Hem Arkivbildare
Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV
Arkiv
Sök

Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
447
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Stämmoprotokoll med bilagor och handlingar
A2 - Styrelseprotokoll med bilagor och handlingar
A3 - Arbetsutskottsprotokoll
A4 - Ledningsgruppensprotokoll med bilagor och handlingar
A5 - Övriga protokoll med handlingar
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhetsberättelser
B3a - Föredrag och reserapporter
B3b - Tidningsartiklar och pressmeddelanden
B4a - Studieplaner
B4b - Studie- och handledarpärmar
B5 - Abonnemang
B6a - Cirkulär - lokalkommitéer
B6b - Cirkulär - avdelningarna
B6c - Cirkulär - övriga
B6d - Personalhandläggarinformation
B7a - "TBV-kontakt"
B7b - "Allt i ett"
B7c - "Just nu!"
B8 - Trycksaker/Broschyrer
B9 - TBV-bilagan, Människor i utveckling
B10 - Affischer
B11 - Övriga utgående handlingar
B12 - Intyg, avtal med bilagor och handlingar
C1 - Diarieplaner
E1a - Korrespondens - TCO
E1b - Korrespondens - TBV-organisationer
E1c - Korrespondens - bildningsorganisationer
E1d - Korrespondens - distriktskommittéerna
E1e - Korrespondens - lokalkommittéer/ avdelningar
E1f - Korrespondens - enskilda personer
E1g - Korrespondens - studierektors och kansliets
E1h - Korrespondens - övriga organisationer
E2a - Verksamhetsberättelser och årsmötesprotokoll - Distriktskommittéer
E2b - Verksamhetsberättelser och årsmötesprotokoll; distrikt och avdelningar
E3 - Verksamhetsplaner - Distrikt och avdelningar
E4 - Inkomna handlingar från Sveriges Radio
E5 - Lokala kursprogram
E6 - Lokala prov
E7 - Kommittérapporter - Lokalkommittéer
E8 - Diskussionsprotokoll - lokala studiecirklar i Tjänstemannafrågor
E9 - Inkomna handlingar rörande Eductusbolagen och Competentia
E10 - Inkomna handlingar rörande RMI/Berghs
F1a - Handlingar rörande mål och verksamhetsinriktning
F1b - Handlingar rörande organisationen
F1c - Handlingar rörande personal
F1d - Handlingar rörande marknadsundersökningar och statistik
F1e - Handlingar rörande rättsliga processer
F1f - Handlingar rörande pedagogik och hjälpmedel
F2 - Handlingar rörande anslag och finansiering
F3 - Handlingar rörande avdelningar och enheter
F4a - Handlingar rörande samarbete med externa organisationer
F4b - Handlingar rörande samarbete med myndigheter och organisationer
F5 - Handlingar rörande reklam och marknadsföring
F6a - Handlingar rörande internationell kurs- och informationsverksamhet
F6b - Internationella projekt
F7 - Handlingar rörande kurser och konferenser
F8 - Handlingar rörande projekt
F9 - Handlingar rörande dispenser
F10 - Handlingar rörande kompetensprov
F11a - Handlingar rörande högre teknisk utbildning
F11b - Högre företagsekonomisk utbildning
F11c - Marknadsekonomisk utbildning
F11d - Högre personaladministrativ utbildning
F11e - Sociala kurser
F11f - Fackliga aftonskolan
F11g - Språkutbildning
F11h - Utbildning inom kultursektorn
F11i - Universitetscirklar
F11j - Uppdragsutbildning
F11k - AMS-kurser
F11l - Studieombudsutbildning
F11m - Övriga utbildningar
F11n - Utbildningsrelaterade ämnen
F12 - Handlingar rörande skenfirmor
F13 - Handlingar rörande föreläsningsverksamhet
F14 - Handlingar rörande jubiléer. kampanjer och tävlingar
F15 - handlingar rörande stipendier, förtjänstetecken och priser
F16 - Handlingar rörande arbetslivsfondens satsning på kunskaps- och startcheckar
F17 - handlingar röranade TBVs historia
G1 - Huvudböcker
K1 - Filmer och fotografier
Ö1 - Handlingar rörande Samverkande bildningsförbunden/ Folkbildningsförbunden
Ö2 - Stiftelsen Centralfonden för anställda inom skogsbruket och skogsindustrin
Ö3 - Pressklipp
Ö4 - Föremål
Ö5 - Nordisk Kunskapsakademi, NKA
Ö6 - Svenska Distanshögskolan
Ö7 - Vuxenkompetensen- Mellanhögskola för vuxna

Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV

 
TJÄNSTEMÄNNENS BILDNINGSVERKSAMHET/TBV, 447

Vid Industritjänstemannaförbundets, SIFs, riksstämma 1933 väcktes en motion om att man skulle bilda ett tjänstemännens bildningsförbund liknande Arbetarnas Bildningsförbund, ABF. Som en följd av detta grundades Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV år 1935. Det praktiska arbetet gjordes av SIFs centralorganisation, DACO. Medlem i TBV kunde varje till Daco ansluten riksorganisation bli. Då Tjänstemännens Centralorganisation, TCO, bildades 1944 med Daco som en av tillskyndarna, breddades TBVs upptagningsområde från enbart den privata sektorn till att omfatta hela tjänstemannakollektivet. Alla TCO-förbund blev medlemmar hos TBV.
Behovet av fackliga studier och samhällsstudier var stort. Kurser och utbildningar var efterfrågade och eftersom TBV var en ideell, icke vinstdrivande organisation, erhöll man som bildningsförbund betydande bidrag av staten. Den lokala förankringen på arbetsplatserna gick via lokala kommittéer och avdelningar. Avdelningarna, som ursprungligen omfattade ett län, hade egna kanslier. Högsta beslutande organ för TBV är stämman. Kansliet leds av rektorn. TBV blev ett av de större studieförbunden och kom även att genomföra uppdragsutbildning, vilken inte var berättigad till statligt stöd. Detta ledde till omorganisationer och upprättande av olika dotterbolag. TBV blev så småningom en koncern.
TBV fick så småningom ekonomiska problem. Dessa gällde både den centrala organisationen och avdelningarna. Även de nya dotterverksamheterna drabbades av problem. Flera av medlemsorganisationerna lämnade TBV under 1990-talet. Vid förbundsstämman 2004 beslöts, som en följd av problemen att lägga ned TBV.Under sommaren 2004 kom så beskedet att TBV skall gå samman med det kyrkliga studieförbundet Sensus under namnet Sensus studieförbund.
TBV har, 2004, cirka 200 anställda samt 7000 lärare och cirkelledare.

Rektorer i TBV:
Per Sandberg 1947-1976
Hans Almryd 1977-1982
Lennart Larson 1983-1986
Ulf Mårtensson 1986-1989
Georg Johansson 1989-1990
Ulf Lindberg 1990-1993
Håkan Wickström 1993-1998
Ingegerd Sahlström 1999-2001
Per Axel Landström 2001-2002
Mats Spångberg 2003-

Litteratur:Almryd, Hans, Folkbildning och Tjänstemän, TBV 1935-1985. Stockholm 1985


TBVs arkivbildning är präglad av organisationens historia med många omorganisationer och även avknoppningar till dotterorgan, som utbildningsföretagen Eductus och Competentia. Någon dokumentstyrning kan man knappast tala om. TBV har dessutom flyttat vid flera tillfällen. Arkivet kan därför ha luckor men ger samtidigt en god bild av tjänstemännens bildningssträvanden. TBVs arkiv täcker inte in dotterbolagens verksamheter, även om handlingar rörande deras verksamhet föreligger. Vad gäller fotografier och filmer är en stor del omöjliga att identifiera. Föreliggande förteckning bygger på en tidigare förteckning, som följt folkrörelsearkivens förteckningsschema. Arkivet inkom till TAM-Arkiv i flera skilda leveranser, den sista efter samgåendet med Sensus. Detta har medfört att förteckningsarbetet kom att utföras vid två olika tillfällen.

I arkivet ingår även handlingar rörande Eductusbolagen och Competentia samt RMI/Berghs, där TBV under en tid var representerat i styrelsen. I leveransen ingick även handlingar rörande HTF-klubben för centralt anställda vid TBV. Detta material avskiljdes från TBVs arkiv och förtecknades med HTF-klubben som egen arkivbildare. TBVs arkiv omfattar omkring 65 hyllmeter.


Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV

Handlingarnas tid
1934--2005
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV