Hem Arkivbildare
Farmaciförbundet
Arkiv
Sök

Farmaciförbundet

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
8
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1900-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A - PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR
A1 - Kongresser
A1a - Kongressprotokoll
A1b - Kongresshandlingar
A2 - Representantskapssammanträdesprotokoll
A3 - Styrelsen och AU
A3a - Styrelseprotokoll
A3b - Styrelse- och AU-möteshandlingar
A4 - Övriga protokoll
A5 - Föredragningslistor
B - UTGÅENDE HANDLINGAR
B1 - Utgående skrivelser och cirkulär
B2 - Årsredogörelser
B3 - Stadgar
B4 - Utgående rapporter
B5 - Handlingar rörande jubileum
B6 - Handböcker
C - DIARIER
C1 - Diarier
D - REGISTER OCH LIGGARE
D1 - Medlemsregister
D1a - Medlemsmatriklar
D1b - Medlemsförteckningar
D2 - Ombudsförteckningar
D3 - Deltagareförteckningar
D4 - Övriga register och liggare
E - INKOMNA HANDLINGAR
E1 - Inkomna handlingar från kretsar och klubbar
E2 - Korrespondens
E3 - Inkomna rapporter
E4 - Inträdesansökningar
E5 - Övriga inkomna handlingar
F - HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
F1 - Handlingar rörande avtal
F2 - Handlingar rörade förhandlingar
F3 - Handlingar rörande utbildning
F4 - Handlingar rörande kurser och konferenser
F5 - Handlingar rörande kansli, organisation och policy
F5a - Handlingar rörande ATF:s kansli
F5b - Handlingar rörande ATF:s organisation och policy
F5c - Handlingar rörande utredningar och yttranden
F6 - Handlingar rörande arbetsgrupper
F7 - Handlingar rörande arbetsmiljö
F8 - Handlingar rörande Arbetsdomstol och Skiljenämnd
F9 - Handlingar rörande strejker
F10 - Handlingar rörande enkäter
F11 - Handlingar rörande data
F12 - Handlingar rörande samverkan och medbestämmande
F13 - Handlingar rörande Apotek
F14 - Handlingar rörande pensioner och försäkringar
F15 - Handlingar rörande andra förbund och organisationer
F16 - Handlingar rörande internationellt samarbete
F17 - Övriga handlingar ordnade efter ämne
G - RÄKENSKAPER
G1 - Bokslut och skatter
G2 - Huvudbokföring
G3 - Grundbokföring
G4 - Verifikationer
G5 - Övriga räkenskaper
G6 - Räkenskaper tillhörande förbundets tidskrift
H - STATISTIK
H1 - Statistik
K - FOTOGRAFIER
K1 - Fotografier
L - TRYCKSAKER
L1 - Utgående tidskrift
L2 - Pressklipp
L3 - Trycksaker
L4 - Affischer och illustrationer
Z - MEDIAUPPTAGNINGAR
Z1 - Mediaupptagningar
Ö - ÖVRIGA HANDLINGAR
Ö1 - Fonder och stiftelser
Ö2 - Handlingar rörande tidskriften Apotekstjänstemannen
Ö3 - Pundet AB fastighetsförvaltning
Ö4 - Föremål
Ö5 - Handlingar tillhörande förbundets anställda
Ö6 - Fakultetsstyrelsen
Ö7 - Apoteksbolagets bolagsstyrelse

Farmaciförbundet

 
FARMACIFÖRBUNDET, NR 8

HISTORIK

Förbundet bildades och höll konstituerande kongress i Norrköping den 15-16 augusti 1931. Den nybildade organisationen fick namnet Sveriges Tekniska Apotekspersonals Förbund, STAF. Personalkategorier som ingick i förbundet var tekniska biträden, laboratoriebiträden, kassörskor och kontorister samt apoteksstäderskor. En viktig fråga redan från början var förhållandet till dåvarande Sveriges Farmacevtförbund (SFF).

1952 ändrades namnet till Apoteksteknikerförbundet ATF. 1954 beviljades förbundet inträde i TCO. ATF var därmed tvungna att bli en renodlad tjänstemannaorganisation och apoteksstäderskorna fick lämna förbundet. De bildade en egen organisation, Apoteksstäderskeförbundet ASF.

1976 ändrades förbundets namn till Apotekstjänstemannaförbundet ATF. 1979 blev ATF medlemmar i PTK. I oktober 1991 gjordes en namnändring till Farmaciförbundet ATF. 1993 byttes namnet slutgiltigt till Farmaciförbundet.

