Hem Arkivbildare
Sveriges Folkskollärarförbund, SFF
Arkiv
Sök

Sveriges Folkskollärarförbund, SFF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
138
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1a - Kongressprotokoll
A1b - Kongresshandlingar
A2 - Styrelseprotokoll
A3 - Arbetsutskottets protokoll
A4 - Övriga protokoll
A5 - Protokollsbilagor
B1 - Verksamhetsberättelser
B2 - Cirkulärskrivelser
B3 - Kopieböcker
C1 - Diarier
D1 - Medlemsförteckningar
E1 - Inkomna skrivelser
E2a - Korrespondens med Folkskollärarnas tidning och Lärartidningen
E2b - Korrespondens med Länslärarkommittéerna
E2c - Korrespondens med föreningar kretsar och lokalavdelningar
E2d - Korrespondens med enskilda medlemmar
E3 - Fotokorrespondens
F1 - Handlingar rörande konstitutions- och organisatoriska frågor
F2 - Handlingar rörande centrala kommittéer och arbetsgrupper
F3a - handlingar rörande förenings- och förhandlingsrätt
F3b - Handlingar rörande lokala avtal
F3c - Handlingar rörande reglementen och stadgar
F3d - Handlingar rörande löneplansfrågor / löneklassplacering / tjänsteförteckningsrevisioner
F3e - Handlingar rörande löneutbetalningar
F3f - Handlingar rörande lönerörelser
F3g - Handlingar rörande pensionsfrågor
F3h - Handlingar rörande kommunala lönetillägg
F3i - handlingar rörande sociala frågor
F3j - Handlingar rörande dyrortsgruppering och kallortsindelning
F3k - handlingar rörande återbetalning av lön
F3l - Handlingar rörande anställningstrygghets- och arbetstidsfrågor
F3m - Handlingar rörande naturaförmåner
F3n - Handlingar rörande donationer
F3o - Handlingar rörande traktamenten och reseersättningar
F3p - handlingar rörande arvoden
F4 - Handlingar rörande arbetsförmedling
F5 - Handlingar rörande hälsovårdsfrågor
F6 - handlingar rörande yrkesutbildning
F7 - Handlingar rörande arbetarskyddsfrågor och sjuk/kreditkassa
F8 - Handlingar rörande samarbete med organisationer / nämnder m fl
F9 - Handlingar rörande behörighetsfrågor och meritvärdering
F10a - Handlingar rörande rättshjälp. Allmän serie
F10b - Handlingar rörande enskilda rättshjälpsfall
F10c - Handlingar rörande Kungl Maj:ts utslag i besvärsmål
F11 - Handlingar rörande upphovs- och uppfinnarrätt
F12 - handlingar rörande tjänster och anställningsförhållanden
F13 - Handlingar rörande instruktionsskrivelser
F14a - handlingar rörande intern informations- och studieverksamhet
F14b - Handlingar rörande vecko- och veckoslutskurser
F14c - handlingar rörande fortbildnings- och skoladministrativa kurser
F14d - Handlingar rörande TBV-kurser
F14e - Handlingar rörande språkkurser
F14f - Handlingar rörande konferenser
F14g - Handlingar rörande möteskampanjer
F14h - Handlingar rörande medlemsrekrytering
F14i - Handlingar rörande pressinformation
F15 - Handlingar rörande Folkskollärarnas tidning och Lärartidningen samt Folkskolans årsbok
F16 - handlingar rörande remissyttranden och skrivelser till Kungl Maj:t
F16a - Handlingar rörande remissyttranden och skrivelser till Skolöverstyrelsen
F16a - Handlingar rörande remissyttranden och skrivelser till TCO och TCO-S
F16a - Handlingar rörande uttalanden
F16a - handlingar rörande övriga remissyttranden och skrivelser
F16b - Handlingar rörande centrala utredningar
F16c - Handlingar rörande utbildningsfrågor
F16d - Handlingar rörande arbetsförhållanden. Allmän serie
F16d - Handlingar rörande disciplinfrågor
F16d - Handlingar rörande lärjungeantalet i klasserna
F16d - Handlingar rörande tillsyn vid skolmåltider
F17a - Handlingar rörande Nordiskt samarbete
F17b - Handlingar rörande europiskt samarbete
F17c - Handlingar rörande övrigt internationellt samarbete
F18 - Handlingar rörande förbundets fastigheter
F19a - Handlingar rörande medelsplacering
F19b - Handlingar rörande lån
F19c - Handlingar rörande bidrag
F19d - Handlingar rörande stipendier - insamlingar - understöd
F19e - Handlingar rörande deklarationer och skatter
F19f - Handlingar rörande medlemsavgifter
F19g - Handlingar rörande övriga ekonomiska frågor
F20 - Handlingar rörande interna personalfrågor
F21 - Handlingar rörande jubiléer
F22 - Handlingar rörande pressombudsman Viktor Fredriksson
F23 - Handlingar rörande kuriosa
G1a - Inventarieböcker
G1b - Huvudböcker
G1c - Reskontraböcker
G1d - Bokslutshandlingar
G2a - Kassaböcker
G2b - Memorialböcker
G2c - Rabatt- och provisionsböcker
G3 - Uppbördsböcker
G4 - Räkenskaper rörande Folkskolans årsbok
H1 - Statistik
K1 - Fotografier

Sveriges Folkskollärarförbund, SFF

 
SVERIGES FOLKSKOLLÄRARFÖRBUND/ SFF NR 138

Motiven för bildandet av ett manligt folkskollärarförbund kan sammanfattas i följande punkter:

1/ Lönefrågan, vilken hade blivit eftersatt.
2/ Behovet av en fri kårpress.
3/ Utökad representation för de egentliga folkskollärarna i den allmänna föreningens ledning.
4/ En berättigad motvikt mot lärarinnornas inflytande.
5/ Önskvärdheten av en ladsbygdens motsvarighet till de större
större städernas folkskollärarkongresser.

År 1919 bildades Folkskollärarnas Riksförbund. Vid konstituerandet 1920 erhöll organisationen namnet Sveriges Folkskollärarförbund. Förbundet uppgick 1963 tillsammans med Sveriges Folkskollärarinneförbund i Sveriges Lärarförbund.

Ordförande har varit:
Henning Lind 1920-1923
Martin Liander 1924-1933
K G Rosberg 1934-1949
Folke Kyling 1950-1951
Filip Berglin 1952-1954
Martin Widén 1955-1963

Medlemsantalet under åren:
1925 3 208
1935 6 403
1945 884
1955 12 786
1963 13 985

I arkivet finns gemensamma skrivelser för Sveriges Folkskollärarförbund och de kvinnliga folkskollärarnas samt småskollärarnas organisationer. Häri förvaras även handlingar rörande Lärartidningen, som var gemensam för Sveriges Folkskollärarförbund och Sveriges Folkskollärarrinneförbund.

Sveriges Folkskollärarförbund, SFF

Handlingarnas tid
1919--1963
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Sveriges Folkskollärarförbund, SFF