Hem Arkivbildare
Sveriges Sjuksköterskestuderandes Förbund, SSSF
Arkiv
Sök

Sveriges Sjuksköterskestuderandes Förbund, SSSF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
191
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1a - Årsmötesprotokoll med bilagor
A1b - Bandupptagningar av årsmöten
A2 - Representantskapsprotokoll med bilagor
A3a - Förbundsrådsprotokoll med bilagor
A3b - Bandupptagningar av förbundsråden
A4a - Förbundsstyrelsens protokoll med bilagor
A4b - Underlag till förbundsstyrelsens protokoll
A5 - Arbetsutskottets (AU) protokoll
A6 - Verkställande utskottets (VU) protokoll med bilagor
A7 - Valberedningens protokoll
B1 - Verksamhets- och revisionsberättelser
B2 - Stadgar
B3 - Utgående handlingar
B4 - Tidskriften
B5 - Broschyrer och foldrar
C1 - In- och utgående diarier
D1 - Medlemsförteckningar
D2 - Adressförteckningar
D3 - Beslutsdagböcker
E1 - Inkomna handlingar från regionstyrelserna
E2 - Protokoll och årsberättelser från lokalföreningar
E3a - Korrespondens med svenska organisationer
E3b - Korrespondens med förtroendevalda inom SSSF
E3c - Tidskriftens korrespondens
E3d - Övrig korrespondens
F1 - Diarieförda handlingar
F2 - Handlingar rörande utbildning och utbildningspolitik
F3 - Handlingar rörande studiestöds- och studiesociala frågor
F4 - Handlingar rörande kurser och konferenser
F5 - Handlingar rörande internationellt samarbete
F6 - Handlingar rörande SSSF:s ekonomi och administration
F7 - Handlingar rörande historieprojektet
G1a - Inventarieböcker
G1b - Bokslut med underlag
G2 - Huvudböcker
G3 - Kassaböcker
G4a - Verifikationer; huvudserie
G4b - Kontrolluppgifter
G4c - Fakturor
G4d - Verifikationer; bankavier
H1 - Statistik
J1 - Affischer
K1 - Fotografier
Z1 - Bandinspelningar
Ö1 - SSEF:s stipendiekommitté
Ö2 - Pressklipp
Ö3 - Övriga handlingar

Sveriges Sjuksköterskestuderandes Förbund, SSSF

 
SVERIGES SJUKSKÖTERSKESTUDERANDES FÖRBUND/SSSF, 191

1.1 Historik

Tanken att bilda en riksomfattande förening för sjuksköterskor kom från eleverna vid sjuksköterskeskolan i Uppsala. Genom ett utökat samarbete med skolorna i Stockholm växte tanken. Den 23 april 1946 hölls det konstituerande mötet och Sveriges Sjuksköterskeelevers Förbund (SSEF) bildades. Antalet anslutna skolor växte och vid utgången av 1946 hade 23 st. anslutit sig. Lokala föreningar vid sjuksköterskeskolorna hade funnits tidigare i bl.a. Stockholm och Uppsala.

Vid konstitueringen 1946 hade endast sjuksköterskeelever rätt att ansluta sig, men vid ett extra årsmöte 2 nov. samma år ändrades stadgarna så att även barnmorskeelever fick rätt att gå in i förbundet. Namnet ändrades då till Sveriges Sjuksköterske- och Barnmorske-
elevers Förbund (SSBEF). 1961 återtogs det gamla namnet då barnmorskeeleverna valde att gå ur och i stället ansluta sig till Svenska Barnmorskeförbundet (SBF).

SSEF tog tidigt kontakt med Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) och från 1947 fick dess medlemmar rätt att ansluta sig som studerandemedlemmar i SSF. Också en eventuell förbundsanslutning diskuterades, men ledde inte till något resultat. Samarbetet med SSF och från 1976 med SHSTF fördjupades med gemensamma möten och konferenser, rätt för SSEF att vara representerat i SSF:s styrelse m.m.

SSEF hade under de första årtiondena av sin tillvaro främst karaktären av en yrkes- och kamratförening. Först sedan den s.k. Betygskampen dragits igång 1971 och avslutats 1977 kom en mer markerad "facklig" inriktning. Betygskampen bottnade i systemet med en femgraderad skala som SSEF ville ersätta med godkänd/icke godkänd. Något som förbundet också lyckades med. Under 1970-talet blev också förbundets förhandlingsrätt erkänd av motparten.

Från 1947 började SSEF:s första tidskrift att komma ut. Den gavs ut fram till 1952 och PONS. Ansvaret flyttade mellan lokalföreningarna ute i landet och den var i stort en traditionell elevtidning med kåserier, recensioner o.dyl. Men också artiklar och reportage om SSEF:s arbete togs in. 1956 togs försöket med en tidskrift upp igen: "GNISTAN". Denna gavs ut med ett nummer per år av lokalföreningarna, men spelade inte någon större roll i förbundsarbetet. 1969 kom så Vårdyrkesstuderandes Tidning (VST) som 1978 bytte namn till SIC!.

1990 bytte SSEF namn till Sveriges Sjuksköterskestuderandes Förbund (SSSF).

SSEF:s ordförande
Gudrun Björnegård 1946-1948
Anna Granberg 1948-1949
Hjördis Eliasson 1949-1950
Rganhild Malmgren 1950-1951
Marianne Hamunen 1951-1953
Phebe Thomasson 1953-1954
Maj Fahler 1954-1955
Ingrid Hallberg 1955-1956
Karin Enlundh 1956-1957
Ester Ullman 1957-1959
Birgitta Eriksson 1959-1960
Monica Bartels 1960-1961
Anna-Märta Höög 1961-1962
Ebba Rosenblad 1962-1963
Ulla Stolt 1963-1965
Lena Hammarberg 1965-1966
Bo Hammarström 1966-1967
Inga-Britt Johansson 1967-1968
Ann Höjer 1968-1969
Beatrice Hogg 1969-1970
Barbro Johansson 1970-1971
Björn Hudin 1971-1973
Ania Willman 1973-1974
Kjell Andersson 1974-1975
Eva-Lisa Krabbe 1975-1976
Helena Johansson 1976-1977
Per-Olof Jansson 1977-1978
Kajsa Nilsson 1978-1979
Ingela Rådestad 1979-1980
Mats Johnsson 1980-1981
Ulf Bley 1981-1983
Ann Paulin 1983-1984
Anna Lindskog 1984-

1.2 Arkivet
Omfånget och innehållet av arkivet kan indelas i två delar. Före och efter 1970. Perioden 1946-1965 är fragmentarisk och endast protokoll, verksamhetsberättelser och några skrivelser är bevarade. Från 1970 finns ett rikare och mera omfångsrikt och innehållsmässigt material. Undantag utgör emellertid räkenskaperna (Serie G) som är fragmentariska och rymmer stora luckor. Under signum Ö 1 återfinns SSEF:s stipendiekommitté från 1957, sedermera nedlagd.

Sveriges Sjuksköterskestuderandes Förbund, SSSF

Handlingarnas tid
1943--1996
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Sveriges Sjuksköterskestuderandes Förbund, SSSF