Hem Arkivbildare
Svenska Facklärarförbundets Avdelning B 6, Lidingö
Arkiv
Sök

Svenska Facklärarförbundets Avdelning B 6, Lidingö

 
SVENSKA FACKLÄRARFÖRBUNDET SFL/AVD. B 6 LIDINGÖ, 410

Svenska Facklärarförbundet (SFL) bildades 1948 som en gemensam facklig organisation för tio lärar- och skolledargrupper. Initiativet till skapandet av SFL kom från TCO, och syftet var att införliva dessa lärarorganisationer i en större organisation. SFL kom att organisera såväl yrkeslärare som lärare i ekonomiska och tekniska ämnen. Dessutom var invandrar- och särskolelärare anslutna, liksom lärare i ämnen som musik, teckning, slöjd och gymnastik.
Rent organisatoriskt var SFL till en början uppbyggt av rikstäckande föreningar.*
Förbundet fungerade som en sorts paraplyorganisation för de lärarförbund som ingick i organisationen. Men 1971 antog SFL:s kongress ett förslag om att bilda fackliga lokalavdelningar. En lokalavdelning skulle normalt omfatta en kommun, men om medlemsantalet i en kommun ansågs för litet, kunde lokalevdelningen omfatta en eller flera kommuner i ett så kallat kommunblock. Inrättandet av lokalavdelningarna innebar att en maktförskjutning inom förbundet ägde rum. Lokalavdelningarna fick nämligen inflytande på riksföreningarnas bekostnad. Behovet av lokalavdelningar uppstod sedan lagstiftningen på 1970-talet gav löntagarna rätt till direkt förhandlingar med lokala arbetsgivare rörande villkor på arbetsplatsen. Medbestämmanderätten medförde därmed förändrade förutsättningar för den fackliga verksamheten.
SFL:s lokalavdelning på Lidingö bildades 1972, och verksamheten var under flera år sammanhållen som en organisatorisk enhet. Men vid årsmötet 1978 delades verksamheten in i två sektioner, nämligen den kommunala och den statliga sektionen. Till den förra hörde medlemmar med statliga tjänster, och till den senare hörde medlemmar med kommunala tjänster. Respektive sektion tillsatte därefter en egen styrelse, men sektionerna var underställda lokalavdelningens styrelse. Dessutom bildade man SFL-klubbar för medlemmar med privat eller annan anställning. 1985 beslutade lokalavdelningens årsmöte att upplösa den kommunala sektionen, för att i stället satsa på ett bättre lokalombudsarbete. Sektionernas material återfinns under Ö i förteckningen.
Vid årsskiftet 1990/91 gick SFL ihop med Sveriges lärarförbund (SL). Den nya organisation som därmed skapades kom att kallas Lärarförbundet, och i samband med denna omorganisation levererades SFL:s lokalavdelningars arkiv till TAM:s arkiv. Handlingarna från SFL:s lokalavdelning på Lidingö omfattar tidsperioden 1972-1990, och serierna har arkivlagts i arkivkartonger. Det bör tilläggas att arkivet från SFL:s lokalavdelning på Lidingö till vissa delar är ofullständigt. Exempelvis saknas styrelse- och årsmötesprotokoll från mitten av 1980-talet och framåt. Det samma gäller lokalavdelningens verksamhetsberättelser.
Gallringsbara handlingar redovisas i bilaga 2.

Ordförande i SFL:s lokalavdelning B6/Lidingö:
1972 Karin Algeroth
1973-1974 Bo Andersson
1975-1978 Gunnel Swedberg-Ek
1979 Ingrid Engdahl
1980 Reidar Kanth
1981-1984 Marianne Jurgell
1985-1986 Magnus Spindler
1987 ?
1988 Monica Berglund
1989 Christer Hallgren

_______________________________________________________________________
* Information om vilka riksföreningar som ingick i SFL finns i bilaga 1

Svenska Facklärarförbundets Avdelning B 6, Lidingö

Handlingarnas tid
1972--1990
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning
Arkivet överlämnat till Lidingö Stadsarkiv, Urban Johansson, juni 2004.

Svenska Facklärarförbundets Avdelning B 6, Lidingö