för kvalificerat socialt arbete och heter fortfarande idag "Socionomen".
I den gamla förteckningen låg den gamla och den nya Socionomen i samma serie. Eftersom detta är två olika tidningar, har den nya Socionomen flyttats till en egen serie och den gamla Socionomen ligger numera i samma serie som SSR-tidningen som idag heter Akademikern. Medlemstidskriften ligger under serie B2a och facktidningen Socionomen under serie B2b.

Förhandlingsärenden
Alla handlingar som rör förhandlingsärenden har samlats under F2-serierna. T.o.m. 1990 består serierna huvudsakligen av förhandlingsprotokoll. Efter 1990 består serierna till stor del av medlemsärenden.

Per Olof Kristensons handlingar
Per Olof Kristenson anställdes som förbundssekreterare 1975 och blev 1980 redaktör för medlemstidningen Socionomen. Hans handlingar utgör serie Ö3. Där finns bl.a. handlingar som rör samarbete (och konflikt) med Sveriges Socionomförbund, handlingar från yngreföreningen i Göteborg samt pressklipp och utredningar rörande två uppmärksammade fall (Alby 1985 och Gotsunda 1993) där socialkontor och socialarbetare kritiserades i massmedia.

Svensk Chefsförening
Svensk Chefsförening är en intresseorganisation för chefer som bildades 1987 och har medlemmar inom alla sektorer på arbetsmarknaden. Svensk Chefsförening är en del av Akademikerförbundet SSRs verksamhet, men är en fristående juridisk person med egna stadgar för sin verksamhet.

Ändrade serier och volymer
Förutom seriebytet Socionomen-medlemstidningen så har gamla serie A9 "Övriga protokoll" bytt seriesignum till A11 eftersom andra protokollserier har tillkommit.

Akademikerförbundet SSR

Handlingarnas tid
1958--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Placering Hylla 1.2.3
Medlem 1.2

Anmärkning

Akademikerförbundet SSR