Hem Arkivbildare
Sveriges Lärarförbund, SL
Arkiv
Sök

Sveriges Lärarförbund, SL

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
67
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1a - Kongressprotokoll
A1b - Kongresser, bilagor och handlingar
A2a - Representantskapsprotokoll protokoll
A2b - Representantskap bilagor
A3a - Styrelsens och arbetsutskottets protokoll
A3b - Bilagor till styrelsens protokoll
A4 - Valberedningsprotokoll med handlingar
B1 - Stadgar med handlingar och underlag
B2 - Verksamhets- och revisionsberättelser
B3 - Lärartidningen/Svensk skoltidning
B4 - PM till styrelsesammanträden
B5 - Anföranden och artiklar av ledande funktionärar
B6 - Pressmeddelanden mm
B7a - SL informerar Kretsar / lokalavdelningar
B7b - Cirkulär till skolledare
B7c - Cirkulär till skolbibliotekarier
B7d - Cirkulär till skyddsinformatörer, tillsynslärare, kyrkomusiker
B7e - Cirkulär till speciallärare
B7f - Cirkulär till lärarärarutbildare
B7g - Cirkulär till högstadie- och gymnasielärare
B7h - Cirkulär till studieorganisatörer
B8a - Skrivelser till regering och departement
B8b - Yttranden och skrivelser till SÖ
B8c - Yttranden och skrivelser till TCO, TCO-S och KTK
B8d - Övriga yttranden och skrivelser
B9 - SL-Fakta
B10 - Broschyrer/skrifter
C1 - Diarier Kronologiska
C2 - Diarier enskilda ärenden
C3 - Diarier kretsar och avdelningar
C4 - Övriga diarier
C5 - Diarier Utgående skrivelser
D1 - Register till styrelse och AU
D2 - Litteraförteckningar
E1a - Korrespondens med föreningar, kretsar och lokalavdelningar
E1b - Verksamhetsberättelser från kretsar
E2 - Korrespondens med enskilda medlemmar
E3a - Hans Hellers korrespondens
E3b - Solveig Paulssons korrespondens
E3c - Korrespondens från vissa handläggare
E4 - Korrespondens från kansliledningen
E5 - Lärartidningens / Svensk Skoltidnings korrespondens
E6a - Inkomna handlingar från länsskolnämnder
E6b - Inkomna handlingar från landsting
E6c - Inkomna handlingar från kommuner
E6d - Övriga Arbetsgivare
E7 - Besvärsskrivelser och framställningar
F1 - Diarieförda handlingar
F2a - Förhandlingar, kollektivavtal mm
F2b - Pensions- och trygghetsfrågor
F2c - Arbetstid och tjänstgörings- förhållanden personal-politik
F2d - Arvodesfrågor och ersättningar
F2e - Tjänstetillsättningar mm
F2f - Löne, anställnings och tjänstgöringsfrågor för speciella grupper
F2g - Rättshjälp
F2h - Tvisteförhandlingar/ arbetsbrist
F2i - Medbestämmande, facklig förtroendeman
F2j - Regionombudsmännen
F2k - Förhandlingsmaterial från förhandlingschefen Lennart Andersson
F3 - Handlingar rörande yrkesutbildning/ pedagogik/ arbetsmarknad
F4a - Högstadie- och gymnasielärarföreningen
F4b - Lärarutbildarföreningen
F4c - Skolbibliotekarie- föreningen
F4d - Skolledareföreningen
F4e - Spciallärareföreningen
F4f - Tillsynslärareföreningen
F4g - Icke- ordinarie/ Lärarkandidater
F4h - Syo-kommittén
F4i - Invandrarlärare
F4j - Studiecirkellärare
F5a - Kyrkomusikernas Riksförbunds protokoll
F5b - Kyrkomusikernas Riksförbund, övriga handlingar
F6 - Centrala kommitteér och arbetsgrupper
F7a - Kurser
F7b - Skoladministrativ kurs
F8a - Nordiskt samarbete
F8b - WCOTP
F8c - IFTA
F8d - Övrigt Internationallt samarbete
F9 - Utredningar
F10a - Handlingar rörande förbundets historia och organisation
F10b - Gränsdragningsfrågor
F10c - Rekrytering utträden och uteslutning
F10d - Samarbete/samgående med organisationer SFL
F10e - Kanslicirkulär
F10f - Kanslimöten ledningsgrupp
F10g - Regionombudsmanna- verksamheten
F10h - Arkiv och bibliotek
F10i - Företagsnämnd/personalklubb/personalkommitté
F10j - Representation
F10k - Samarbete med svenska organisationer
F10l - Rapporter från stipendiater
F10m - Konfliktersättningar
F10n - Handlingar från kontorschef Karin Johansson
F11a - Handlingar rörande information
F11b - Förbundstidningen
F12 - Handlingar rörande fastigheter
F13 - Handlingar rörande fonder och donationer
F14 - Arbetsskadeärenden
F15 - Handlingar rörande stiftelsen Nääs
G1 - Bokslut och skatter
G2 - Huvudbokföring
Ö1 - Visor
Ö2 - Pressklipp

