Hem Arkivbildare
Finansförbundet
Arkiv
Sök

Finansförbundet

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
9
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Referenser
Med källorna till Finansförbundets arkiv (TAM-Arkiv)
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A - PROTOKOLL
A1 - Kongressprotokoll, med bilagor och handlingar
A2 - Styrelseprotokoll med handlingar
A3 - AU-protokoll
A4 - Kommittéer och arbetsgrupper
A5 - Branschgrupper
A5a - Affärsbanksgruppen
A5b - Sparbanksgruppen
A6 - Avdelningsprotokoll
A6a - Protokoll sekretariatet, förbundsfullmäktige, ledningsgruppen
A6b - Samordningsgruppen protokoll
A6c - Förhandlingsavdelningen protokoll
A6d - Utbildningsavdelningen protokoll
A6e - Informationsavdelningen protokoll
A6f - Administrativa avdelningen protokoll
B - UTGÅENDE HANDLINGAR
B1 - Stadgar och reglementen
B2 - Verksamhets- och revisionsberättelser m.m.
B3 - Tidskriften Finansvärlden
B4 - Utgående cirkulär
B5 - Förbundsstyrelserapporter
B6 - Bankårsboken
B7 - Egna tryck
B8 - Personaltidning
C - DIARIER
C1 - Diarium
C2 - Register till diarium
D - REGISTER OCH LIGGARE
D1 - Matriklar och funktionärsförteckningar
D2 - Arkivförteckningar
D3 - Ansöknings- och försäkringsliggare
D4 - Utträdesdiarium
D5 - Inträdesdiarium
D6 - Sakregister till FS- och AU-protokoll
D7 - Bildregister
E - INKOMNA HANDLINGAR
E1 - Korrespondens
E2 - Inkommet från distrikt och avdelningar
E3 - Inkommet från klubbar vid banker
E3a - Inkommet från klubbar vid affärsbanker
E3b - Inkommet från klubbar vid sparbanker
E3c - Inkommet från banknära företag
F - HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
F1 - Handlingar enligt diarium och dossierplan
F1a - Handlingar enligt diarium/dossierplan
F1b - Handlingar enligt dossierplan
F2 - Handlingar rörande avtal, överenskommelser och förhandlingar
F2a - Förhandlingar, allmän serie
F2b - Förhandlingar med banker
F2c - Förhandlingar med banknära företag
F2d - Kollektivavtal
F2e - Handlingar rörande centrala förhandlingar
F2f - Handlingar rörande arbets- och anställningsförhållanden
F2g - Handlingar rörande arbetstid
F3 - Handlingar rörande förhandlingar. Underlag till förhandlingar
F3a - Löneutredningar/ lönesystem
F3b - Utredningar
F4 - Arbetsmarknad/Yrkesutbildning/Arbetsmiljö
F5 - Informations- och studieverksamhet
F5a - Studie- och kursverksamhet
F5b - Studie- och informationskommittén
F5c - Rekryterings- och informationsmaterial
F6 - Organisation och personal
F6a - Personalfrågor
F6b - Organisations- och gränsdragningsfrågor
F6c - Handlingar rörande historik och jubileer
F7 - Handlingar rörande fastigheter
F8 - Handlingar rörande ekonomi
F9 - Handlingar rörande pensioner
F10 - Handlingar rörande försäkring
F11 - Remisser
F12 - Handlingar rörande bankkonflikter
F13 - Handlingar rörande internationell verksamhet
F99 - Digitala leveranser
G - RÄKENSKAPER
G1 - Huvudbok
G2 - Dagbok
G3 - Bokslut
G4 - Verifikationer
G5 - Inventarier
G6 - Kassabok, fastigheter
G7 - Tidskriften
G8 - Övriga räkenskaper
K - FOTOGRAFIER OCH BILDFRAMSTÄLLNINGAR
K1 - Fotografier
K1a - Fotografier vilka ej är inlagda i bilddatabasen Pictor.
K1b - Fotografier inlagda i bilddatabasen Pictor
K2 - Teckningar och illustrationer
K3 - VHS-kassetter
L - TRYCKSAKER
L1 - Affischer
L2 - Övriga trycksaker
Ö - ÖVRIGA HANDLINGAR
Ö1 - Fonder
Ö2 - Trygghetsfonden
Ö3 - Pressklipp
Ö4 - Enskilda tjänstemäns handlingar
Ö5 - Föremål
Ö6 - HTF-klubben vid Finansförbundet

