Hem Arkivbildare
Sjöbefälsföreningen Offentliganställda (SBF-O), tidigare: Sveriges Fartygsbefälsförening, SFBF
Arkiv
Sök

Sjöbefälsföreningen Offentliganställda (SBF-O), tidigare: Sveriges Fartygsbefälsförening, SFBF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
15
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Kongressprotokoll
A2 - Centralstyrelseprotokoll med bilagor
A3 - Verkställande utskottets protokoll med bilagor
A4a - Protokoll från lokalavdelningar / Östra kretsen & Stockholm
A4b - Protokoll från lokalavdelningar / Västra kretsen & Göteborg
A4c - Protokoll från lokalavdelningar / Södra kretsen & Malmö
A4d - Protokoll från lokalavdelningar / lokalavdelningar i Hälsingborg
A4e - Protokoll från lokalavdelningar / lokalavdelningen i Visby och Kalmar
A4f - Protokoll från lokalavdelningar / Norra kretsen & Sundsvalls lokalavdelning
A5 - Förtroenderådens protokoll
A6a - Utrikessektionens protokoll
A6b - Inrikessektionens protokoll
A6c - Radiotelegrafistsektionens protokoll
A6d - Intendentursektionens protokoll
A7 - Övriga protokoll
A8 - Årsmötesprotokoll
A9 - Protokoll från allmänt medlemsmöte
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
B3 - Remissyttranden
B4a - Cirkulär
B4b - Kopieböcker
B4c - Brevkopior
B5 - Nautisk Tidskrift
B6 - Rapporter och föredrag
B7 - Tidskriften Economisten
C1 - In- och utgående diarium
D1 - Medlemsmatriklar
D2 - Övriga register
E1 - Korrespondens, huvudserien
E2 - Nautisk Tidskrifts korrespondens
E3 - Manuskript insända till Nautisk Tidskrift
E4 - Korrespondens rörande medlemsärenden
E5 - Korrespondens med myndigheter och organisationer
E6 - Inkomna handlingar
F1a - Förhandlingar och avtal med redareföreningen
F1b - Förhandlingar och avtal med enskilda rederier och företag
F1c - Avtal med krigsmakten
F1d - Avtal med utländska organisationer
F1e - Handlingar rörande avtalskonferenser
F1f - Handlingar rörande undersöknings- och bestraffningsnämnden
F1g - Handlingar rörande konflikter och skiljedom
F1h - Handlingar rörande avtal med statliga myndigheter och kommuner
F2 - Handlingar rörande sjömanslagen
F3 - Handlingar rörande sjöarbetstidlagen
F4 - Handlingar rörande sjölagen
F5 - Handlingar rörande vattenlagen
F6a - Handlingar rörande sjöfartssäkerheten
F6b - Handlingar rörande fartygs byggnad och utrustning
F6c - Handlingar rörande rationaliseringsfrågor
F6d - Övriga handlingar rörande sjöfartssäkerheten
F7 - Handlingar rörande bemanning
F8a - Handlingar rörande isbrytarverksamheten
F8b - Handlingar rörande sjökarteärenden
F8c - Handlingar rörande lotsärenden
F8d - Övriga handlingar rörande sjöfartsstyrelsen
F9 - Handlingar rörande tullverket
F10a - Handlingar rörande befälsförordningen
F10b - Handlingar rörande befälsutbildning
F10c - Övriga handlingar rörande befäl
F11 - Handlingar rörande sjömanshusen
F12a - Handlingar rörande sjömanspensioner
F12b - Handlingar rörande Sjöbefälets Pensionskassa (SPK)
F12c - Övriga handlingar rörande sjömanspensioner
F12d - Handlingar rörande Understöds- och Begravningshjälpkassa
F13 - Handlingar rörande sjömans sjukförsäkringar
F14 - Handlingar rörande sjömans arbetsförhållanden och sociala förhållanden
F15 - Handlingar rörande fonder och stiftelser
F16 - Handlingar rörande rättegångsfrågor
F17 - Handlingar rörande svenska intresseorganisationer och sammanslutningar
F18a - Handlingar rörande nordiskt samarbete
F18b - Handlingar rörande utomnordiskt samarbete
F19 - Handlingar rörande värnplikt, försvars- och krigsberedskap
F20 - Handlingar rörande krigsrisk och krigsriskersättning
F21 - Handlingar rörande personal
F22 - Handlingar rörande konsulatsfrågan
F23 - Handlingar rörande jubileer
F24 - Övriga ämnesordnade handlingar
F25 - Handlingar rörande kongresser
F26 - Handlingar rörande verkställande utskottet
G1a - Huvudböcker
G1b - Kassa- & dagböcker
G1c - Deklarationer
G1d - Verifikationer
G2 - Nautisk Tidskrifts räkenskaper
G3 - Pensioner
G4 - Fastigheternas räkenskaper
G5 - Understöds- & begravningskassans räkenskaper
G6 - Uppbördslistor över medlemsavgifter
G7 - Lokalavdelningarnas räkenskaper
H1 - Statistik
J1 - Ritningar
J2 - Affischer
K1 - Fotografier
L1 - Tidningsklipp
Z1 - Kasettband
Ö1 - Övriga handlingar
Ö2 - Årsböcker från Sveriges Redareföreningen
Ö3 - Föremål