På förbundsmötet 2008 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av verksamheten för att anpassa Farmaciförbundets organisation till en privatiserad apoteksmarknad. Översynen ledde till en branschanalys tillsammans med Unionen vilket mynnade ut i ett förslag om samgående. Den 15 maj 2013 fattade förbundsmötet beslutet om att upphöra som eget förbund och uppgå i Unionen den 1 januari 2014.

VERKSAMHET

Förbundets första viktiga sakfråga var pensionerna. En huvudfråga för förbundet var även de låga lönerna. Under 1940- och 1950-talen var motsättningarna mellan parterna bestående och det gick inte att komma fram till uppgörelser utan att använda opartisk ordförande eller förlikningsman.

En fråga som varit viktig genom alla år har varit utbildning för apotekspersonalen. Det handlade om medlemmarnas önskan till vidareutbildning och att möta arbetsgivarnas argument om att lönerna kunde hållas nere för att förbundets medlemmar var mindre kvalificerade. Under 1960-talet träffade förbundet avtal med Hermods om en korrespondenskurs för utbildning till apotekstekniker. Arbetsgivarsidans intresse ökade och kursen överfördes till apotekens personalutbildning. Därmed hade man nått målet om att få en godkänd utbildning för yrket apotekstekniker.

Efter femtioårsjubileet 1980 påbörjades en period då förbundet strävade mot att bli ett fackförbund för samtliga yrkesgrupper på apoteken. Frågor som stod högt på dagordningen var utbildning, arbetsmiljö och övergång till individuell lönesättning.

ORGANISATION

Från början arbetade förbundet med fullmäktige som högsta beslutande organ. Verkställande organ var Centralstyrelsen med ingående arbetsutskott. För den lokala verksamheten var förbundet indelat i kretsar omfattande vissa geografiska områden, från början 9 kretsar. Kretsarnas viktigaste uppgift var att värva medlemmar. Det administrativa arbetet var från början uppdelat mellan ledamöterna i Centralstyrelsen och var frivilliga insatser.

1941 öppnades förbundet expedition i Stockholm med en anställd ombudsman. I mitten av 1950-talet köptes den fastighet på Västmannagatan i Stockholm där förbundskansliet var placerat fram till det att förbundet gick upp i Unionen 2014.

1952 ändrades systemet med kretsarna och de delades in i 20 kretsar, vilket senare blev 23 kretsar. 1989 genomfördes en omorganisation och istället för kretsar bildades 56 klubbar, fördelade på 7 regioner.


FÖRBUNDETS ORDFÖRANDE

1931-1934 Sune Germundsson
1934-1948 Gösta Pettersson
1948-1954 Mimmi Åkerlund
1954-1963 Erik Nilsson
1963-1969 Sonja Dahlin
1969-1972 Anders Sundström
1972-1975 Barbro Moumen
1975-1993 Kerstin Beckman Danielsson
1975-1993 Britt-Marie Skoglösa
2005-2013 Carina Jansson

Litteratur: "Från Hugos café till Olof Palmes gata. Farmaciförbundet 1931-2013". Farmaciförbundet, Stockholm 2013.

ARKIVET

Arkivet var tidigare förtecknat efter ett äldre system. I samband med leverans till Bergendal har handlingarna om- och nyförtecknats enligt allmänna arkivschemat (1992). På grund av arkivets struktur vid leverans till TAM kan vissa handlingar återfinnas i flera serier. Det gäller bl a handlingar rörande kurser, arbetsgrupper och trycksaker. Dessa kan även återfinnas som bilagor företrädesvis i serie A, B 1, E 2 och F.

År 2014 gjordes en uppdatering av arkivförteckningen där tidigare oförtecknat material förtecknades in. En större leverans till TAM-Arkiv gjordes årsskiftet 2013/14 på 50 hyllmeter. Leveranser har även gjorts löpande under de cirka 20 åren som gått sedan den tidigare arkivförteckningen, dessa har nu också ordnats och förtecknats. Arkivet omfattar nu c:a 100 hyllmeter.

Vid införlivandet 2014 av det nya arkivmaterialet i förteckningen följdes i största möjliga mån den tidigare strukturen i arkivförteckningen från 1992.

Alvik, 2015-07-09


KOMPLETTERING

Juli 2018 infogades nytillkomna handlingar som var en del av Sif-leveransen från Unionen 2016-01-25. Det handlar huvudsakligen om inventarieböcker, bokslut, årsböcker och diverse handlingar från Apoteksbolaget (avtal, protokoll).

Farmaciförbundet

Handlingarnas tid
1930--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.1

Anmärkning

Farmaciförbundet