Sveriges Lärarförbund, SL

 
SVERIGES LÄRARFÖRBUND/SL, 67


Sveriges Lärarförbund, SL, grundades i ett första skede 1963 då Sveriges Folkskollärareförbund och Sveriges Folkskollärarinneförbund gick samman. 1966 fick SL sin definitiva utformning då Sveriges Småskollärarförbund gick ihop med SL. Det långsiktiga målet var emellertid att, i enlighet med TCO:s organisationsplan, samla alla lärare inom samma organisation. Detta uppnåddes 1990 då Sveriges Lärarförbund tillsammans med Svenska Facklärarförbundet skapade Lärarförbundet.
SLs traditioner går ytterst tillbaka till en sammankomst i Vekerum i Blekinge 1838 då den första dokumenterade lärarföreningen bildades. En annan föregångare var Sveriges Allmänna Folkskollärareförening, SAF.
Verksamhetsområdet för SL var i första hand folkskolan och småskolan samt senare enhetsskolan och grundskolan. Medlemmarna var lärare, skolledare och även lärarkandidater.
Man var också verksam inom de flesta övriga utbildningsområden. Konkurrens förekom med Lärarnas Riksförbund samt Skolledarförbundet inom SACO.
SLs grundorganisation var lokalavdelningen. Denna låg närmast medlemmarna. Kretsen stod för en regional samordning t.ex. gentemot länsskolnämnderna. För att bevaka yrkesfrågorna hade man kommittéer eller föreningar.
Kongressen var högsta beslutande organ. Ordförandekonferenser och senare representantskapet kunde kallas in för särskilda frågor t.ex. i förhandlingarna.
SLs kansli låg först på Hantverkargatan 34 på Kungsholmen men flyttade 1984 till en nybyggd fastighet på Stora Essingen. Regionala kanslier med regionombudsmän inrättades även.
SL var anslutet till Tjänstemännens Centralorganisation, TCO, till förhandlingskartellerna TCO-s och KTK för förhandlingarna inom stat respektive kommun samt till Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV.
Några viktiga händelser under SLs historia var införandet av den statliga förhandlingsrätten, arbetsrättslagstiftningen samt i slutskedet av förbundets historia kommunaliseringen av lärarna.
SL gav ut Lärartidningen/Svensk Skoltidning.
Ordförande i SL var:
Martin Widén, 1963-1967
Hans Hellers, 1967-1985
Solveig Paulsson, 1986-1990

Arkivet:

SLs arkiv levererades till TAM-Arkiv 2002. Det är förtecknat enligt allmänna arkivschemat. Arkivet var delvis i betydande oordning. Då handlingarna är spridda över stora delar av arkivet är diariets hjälp som sökväg obefintlig.
Genom att protokollsserierna är mycket välskötta och kompletta och täcker in all beslutsverksamhet i förbundet är dokumentationen dock fullgod. Gallring har skett enligt Riksarkivets principer.

Litteratur:

Karin Johansson och Ulf fredriksson: Sveriges Lärarförbund 1967-1990. Stockholm 1993

Sveriges Lärarförbund, SL

Handlingarnas tid
1875--1994
Huvudsaklig tid
1963--1990
Förvaras av regf institution
Ja
Reproduktion tillgänglig
Nej

Omfång
65.0 Hyllmeter


Anmärkning
Förtecknat av Björn Holmberg 2003

Sveriges Lärarförbund, SL