Sjöbefälsföreningen Offentliganställda (SBF-O), tidigare: Sveriges Fartygsbefälsförening, SFBF

 
Sjöbefälsföreningen Offentliganställda (SBF-O), tidigare: Sveriges Fartygsbefälsförening, SFBF

1.1 HISTORIK

Sjöbefälsföreningen Offentliganställda (SBF-O) och Sjöbefälsföreningen (SBF) bildades i september 2011 genom en sammanslagning av Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet. SBF-O företräder befäl på de statliga och kommunala avtalen.

Sveriges Fartygsbefälsförening konstituerades i Stockholm den 23 mars 1907. Denna hade föregåtts av en tidigare kongress den 24 januari med delegater från Skåne, Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Härnösand. Orsakerna till en förening för sjöbefäl var flera, bl a den omställning inom rederibranschen som pågick. Befälhavarna hade tidigare varit något av redarnas förlängda arm och agent på platsen. Men när telefonen och telegrafin spreds mer och mer försvann den gamla patriarkaliska anställningsformen och började ersättas av en mera modern sådan. Intryck från bl. a. maskinistförbunden, vilka hade organiserat sig redan på 1800-talet spelade också in. 1907 sammanslogs sålunda de tidigare regionala kamratföreningar som fanns till en riksorganisation. De tidigare föreningarna utgjordes bl. a. av Skånes Fartygsbefälhavaresförening, Hälsingborgs befälhavare- och styrmansföreningar, föreningar i Stockholm och Göteborg m. fl. Initiativtagare var främst Gustaf Lysander och Gustaf Holmström, den senare föreningens förste VD. Från 1908 gav föreningen ut tidningen Nautisk Tidskrift.

Föreningen stod från början öppen för både befälhavare och styrmän som hade behörighet att segla på utländskt och internationellt vatten. År 1909 hade föreningen 1558 medemmar.

Kontakt med arbetsgivarsidan, organiserade i Svenska Redareföreningen och myndigheter togs tidigt och blev från början livlig. Redan 1908 diskuterade SFBF och Svenska Redareföreningen bestämmandet av en tariff för styrmän. De statliga myndigheterna och ämbetsverken tog kontakter bl. a. i fråga om befälsutbildning, sjöfartssäkerhet och fartygsbyggen och föreningen utvecklades till en mer eller mindre obligatorisk instans vid remissyttringar gällande sjöfart. Något som också speglas i arkivet. Även de militära myndigheterna tog kontakter och främst under och omedelbart efter de båda världskrigen utvecklades här ett tidvis omfattande samarbete.

Lokalt och regionalt organiserades fartygsbefälsföreningen från början på de tidigare föreningarnas grunder. Landet indelades i fyra kretsar samt lokalavdelningar. Kretsarna var: den södra i Malmö, den västra i Göteborg, den östra i Stockholm och den norra i Sundsvall. Dessutom fanns en lokalavdelning i de ovannämnda städerna och i Hälsingborg och mellan 1908-13 i Visby. Kretsindelningen upphävdes 1919/20 och i deras ställe inrättades förtroenderåd. Denna regionala och lokala indelning har sedan bestått med vissa utökningar. I dag har SFBF kontor i Stockholm och Göteborg, samt ombud i Hälsingborg, Kramfors, Malmö, Luleå, Sundsvall och Örnsköldsvik.

Dessvärre tillåter inte utrymmet att gå närmare in på föreningens historia, men några mer omfattande förändringar i organisationen förekom inte under tiden 1907-1942.

Den gräns för medlemsansökning ( i fråga om behörighet) som SFBF:s stadgar föreskrev gav föreningen en alltmer exklusiv prägel. Den uteslöt sålunda befälhavare och styrmän på bogserbåtar, pråmar och färjor i inrikestrafik. Under 40-talet hade emellertid flera medlemmar av SFBF tagit anställning inom denna verksamhet och den 1939 bildade Inrikessjöfartens Befälsförening (IBF) gjorde att det fanns två organisationer för sjöbefäl. En ändring av detta tycktes alltmera nödvändigt. 1942 anslöt sig IBF till SFBF som en självständig förening.

