Hem Arkivbildare
Sveriges Folkskollärarinneförbund, SF
Arkiv
Sök

Sveriges Folkskollärarinneförbund, SF

 
SVERIGES FOLKSKOLLÄRARINNEFÖRBUND/SF


Organisationen

En stor del av Sveriges folkskollärare, manliga och kvinnliga, samlades 1880 i Sveriges Allmänna Folkskollärareförening (SAF). Folkskollärarna var vid denna tid måhända den enda större könsblandade yrkesgrupp där kvinnor och män i princip hade samma anställningsförmåner.

Sveriges Folkskollärarinneförbund (SF) bildades 1906 som en form av utbrytning ur SAF. Det utlösande skälet var att riksdagen detta år beslutade om en könsdiskriminerande lönesättning och att de kvinnliga lärarna inte fick det stöd de fordrade av SAF för att motverka detta. Till bakgrunden hör emellertid också mera allmänna faktorer. Åren närmast efter sekelskiftet bildades en rad s.k. kvinnliga särorganisationer och rörelsen för kvinnornas politiska rösträtt sköt fart. Nämnas kan också att särskilda s.k. lärarinnemöten hade anordnats sedan 1892.

Likalönsprincipen för folkskollärarna återställdes av riksdagen i det allra närmaste 1937 och fullständigt tio år senare. Det dröjde dock ända till 1963 innan förbundet gick samman med det manliga Sveriges Folkskollärareförbund som startat 1920. Det gemensamma förbund som då bildades fick namnet Sveriges Lärarförbund. Att sammanslagningen dröjde så länge är också ett tecken på att det inte enbart var lönefrågan som sådan som låg bakom den separata organiseringen.

De "utbrytare" som från början ingick i förbundet var ganska få och inte heller senare lyckades man bli heltäckande. Medlemmarna i förbundet kvarstod också allmänt i SAF.

SF var från 1947 anslutet till Tjänstemännens Centralorganisation (TCO).


Arkivet

Före det att förbundet upprättade sitt kansli, vilket skedde först 1943 förvarades handlingarna av olika förtroendevalda funktionärer. Förhållandet har sannolikt påverkat bevarandet negativt.

Serien A 1 omfattar protokoll och andra handlingar från alla beslutande organ (ombudsmöte/kongress, centralstyrelse/förbundsstyrelse och VU/AU). Dessutom ingår protokoll från de nationella lärarinnemötena 1892-1914.

Förbundet utgav under tiden 1914-1956, under varierande namn, en egen tidskrift (serie L 1). Från 1957 utgavs gemensamt av Sveriges Folkskollärareförbund och Sveriges Folkskollära-rinneförbund tidskriften Lärartidningen. Denna ingår i förstnämnda organisations arkiv.

Flertalet Ö-serier utgörs av egna arkivbildare. Pressklippsamlingen (serie Ö 4) har en blandad proveniens, dvs. materialet härstammar från flera folkskollärarorganisationer men har av praktiska skäl samlats här.


Litteratur

Florin, Christina, Kampen om katedern. Feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906 (Umeå 1987).
Nilsson, Bengt, "Kön och fack - folkskollärarna som exempel", TAM-Revy 2 (1997, s.6-32).
Rohdin, Viola & Larsson-Utas, Gunvor, Alla tiders folkskollärarinnor: pionjärer & förbund (Stockholm 1998).

Sveriges Folkskollärarinneförbund, SF

Handlingarnas tid
1892--1966
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning
Hela Ö-serien finns i sektion 82.

Sveriges Folkskollärarinneförbund, SF