Hem Arkivbildare
TCO:s Samarbetsorgan för Kommunaltjänstemän, TCO-K
Arkiv
Sök

TCO:s Samarbetsorgan för Kommunaltjänstemän, TCO-K

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
492
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1998-11-12
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Styrelseprotokoll med bilagor
B1 - Stadgar med underlag
B2 - Verksamhetsberättelser
B3 - Yttranden och remisser
E1 - Korrespondens, huvudserie
E2a - Korrespondens Henning Carlsson
E2b - Korrespondens Lennart Sahlsten
E2c - Korrespondens Per-Erik Boivie
F1 - Handlingar rörande bildandet av TCO-K
F2 - Förhandlingar, överenskommelser och avtal
F3a - CR-L: Protokoll med bilagor
F3b - CR-L: Sekretariatets handlingar
F3c - CR-L: Handlingar rörande närvarorätten
F3d - CR-L: Försöksverksamhet med fördjupad företagsdemokrati
F4a - CR-K: Protokoll med bilagor
F4b - CR-K: Sekretariatets handlingar
F4c - CR-K: Handlingar rörande närvarorätten
F4d - CR-K: Försöksverksamhet med fördjupad företagsdemokrati
F5a - FÖN: Protokoll med bilagor
F5b - FÖN: Korrespondens
F5c - FÖN: Förhandlingar och avtal
F5d - FÖN: Handlingar rörande närvarorätten
F6a - RAT: Protokoll
F6b - RAT: Korrespondens
F6c - RAT: Förhandlingar och avtal
F7a - ARB: Protokoll med bilagor
F7b - ARB: Korrespondens
F7c - ARB: Förhandlingar och avtal
F7d - ARB: Övriga handlingar
F8a - P-kommittén: Protokoll med bilagor
F8b - P-kommittén: utsända handlingar, remisser, riktlinjer m.m.
F8c - P-kommittén: personalpolitiska program
F9a - Handlingar rörande personalpolitiska förhandlingsdelegationen
F9b - Handlingar rörande utbildningsgruppen
F9c - Handlingar rörande referensgruppen för samarbetsfrågor
F9d - Handlingar rörande arbetsgruppen för principer vid tjänstetillsättningar
F9e - Handlingar rörande arbetsgruppen för medbestämmandefrågor
F9f - Handlingar rörande PSO-utredningens arbetsgrupp
F9g - Handlingar rörande TCO-K:s och SACO/SR:s samrådsdelegation
F9h - Arbetsgruppen för beredande av avtal om företagshälsovård
F10 - Handlingar rörande kurser och konferenser
L1 - Trycksaker, huvudserie
Ö1 - Overheadmaterial
Ö2 - TCO-K lokalt
Ö3 - Handlingar rörande bildandet av KTK

TCO:s Samarbetsorgan för Kommunaltjänstemän, TCO-K

 
TCO:S SAMARBETSORGAN FÖR KOMMUNALTJÄNSTEMÄN/TCO-K/ 492

TCO-K bildades den 8 oktober 1951 under namnet TCO:s Kommnultjänstemannakommitté. Initiativet kom från SKTF, Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska Polisförbundet, Svenska Facklärarförbundet och Svenska Barnmorskeförbundet, som liksom statstjänstemännen ville ha ett gemensamt förhandlingsorgan gentemot Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Varje organisation ägde rätt till representation i kommittén. 1967 ändrades namnet till TCO:s samarbetsorgan för kommunaltjänstemän/TCO-K. Utöver förhandlingsverksamheten hade TCO-K nu också att bevaka kommunaltjänstemännens samfällda fackliga intressen. Från och med 1967 blev också TCO-anslutna förbund med medlemmar i kommunal tjänst, skyldiga att ansluta sig till TCO-K.

TCO-K hade sitt sista möte den 30 november 1976, upphörde den 31 december samma år, varefter Kommunaltjänstemannakartellen, KTK, bildades som samarbetsorgan.

Personalpolitiska referensgrupperna
De personalpolitiska referensgrupperna var ett samlingsnamn på ett antal olika arbetsgrupper som arbetade inom TCO-K under 1970-talet. Verksamheten hade då utökats så mycket att det var nödvändigt med mindre arbetsgrupper för att hantera för förbunden viktiga frågor. Samtliga grupper förhandlade och slöt avtal. Dessa arbetsgrupper var:

- Företagsnämndsgruppen (FÖN-gruppen). Arbetade med företagsnämnder på kommunal nivå, närvarorätt mm.
- Rationaliseringsgruppen (RAT-gruppen). Arbetade med rationaliseringar på kommunal nivå.
- Arbetsmiljögruppen. Arbetade med arbetsmiljöavtal, kollektivavtal för "miljö 75" mm.
- Personalpolitiska kommittén. Arbetade med personalpolitiska program på kommunal nivå, landstingsnivå och förbunds-samt partinivå.
- Utbildningsgruppen. Arbetade med utbildningsprogram från kommuner, landsting mm.

Utöver dessa hade TCO-K et antal arbets- och referensgrupper som arbetade med sakfrågor, bl a arbetsgruppen för partssammansatta organ-utredningen (PSO-utredningen), medbestämmandefrågor, företagshälsovårdmm.

Central råden
TCO-K representerades i både Centrala rådet för landsting och kommuner. I råden ingick representanter för såväl TCO-K som Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Syftet med råden var att samarbeta kring frågor som närvarorätt och företagsdemokrati.

Ordförandena
Filip Anger 1951-1961
Mary Hultell 1961-1962
Sven Ahlgren 1963-1976

Ombudsmän
1969-1972 Hening Carlsson
1973-1975 Lennart Sahlsten
1973-1976 Per-Erik Boivie

Medlemsförbund
SKTF, SHSTF, Svenska Polisförbundet, Svenska Facklärarförbundet, Svenska Barnmorskeförbundet (to m 1957), Sveriges Arbetsledareförening (fr o m 1957), Lärarförbundet, Svenska APotiksteknikerförbundet (fr o m 1968).

Arkivet
Handlingarna sträcker sig över perioden 1951-1976 och består i huvudsak av protokoll, korrespondens samt handlingar från de olika arbets- och referensgrupperna. Merparten av handlingarna är från 1970 och framåt, då ombudsmännen började arbeta direkt för TCO-K.
Det är också ombudsmännen som i mångt ovh mycket har styrt arkivbildningen, då de varit sekreterare under möten eller handläggare för arbetsgrupperna. Under förtecknandet har en mängd kopior rensats bort. Gallring har ej genomförts, då inga handlingar bedömts vara gallringsbara.

Arkivet består av 6 hyllmeter.

Stockholm den 30 november 1998
Jenny anderssonTCO:s Samarbetsorgan för Kommunaltjänstemän, TCO-K

Handlingarnas tid
1951--1976
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
6.0 Hyllmeter


Anmärkning

TCO:s Samarbetsorgan för Kommunaltjänstemän, TCO-K