Hem Arkivbildare
Vision (fd Fackförbundet SKTF)
Arkiv
Sök

Vision (fd Fackförbundet SKTF)

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
59
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Kongressprotokoll med handlingar
A2 - Protokoll från förbundsrådet och förbundsstämman med handlingar
A3a - Styrelseprotokoll
A3b - Bilagor till styrelseprotokoll
A3c - Styrelsens verkställande utskott med bilagor
A4 - Avtalskonferensen
A5 - Studerandekommittens protokoll med handlingar
A6a - Utbildningskommitten
A6b - Personalpolitiska kommitten
A6c - Lönepolitiska kommitten
A6d - Samhällspolitiska kommitten
A7 - Gruppdelegationer
A8 - MBL-protokoll mm
A9 - SKTFs chefsråd
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhetsberättelser
B3 - Revisionsberättelser
B4 - Kongresstrycksaker
B5a - Cirkulär
B5b - Handlingar från informationsenheten
B5c - Skrivelser och rapporter
B5d - Utgående till avdelningar/distrikt
B6 - Broschyrer och trycksaker
B7 - Övrigt utgående
C1 - Diarier
C2 - Handlingar rörande diariesystemet
D1 - Adressböcker
E1 - Sekretariatets korrespondens
E2 - Informationsavdelningens korrespondens
E3a - Inkomna verksamhetsberättelser revisionsberättelser protokoll mm från avdelningar/distrikt
E3b - Inkomna ärenden från avdelningar/distrikt
E4 - Inkommet från yrkesföreningar/organisationer
F1a - Handlingar rörande kongresser
F1b - Handlingar rörande organisation historik mm
F1c - Handlingar rörande yttre relationer och gränsdragningsfrågor
F1d - Handlingar rörande pensionärsverksamhet
F1e - Handlingar rörande chefsrådet
F2a - Centrala förhandlingar
F2b - Lokala förhandlingar och avtal
F2c - Yrkesgrupper/gruppdelegationer
F2d - Lokala pensionsfrågor
F2e - Pensions- och försäkringsfrågor
F2f - Arbetsrättsfrågor juridik
F3 - Utredningar
F4 - Kurser/konferenser och facklig utbildning
F5a - Medlemsfonden
F5b - Stockholms Stads Tjänstemäns Jubileumsfond
F6 - Handlingar rörande internationellt samarbete
F7 - Tryckta avtal
F7a - Pensionsavtal
F7b - SKL
F7c - Sobona
F7d - Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
F7e - Fastigo (KAB)
F7f - Arbetsgivaralliansen
F7g - Almega
F7h - KFO
F7i - IDEA
F7j - Lag & avtal
F7k - Gränsdragning
F7l - Övrigt
F8 - Äldre arkivförteckningar
G1a - Bokslut
G1b - Balansböcker
G1c - Inventarier
G2a - Kassaböcker/dagböcker
G2b - Förbundstidskriftens räkenskaper
G2c - Bilaga till medlemsreskontra och hyresjournal
G2d - Kassabok för fastigheterna
G3 - Fondernas räkenskaper mm
H1 - Statistiska uppgifter
K1 - Ljud- och bildupptagningar
L1 - SKTF-tidningen
L2 - Chefsnytt
L3 - SKTF direkt
L4 - Studerandefacket
L5 - Kultur-Ella
L6 - Affischer
Ö1a - Handlingar rörande förbundsordförande Filip Anger
Ö1b - Handlingar från förbundsordförande Sven Ahlgren
Ö1c - Handlingar från förbundsordförande Björn Rosengren
Ö1d - Handlingar från förbundsorförande Sture Nordh
Ö1e - Handlingar från övriga tjänstemän
Ö2 - Pressklipp
Ö3a - SKTFs personalklubb
Ö3b - SKTFs konstförening
Ö4 - Tidskrift för Göteborgs Stads Tjänstemän
Ö5 - Föremål

Vision (fd Fackförbundet SKTF)

 
SVERIGES KOMMUNALTJÄNSTEMANNA FÖRBUND / SKTF NR 59

Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund konstituerades i juni 1936 genom en sammanslagning av Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet, Göteborgs stads tjänstemannaförbund och Riksförbundet av kommunaltjänstemän i svenska städer.Till det nya förbundet anslöts också huvuddelen av de föreningar som hörde till Stockholms stads befattningshavares samarbetsnämnd.
Förbundet är en riksorganisation för kommunaltjänstemän och har till ändamål att tillvarat och främja medlemmarnas ekonomiska,fackliga,sociala och yrkesmässiga intressen.Förbundet är partipolitiskt obundet.
Genom medlemskap i Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och representation i dess organ verkar förbundet för tjänstemännens samfällda intressen.Förbundet samverkar även med andra organisationer inom och utom landet med vilka det har gemensamma intressen.
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet.Ledningen av förbundets verksamhet handhas av förbundsstyrelsen.Förbundets organ är SKTF-tidningen.
Förbundets lokala verksamhet handhas av lokalavdelningarna.Dessa,
liksom yrkesföreningarna, är egna arkivbildare.
Bland SKTFs ordförande kan nämnas: Filip Anger, Sven Ahlgren,Björn Rosengren samt Sture Nordh. Nuvarande (1996) ordförande är Inger Efraimsson. För studium av SKTFs historia hänvisas till:
SKTF 40 år 1936 -1976:ett förbund växer sig starkt,sammanställd av Björn Carlsson 1976 samt; Vi behöver varandra:en historiebok om SKTF av Stefan von Baumgarten och Einar Corneliusson 1986.
Vad beträffar organisationen av SKTFs arkiv hänvisas till uppsatsen "arkivbildningsplan för ekonomienheten på SKTF",arkivkursen Stockholms universitet 1994 (serie C2:2).
Genom SKTFs starka ställning inom TCO och dess kommunala organ,där förbundet bl.a. innehaft ordförandeposten har en viss överlappning av material skett.Vissa handlingar som kanske skulle hört hemma i ett TCO-arkiv förvaras i SKTFs arkiv. En volym originalhandlingar från TCO-K rörande samrådsgruppens protokoll har dock överförts till TCO-Ks arkiv. För att få en fullständig överblick över
t.ex centrala avtalsrörelser bör man även studera TCO-arikiven.
SKTFs arkiv har flyttats vid olika tillfällen i samband med att förbundet bytt lokaler.
Ansvarig för förbundets arkiv är SKTFs registrator.
Diariefört material från 1980 förvaras på SKTFs arkiv.


Stockholm i juni 1996

Björn Holmberg

Vision (fd Fackförbundet SKTF)

Handlingarnas tid
1936--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.1

Anmärkning
Vissa leveranser tillhör arkivbildaren Vision Stockholmsavdelningen.

Vision (fd Fackförbundet SKTF)