Hem Arkivbildare
Televerkets Kvinnliga Kontorspersonals Förening, TKKF
Arkiv
Sök

Televerkets Kvinnliga Kontorspersonals Förening, TKKF

 
TELEVERKETS KVINNLIGA KONTORSPERSONALS FÖRENING/TKKF, NR 201

1.1 Historik

Den 3 januari 1917 konstituerades Televerkets Kvinnliga Kontorspersonals Förening (TKKF) vid ett möte i Stockholm. Rätt att vinna inträde i föreningen hade kassörer, ordinarie och extra-ordinarie kontorsskrivare, bokhållare, skrivbiträden och den kvinnliga kontorspersonalen vid rikstelefonbyråerna. Däremot anslöts inte telefonisterna vilka i stället bildade bl.a. KTTF (1918) och TTMF. Vid 1917 års slut räknade TKKF 157 medlemmar i hela landet. Till föreningens första ordförande valdes Beda Cederborg.

Föreningen drogs emellertid de första åren med en svag ekonomi och det "allmänna möte" som var utlyst till 1920 fick uppskjutas till 1922. Då reglerades den inre organisationen centralt och lokalt samt stadgarna. Regionalt och lokalt följdes Televerkets organisation med sex kretsar och därunder lydande klubbar. Kretsarna var I:a kretsen (Malmö), II:a (Göteborg), III:e (Norrköping), IV:e (Stockholm), V:e (Gävle), VI:e nedre (Sundsvall) och VI:e övre (Luleå). 1922 inrättades också en lånekassa ur fonderade medel.

Bland TKKF:s första uppgifter var att förbättra löner och pensioner för medlmmarna. Arbetet bedrevs dels i de olika statliga lönekommittéerna och dels i samarbete med andra organisagioner inom televerket och affärsverken. Redan 1928 diskuterades ett förslag om sammanslagning med Kvinnliga Telegrafpersonalens Förening (KVT). En annan uppgift var att verka för en förbättring av kvinnornas ställning på arbetsmarknaden bl.a. genom höjda och lika löner i förhållande till männen, samt rätten för ogift kvinna att kvarstå i yrket efter giftermål.

1950 beslöt sig föreningen för att ge ut en tidning, "Athena", och den 1/7 samma år anslöt man sig till TCO. TKKF hade den 31/12 1950 1252 medlemmar. Då Telegrafverket 1954 bytte namn till Televerket följde föreningen efter och kallade sig Televerkets Kvinnliga Kontorspersonals Förening (TKKF). Inom TCO ökade efter hand samarbetet med närstående organisationer, framför allt KTTF och Kommunikationsverkens Tjänstemannaförbund (KVT). Detta mynnade så 1961 ut i ett samgående med KTTF och bildandet av Televerkets Tjänstemannaförbund (TVTF). Sammanslagningen låg dels i linje med TCO:s organisationsplan, dels hade arbetsuppgifterna för medlemmarna förändrats och alltmer glidit närmare de olika yrkesgrupperna. Den 1/1 1962 konstituerades så TVTF. TKKF hade vid årsskiftet 1961/62 2067 medlemmar.TKKF:s ordförande

Beda Cederborg 1917-1943
Annie Langer 1943-1958
Märtha Berglund 1958-19611.2 Arkivet

Arkivet efter TKKF omfattar kronologiskt hela föreningens verksamhetsperiod. Och rymmer de sedvanliga serierna av protokoll, verksamhets- och revisionsberättelser, förhandlingshandlingar och avtal m.m. Beträffande kretsarnas handlingar (serie E 1) är det, bortsett från Stockholmskretsen, osäkert om handlingarna är inkomna till TKKF centralt eller om de är rester av kretsarnas egna arkiv. Vid förteckningstillfället har de antagits vara inkomna och därför lagts under serie E 1.

Televerkets Kvinnliga Kontorspersonals Förening, TKKF

Handlingarnas tid
1917--1962
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Televerkets Kvinnliga Kontorspersonals Förening, TKKF