Hem Arkivbildare
Gällöfsta, Ekonomisk Förening
Arkiv
Sök

Gällöfsta, Ekonomisk Förening

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
550
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2000-05-23
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
Ö1 - Handlingar

Gällöfsta, Ekonomisk Förening

 
HISTORIK ÖVER
GÄLLÖFSTA, EKONOMISK FÖRENING NR 550
I slutet av år 1957 förvärvade TCO genom köpekontrakt med direktör Matts Carlgren egendomen Gällöfsta i Stora Bro kommun, i Stockholms län. Förvärvstillståndet erhölls genom Kungl Maj:ts beslut den 30 maj 1958. TCOs styrelse beslöt, att för handhavande av verksamheten vid Gällöfsta en särskild ekonomisk förening skulle bildas. Konstituerande sammanträde med Gällöfsta, Ekonomisk Förening, hölls den 17 juni 1958, varvid stadgar för densamma antogs. Genom beslut av den 17 februari 1959 avslog Överståthållarämbetet föreningens ansökan om registrering under motivering "att det i stadgarna angivna ändamålet med föreningens verksamhet icke är av den beskaffenhet, att föreningen kan anses utgöra sådan förening, varå lagen av den 1 juni 1951 om ekonomiska föreningar äger tillämpning". Med hänsyn härtill beslöts att föreningen skulle ombildas till en ideell förening. Nytt konstituerande sammanträde hölls med anledning härav den 20 mars 1959.

Enligt stadgarna för den ideella föreningen har densamma till ändamål att förvärva äganderätt eller besittningsrätt till lämplig fastighet att upplåtas för studier och kursverksamhet. Stadgarna för den ideella föreningen har i övrigt utformats i enlighet med de regler som gäller för ekonomiska föreningar.

Förhandlingar med I 1 – Ing 1 delegationen angående försäljningen av den av TCO ägda egendomen Gällöfsta slutfördes och resulterade i att den övergick i Kronans ägo med utgången v den 30 juni 1965. Från denna dag tecknade TCO kontrakt om förhyrning av fastigheten Gällöfsta med inventarier för att under administration av TCO-skolan – TBVs studiehem, förening u p a, drivas som kursgård tills vidare.

Med anledning härav beslöt årsmötet 3 juni 1965 att fr o m 1 juli 1965 upplösa föreningen.

I arkivet finns protokoll 1958-1965, räkenskaper; Huvudböcker 1958-1968, kassaböcker 1958-1962, korrespondens. Någon serieindelning har inte gjorts.

Det finns även handlingar efter 1965 rörande uthyrning av Gällöfsta vilka av praktiska skäl sammanförts med Gällöfsta Ekonomisk Förening.


Ordförande:

1958-1963 Filip Anger
1964-1965 Otto Nordenskiöld

Gällöfsta, Ekonomisk Förening

Handlingarnas tid
1955--1982
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Gällöfsta, Ekonomisk Förening