Finansförbundet

 
FINANSFÖRBUNDET, 9


Bakgrund
Svenska Bankmannaföreningen, som skulle komma att bli Finansförbundet, bildades år 1887 i Stockholm för att tillvarata bankanställdas intressen och för att verka som en kamratklubb. Under organisationens första år fungerade den mest som en sällskapsförening men man engagerade sig tidigt i pensionsfrågan. År 1888 bildades en pensions- och understödsfond och föreningen genomförde en utredning om bankanställdas pensioner år 1893-1896. Av drygt 1 400 banktjänstemän i landet var endast 391 medlemmar i den Stockholmsbaserade föreningen år 1901. År 1911 fick kvinnliga banktjänstemän bli medlemmar och samma år kom första numret av föreningens egen tidskrift Svenska Bankmannaföreningens tidskrift ut. År 1914 inrättas en kostnadsfri platsförmedling.

Efter första världskriget, då banktjänstemännens reallöner sjunkit, ombildandes föreningen mot en mer facklig verksamhet. En ny tjänst som ombudsman inrättades och nya stadgar utformades år 1919. Medlemsantalet ökade kraftigt under året efter ombildandet; från att år 1917 haft 1 600 medlemmar steg antalet till omkring 5 000 under år 1919. Förhandlingsrätten, höjda löner och anställningstryggheten blev viktiga frågor under 1920-talet. Först år 1936 fick föreningen förhandlingsrätt och år 1944, då föreningen bytt namn till Svenska Bankmannaförbundet, blev ett uttalat fackligt uppdrag inskrivet i stadgarna. Två år senare, 1946, ingick förbundet det första kollektivavtalet med BFO, Bankernas förhandlingsorganisation.
Under 1900-talets senare hälft har frågor om arbetstiden, jämställdhet och arbetsmiljö drivits. År 1979 förhandlades det första MBL-avtalet på privata sidan med BAO, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, fram. Under 1960- och 70-talen ökade antalet anställda i banker kraftigt vilket också avspeglas i Bankmannaförbundets medlemsantal. Från att år 1960 haft 11 024 medlemmar noterades den högsta medlemssiffran i förbundets historia år 1989: 48 618. Under den så kallade bankkrisen år 1990 – 1993 tappade förbundet medlemmar och hade år 2010 omkring 30 000 aktiva medlemmar. Förbundet bytte namn till Finansförbundet år 1994.

Marie Lexius
2012

Arkivet
Finansförbundets arkiv är förtecknat enligt det allmänna arkivschemat och omfattar 136 hyllmeter med 1863 volymer. En stor del av arkivet (518 volymer, serie F1a-F1b) består av diarieförda handlingar (1983-2007). Diarie- och dossierplan som ingång till dessa finns hos Finansförbundet. Arkivet omförtecknades hösten 2019, genom att införliva inkomna leveranser och ändra vissa serier för att bättre kunna söka i materialet.
Fotografierna är fördelade på 38 boxar/volymer med fotografier från tidigt 1900-tal till och med slutet av 1900-talet. Omkring 600 bilder finns skannade och är sökbara i Pictor som finns lokalt på TAM-Arkiv. Övriga är endast delvis ordnade och förtecknade. Serie K1a, K1b.

Relaterade arkivbildare
Föregångarna Svenska Bankmannaföreningen, Sbmf (1887-1943) och Svenska Bankmannaförbundet, Sbmf (1943-1994) ingår i Finansförbundets arkiv.

Stockholms filialförening bildad år 1911, arkiv finns men är ej ordnat och förtecknat. Blir Bankmannasällskapet i Stockholm år 1923. Se även arkivförteckningen E2: handlingar inkomna från distrikt, avdelningar och klubbar.

På TAM-Arkiv finns Birgitta Perssons personarkiv (arkivnr 702). Birgitta var vice ordförande i förbundet.

Finansförbundet

Handlingarnas tid
1887--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.1

Anmärkning

Finansförbundet