Hem Arkivbildare
Televerkets Allmänna Ingenjörsförening, TAI
Arkiv
Sök

Televerkets Allmänna Ingenjörsförening, TAI

 
TELEVERKETS ALLMÄNNA INGENJÖRSFÖRENING/ TAI, NR 150

1923 bildades Telegrafverkets Tekniska Tjänstemannaförening (TTT). Bakgrunden till föreningens bildande var det under 1920-talet kraftigt ökande antalet tjänstemän i mellangraderna inom Televerket. Ritare, ingenjörsassistenter och andra tekniska tjänstemän inom Televerket ansåg sig inte ha någon facklig organisation som tillvaratog deras intressen. De existerande föreningarna var avsedda antingen för civilingenjörer eller arbetsledare och lägre personal.

Vid konstituerande sammanträde den 11 maj 1923 fastställdes föreningens första stadgar. Där fastslogs bland annat tt föreningen skulle utgöra en sammanslutning av teknisk personal med lägst ritares ställning vid Telegrafverket och tillvarata medlemmarnas intressen såsom kår. Då föreningens bildades var antalet medlemmar 17 stycken. År 1962 - 39 år senare - var antalet medlemmar 791 stycken. Medlemsantalet tycks alltså ha växt ganska kontinuerligt.

I början av föreningens existens då medlemsantalet inte var så stort hölls ordinarie allmänna möten en gång var tredje år. Vid slutet av1930-talet hölls extra allmänna möten flera år och 1940 beslutades att ordinarie årsmöten stadgeenligt skulle hållas en gång varje år. Vid årsmötet 1954 beslutades att representantskapsmöten skulle hållas vartannat år. Denna ordning, som motiverades med den ökade arbetsbördan för centralstyrelsen, blev bestående fram till föreningens upphörande den 1 oktober 1965.

1953 bytte föreningen namn från Telegrafverkets Tekniska Tjänstemannaförening (TTT) till Televerkets Allmänna Ingenjörsförbund (TAI) ett namn som man behöll till dess föreningen upplöstes 1965. Orsaken till namnbytet var att andelen ingenjörer ökat starkt inom föreningen sedan starten 1923 då inga ingenjörer fanns i föreningen.

Föreningen, som var en del av Statstjänstemannaförbundet, hade lokalavdelningar i de flesta större svenska städer och den centrala administrationen var förlagd till Stockholm.

Föreningen var från slutet av 1940-talet bland annat verksam i fråga om arbetstidsförkortningar ooch fria lördagar och förhandlade också om patenträttigheter från slutet av 1950-talet.

Den 1 oktober 1965 gick TAI samman med Televerkets Tjänstemannaförening och en ny förening bildades, Televerkets Allmänna Tjänstemannaförening, TAT. Förslag om en sammanslagning av de bägge föreningarna hade förelegat redan flera år tidigare. Den nya föreningen övertog i stor utsträckning flera av TAI:s verksamheter. Denna förening blev inte långlivad. Den 1 oktober 1971 sammanslogs avdelning 212 inom Statstjänstemannaförbundet - TAT - med Svenska Teletjänstemännens förening - Sv TF - till en ny avdelning (ST-TF) med avdelningsnummer 219.

Arkivet

Det har vid förtecknandet vållat vissa komplikationer att de två arkivbildarna i den ursprungliga förteckningen behandlats som en enda arkivbildare TAT. Det har i några fall varit svårt att avgöra till vilken arkivbildare vissa handlingar skall räknas. Som exempel finns som bilagor till ett konferensprotokoll från 1966 vissa handlingar rörande TAI:s verksamhet 1963-64. I stort sett har dessa problem dock kunnat lösas vid förtecknandet.

Det finns vissa luckor i TAI:s protokollserie och bland de diarieförda handlingarna finns ofta stora luckor. Luckor finns även i diarieförteckningen. Det har också i samband med förtecknandet av vissa serier (medlemsförteckningar och inträdesanmälningar) visat sig vara mycket svårt att fastställa exakt från vilken tid handlingarna härrör sig. Därutöver finns ett antal in- och utgående handlingar vars proveniens har varit mycket svår att fastställa. I stort sett är dock verksamheten väl belyst främst genom protokollen och verksamhetsberättelserna.

Vad TAT:s arkiv beträffar är luckorna betydligt större, framför allt vad protokollen beträffar. De handlingar till protokoll som finns från åren 1967-1971 ger dock bitvis en bra bild av vad som behandlades på centralstyrelsens möten. Även verksamhetsberättelserna ger naturligtvis vissa upplysningar. Uppgifter om föreningens upphörande finns dock inte i själva arkivet utan har hämtats från Statstjänstemannaförbundets årsberättelse 1971.

Vad TAI:s allmänna historia beträffar ger två föredrag - ett från tjugo- och ett från 40-årsjubiléet - mycket information (bilagor till årsmötesprotokoll 1943 respektive 1963).


Televerkets Allmänna Ingenjörsförening, TAI

Handlingarnas tid
1918--1966
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Televerkets Allmänna Ingenjörsförening, TAI