Inrikessjöfartens Befälsförening, som bildats 1942 byggde liksom SFBF på äldre regionala organisationer, t.ex. Kanalflottans rederiförening från 1915. Föreningen bestod av sjöbefäl som inte hade behörighet att segla på oceanerna.

Sedan IBF anslutit sig påbörjades även från 1944 sonderingar om att få med telegrafisterna och piloterna. Även här hade ett närmande i fråga om arbete skett. Flera telegrafister hade tagit anställning inom flyget och på fartygen fullgjorde i en del fall befälhavare och styrmän telegrafistens uppgifter. Sedan flyget under efterkrigstiden lagt oceanerna under sig framstod gruppernas intressen som tämligen lika.Sveriges Radiotelegrafistförening (SRF) bildades 1919, men även här fanns äldre regionala föreningar. Dess förste ordförande var Henry Åkesson 1919-28 och han ersattes 1928-44 av Oscar Lindahl. 1944 anslöt sig så SRF och pilotföreningen till SFBF. De var vid inträdet små föreningar. SRF hade 87 st. 1944 och pilotföreningen 72. Precis som IBF förblev de egna föreningar, med säte och stämma i centralstyrelsen. Piloterna gick emellertid 1954 ur SFBF för att i stället med sina danska och norska kollegor bilda en gemensam skandinavisk förening. 1954 upphörde även IBF och SRF som egna föreningar och i stället kom SFBF att bestå av sektioner: utrikes, inrikes och telegrafister. Därefter dröjde det fram till 1970 innan någon större förändring kom. Då anslöt sig Svenska Stewardföreningen, bildad 1916, till SFBF och kom att utgöra en egen sektion: intendenturen.

SFBF har 1945 tillhört TCO.Under perioden 1986-1996 var SFBF ansluten till SALF som en självständig förening och från 1997 till SACO.

SFBF:s Verkställande Direktörer:

Gustaf Lysander / tillförordnad/,1907-1908
Gustaf Holmström, 1908-1917
N. P. Larsson, 1917-1934
Gunnar Osvald, 1934-1944
Vilhelm Rosendah, 1944-1945
Åke Strömberg, 1945-1948
Nils-Hugo Åkesson, 1948-1962
Stig Wiebe, 1962-1975
Karl Rude, 1975-1982
Erik G.Lewin, 1983-1985
delad ledning Per Ring-
hagen/Christer Lindvall, 1985-1996
Christer Lindvall, 1997-

SFBSs ordförande:

Einar Norrman, 1963-1976
Erik Centerwall, 1976-1979
Karl Birgander, 1979-1980
Kaj Palm, 1980-1982
Nils Borin, 1982
Per Ringhagen, 1982-2001
Bengt Cremonese, 2001-


1.2 Arkivet - en kort beskrivning.

Arkivet efter SFBF är mycket omfattande, såväl kronologiskt som volymmässigt. I tid sträcker det sig från 1907 fram till mitten av 1990-talet. Serierna är med få undantag kompletta och uppvisar en fin bild av föreningens arbete genom åren. Dock skall påpekas att korrespondensen saknas för åren 1968-69 och att luckor förekommer beträffande inträdesansökningarna. De ämnesordnade handlingarna (F-serien) är numrerade i diarieform. I en del fall är emellertid handlingarna nedbrutna i mycket små serier och det kan här vara svårt att få en snabb överblick.

Arkiven efter de organisationer som anslutit senare, IBF, SRF och Svenska Stewardföreningen är egna arkivbildare och deras arkiv har förtecknats separat. Generellt gäller att de är av långt mindre omfattning än huvudorganisationens och bitvis fragmentariska. Detta gäller i synerhet om korrespondens och ämneshandlingar. Sveriges Flygbefälsförening och Fartygsbefälets Erkända Arbetslöshetskassa har förtecknats separat.Utöver själva föreningsarkivet finns även korrespondens efter följande i SFBF verksamma personer: Thorsten Rinman, redaktör för Nautisk Tidskrift 1910-29, Knut Tuvfasson, ordförande i inrikessektionen, Gösta Larsson, sekreterare i SFBF 1928-45 och Gunnar Osvald, Vd åren 1934-44.

Sjöbefälsföreningen Offentliganställda (SBF-O), tidigare: Sveriges Fartygsbefälsförening, SFBF

Handlingarnas tid
1906--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem Medlem

Anmärkning

Sjöbefälsföreningen Offentliganställda (SBF-O), tidigare: Sveriges Fartygsbefälsförening, SFBF