Hem Arkivbildare
TCO-S Tjänstemännens Centralaorganisations Statstjänstemannasektion
Arkiv
Sök

TCO-S Tjänstemännens Centralaorganisations Statstjänstemannasektion

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
4
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1a - Stämmo- och Kongressprotokoll
A1b - Styrelseprotokoll
A1c - Presidiets Minnesanteckningar
A1d - Avtalsrådets- och avtalsfullmäktiges protokoll med bilagor
A1ea - Förhandlingsdelegation
A1eb - Företagsnämds- och medbestämmandefrågor
A1f - Övriga protokoll
A2a - Stämmo- och kongresshandlingar
A2b - Handlingar ang. representantskaps- riksstämmo- och förbundsrådssammanträden
B1 - Verksamhetsberättelser
B2 - Ombudsmannaskrivelser
B3 - Förhandlingsdelegationens protokoll med bilagor
C1 - Diarielistor
C2 - Åtgärdsdiarier
C3 - Diarieplansregister. Med diarienummer
C4 - Namnregister. Avs. avsändare och adressater
C5 - Sakregister
D1 - Register över remissyttranden
D2 - Register över TCO-S:s styrelses ärenden
D3 - Arkivförteckningar
E1a - Korrespondens med lokalorganisationer
E1b - Korrespondens med TCO-S - förbund
E1c - Korrespondens med andra fackliga organisationer
E1d - Korrespondens med myndigheter och institutioner
E1e - Korrespondens med ideella och ekonomiska föreningar
E1f - Korrespondens med enskilda medlemmar organisationer m.fl.
E1g - Diarieförda handlingar
E1h - Övrig korrespondens
F1 - Handlingar ang. konstitutions- och organisatoriska frågor
F2a - Övergripande Förhandlings- verksamhet Allmän Serie
F2b - Förenings- och Förhandlingsrätt (Huvudtal)
F2c - Kollektivavtal
F2d - Reglementen
F2f - Uppsägning av Avtal
F2g - Tvisteförhandlingar
F2h - Löneöverenskommelser
F2i - Förhandlingssamverkan
F2ja - Tjänsteförtecknings- revisioner Äldre Serie
F2jb - Undervisningsområdet
F2jc - AB- Förhandlingar
F2jd - B-Listor
F2je - C-Listor
F2jf - Marknadslönetillägg
F2jg - Sektor Försvar
F2jh - Sektor Skola
F2ji - Sektor Civil Förvaltning
F2jj - Sektor Affärsverksamhet
F2k - Förhandlings- underlag
F3 - Arbetsmiljöfrågor och Företagshälsovård
F4 - Pensionsfrågor
F5 - Företagsnämndsfrågor/medbestämmande- frågor
F6 - Sjuklönefrågor
F7 - Semesterfrågor
F8a - Anställningstrygghet Allmän Serie
F8b - Uppsägningsärenden (entledigande)
F8c - Omplaceringsfrågor
F8f - Anställningsskydd (Trygghetsfrågor)
F8g - Försäkringar
F8i - Utlokalisering
F9a - Arbetstidsfrågor Allmän serie
F9b - Arbetstidens längd
F9c - Obekväm Arbetstid och Skiftarbete
F9d - Övertid
F9f - Flextid
F10a - Särskilda Arbetsersättningar Allmän Serie
F10c - Traktamente och Resekostnadsersättningar
F11a - Specifika Förhandlingsfrågor
F11b - Arbetsrätt
F11c - Arbetsdomstolen
F11d - Nomenkulatur- Yrkesklassificering, Arbets- och Meritvärdering
F11e - Bostadsfrågor
F11i - Jämställdhetsfrågor
F12 - Handlingar ang. Konflikter
F13 - Arbetsmarknadsfrågor
F14 - Personaladministrativa Frågor
F15 - Konsultverksamhet
F16 - Handlingar ang. Statsanställdas Förbund- TCO-S
F17 - Medlemsärenden
F18a - Interna Personalfrågor Allmän Serie
F18b - Allmäna Anställningsvillkor- Kollektivavtal och Tjänstereglementen
F19a - Informations- och Studentverksamhet Allmän Serie
F19b - Konferenser
F19c - Studiersor och Studiebesök
F19d - Pressinformation
F19e - TCO-S Information/Aktuellt
F19f - Information till Förbund, Organisationer, Verk och Myndigheter
F19g - Broschyrer och Publikationer
F19h - Handlingar ang. Broschyrer
F19i - TCO-S Aktuellt- Förhandlingsnytt och Avtal
F19j - TCO-S Analys
F19m - Affischer och övriga Trycksaker
F19n - Overheadbilder
F19p - Anföranden
F20a - Promemorior
F20b - Remissyttranden
F20c - Författningar, Förordningar, Kungörelser m.m.
F20d - Centrala Löneutredningar
F20e - Utbildningsfrågor
F20f - Samhällsekonomi/Lönetagarfonder
F20h - Servicefrågor
F20i - Övriga Utredningar
F21a - Nordiskt Samarbete
F21b - Europeiskt Samarbete
F21c - Utomeuropeiskt Samarbete
F21d - Representation vid Internationella Kongresser
F21f - Utlandsanställningar
F21g - Utlandslönenämnden
F22 - Handlingar ang. Ekonomi
F23 - Pressklipp och Referat från Radio/TV
F99 - Digitala leveranser
G1 - Bokslutshandlingar
G2 - Huvudbokföring
H1 - Statistik
H2 - Statistik
K1 - Fotografier
K2 - VHS-kassetter
Ö1 - Övrigt

TCO-S Tjänstemännens Centralaorganisations Statstjänstemannasektion

 
TJÄNSTEMÄNNENS CENTRALORGANISATION STATSTJÄNSTEMANNASEKTION/TCO-S, NR 4

TCO:s Statstjänstemannasektion, TCO-S, bildades 1944. Dess uppgift var att bevaka statstjänstemännens gemensamma intressen av ekonomisk och social natur, samt andra fackliga intressen. Därtill även att förmedla, upprätthålla och stärka samarbetet mellan medlemsorganisationerna, samt mellan sktionen och TCO. År 1967 omkonstituerades TCO_s och erhöll därvid en egen högsta instans, stämman. Från 1985 benämnd kongress. TCO-S hade ställning som huvudorganisation och fungerade därmed som gemensamn central förhandlingaorganisation visavi förbunden. TCO-S sammanslagot 1991 med TCO:s Kommunaltjänstemennasektion, KTK, till TCO:s Förhandlingsråd för offentliganställda, TCO-OF.

TCO-S Tjänstemännens Centralaorganisations Statstjänstemannasektion

Handlingarnas tid
1944--1989
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

TCO-S Tjänstemännens Centralaorganisations Statstjänstemannasektion