Hem Arkivbildare
Svenska Allmänna Tulltjänstemannaförbundet, SATF
Arkiv
Sök

Svenska Allmänna Tulltjänstemannaförbundet, SATF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
104
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötes-/Kongressprotokoll
A2 - Styrelseprotokoll med bilagor
A3a - Arbetsutskottets (AU) protokoll
A3b - Bilagor till AU-protokoll
A4 - Redaktionskommitténs protokoll
A5 - Valberedningens protokoll
A6 - Ombudsmötesprotokoll
A7 - Utbildningskommitténs protokoll
B1 - Utgående handlingar
B2 - Års- och revisionsberättelser
B3 - Stadgar
B4 - Avtal kontrakt och försäkringar m.m.
C1 - Diarier
D1 - Medlemsförteckningar
D2 - Medlemsmatriklar
D3 - Inventarieförteckningar
D4 - Förteckningar över deltagare i AU-sammanträden
E1 - Inkomna handlingar
E2 - Års- och revisionsberättelser från SATF:s lokalavdelningr
E3 - Övrig korrespondens
F1 - Diarieförda handlingar
F2 - Handlingar rörande fonder och insamlingar
F3 - Handlingar rörande nordiskt samarbete
F4 - Handlingar rörande SATF:s utgivningsverksamhet
F5 - Handlingar rörande utredningar och remisser
F6a - Handlingar rörande statförslag
F6b - Handlingar rörande löner
F6c - Handlingar rörande överkvalificeringsfrågor
F6d - Handlingar rörande befordringsfrågor
F7 - Handlingar rörande fanor och hedersbetygelser
F8 - Övriga handlingar ordnade efter ämne
F9 - Handlingar rörande samgående mellan SATF och STF
G1 - Inventarieböcker
G2 - Huvudböcker
G3 - Sidoordnade bokföring
G4a - Kassaböcker; SATF
G4b - Kassaböcker; låneföreningen
G4c - Kassaböcker; Notiser från Tullverket
G5a - Verifikationer; huvudserie
G5b - Verifikationer; bankböcker
G6 - Övriga räkenskaper
K1 - Fotografier
L1 - Notiser från Tullverket
L2 - SATF:s skriftserie
Ö1 - Enskilda förtroendemäns efterlämnade handlingar
Ö2 - Sveriges Icke-Ordinarie Kammarskrivares Förening

Svenska Allmänna Tulltjänstemannaförbundet, SATF

 
SVERIGES ALLMÄNNA TULLTJÄNSTEMANNAFÖRBUND/SATF, NR 104

Sveriges Allmänna Tulltjänstemannaförening - SATF- bildades år 1900. Dess medlemmar var tjänstgörande kammarskrivare vid tullverket. Vid det konstituerande mötet i Jönköping deltog 63 personer.

Uppgifter om antalet medlemmar är svåra att få korrekt fastställda. Enligt muntlig utsaga har fackföreningsanslutna kammarskrivare från tiden efter andra världskriget legat tämligen konstant på omkring 800 st.

Den 1 januari 1974 omorganiserades tullverket, därmed även SATF. Förändringen tog sig bland annat uttryck i ett namnbyte: Sveriges Allmänna Tulltjänstemannaförening blev Sveriges Allmänna Tulltjänstemannaförbund. I och med att tullverket indelades i fyra regioner, ett för varje väderstreck, skedde detsamma med fackförbundet. Det betydde att de cirka tio lokalavdelningarna blev fyra.

1980 i mars ägde en fusion rum mellan Sveriges Allmänna Tulltjänstemannaförbund och Svenska Tullmannaförbundet. Det innebar att samtliga anställda vid tullverket knöts till ett gemensamt fackförbund: Svenska Tulltjänstemannaförbundet.

Mellan 1892 och 1900 fanns en förelöpare till SATF, kallad "De Yngre Tulltjänstemännens Förening". Värt att notera är också att det fanns en fristående avdelning inom SATF vid namn "Föreningen av Sveriges Extra-Ordinarie Kammarskrivare" - FSEOK. Båda dessa har egna arkivförteckningar.

Under en följd av år var SATF en underorganisation till Statstjänstemännens Riiksförbund - SR - , men gick år 1975 över till TCO - när SR gick ihop med SACO.

Arkivet är tämligen splittrat och bitvis stora och omfattande luckor finns. Sålunda finns inga räkenskapshandlingar bevarade före 1935. Även handlingar från de sista verksamhetsåren har ännu inte inkommit till arkivet. Under serie Ö 1 finns personarkiv efter i SATF verksamma personer. Sålunda efter H. Torkeli sekreterare, O. Monthan ordförande, S.Å.Sandelin FS-ledamot och Y.Sjöberg.

Svenska Allmänna Tulltjänstemannaförbundet, SATF

Handlingarnas tid
1900--1980
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Svenska Allmänna Tulltjänstemannaförbundet, SATF