Hem Arkivbildare
Fredrika Bremerförbundets Sjukvårdskommitté i Stockholm
Arkiv
Sök

Fredrika Bremerförbundets Sjukvårdskommitté i Stockholm

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
80
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Styrelseprotokoll med bilagor
A2 - Protokoll arbetsutskottet med bilagor
B1 - Stadgar
D1 - matrikel över sjukvårdsbiträden
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande fonder
F2 - Handlingar rörande barnmorskeutbildning
G1 - Kassabok
G2 - Kassaverifikationer
 - Kassaverifikationer
 - Styrelseprotokoll

Fredrika Bremerförbundets Sjukvårdskommitté i Stockholm

 

FREDRIKA BREMERFÖRBUNDETS SJUKVÅRDSKOMMITTÉ


Historik.

Sophie Adlersparre (1823-1895) var sin tids mest framstående ledare och organisatör inom den svenska kvinnorörelsen
enligt de riktinjer som Fredrika Bremer angivit. Hon tog en mängd initiativ vilka syftade till större frihet och oberoende för kvinnor. Sjukvårdsfrågorna låg henne varmt om hjärtat och år 1892 grundas på hennes initiativ Fredrika Bremerförbundets sjukvårdskommitté. Hon blev kommitténs drivande kraft och dess förste ordförande.

Sjukvårdskommitténs verksamhet, sett ur ett övergripande perspektiv, bestod i att fästa samhällets blickar på den dåtida sjukvårdens brister och missförhållanden. Häri bestod bl.a. att förbättra sjuksköterskornas arbetsförhållanden. Att verka för bättre utbildning, och till dettta fördela stipendier. Man drev igenom såväl sjuk- som pensionskassa, Svenska Sjuksköterskors allmäna pensionsförening.

Till verksamheten hörde till en början en arbetsförmedling för sköterskor. Denna verksamhet växte dock så pass kraftigt att
man fann det nödvändigt att år 1902 öppna en särskild arbetsförmedling, Fredrika Bremerförbundets sjuksköterskebyrå.

FBF:s sjukvårdskommitté upphörde 1960. Härmed tog Svensk Sjuksköterskeförening över kommitténs frågor.


Arkivet.

Inom sjukvårdskommitténs protokollserier ligger även de protokoll som rör Fredrika Bremerförbundets sjuksköterskebyrå
(se separat arkiv, TAM). Detta har sin grund i att sjukvårdskommittén i vissa avgörande principfrågor fattade beslut rörande
sköterskebyråns verksamhet.

De handlingar som kommitténs arbetsförmedling genererade fram till den upphörde 1902, hör logiskt samman med de som senare tillkom under FBF:s sjuksköterskebyrås regim, och har därför arkivlagts där. Dessa serier är förda enligt samma mönster, och löper utan avbrott.

Samtliga protokoll tycks bevarade genom kommitténs hela verksamhetstid. I övrigt återstår mest disparata rester av arkivbildningen.
Fredrika Bremerförbundets Sjukvårdskommitté i Stockholm

Handlingarnas tid
1893--1960
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Fredrika Bremerförbundets Sjukvårdskommitté i Stockholm