Hem Arkivbildare
Svenska Teletjänstemännens Förening, SVTF
Arkiv
Sök

Svenska Teletjänstemännens Förening, SVTF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
136
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Allmänna mötets protokoll med bilagor och underlag
A2 - Centralstyrelsens protokoll
A3 - Protokoll från Centralstyrelsens arbetsutskott
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhetsberättelser
B3 - Utgående handlingar1931-1970
B4 - Svensk Telegraftidning
B5 - Revisionsberättelser
C1 - Diarier över inkomna och utgående skrivelser
D1 - Register över inkomna och utgående handlingar
D2 - Register över medlemsavgifter via ITK
D3 - Medlemsförteckningar
D4 - Förteckning över premieobligationer
E1 - Korrespondens inom Sverige
E2 - Korrespondens med Norden
E3 - Registrerade inkomna handlingar
E4 - Inkomna handlingar från kretsarna
E5 - Inkomna handlingar från kretsarna
F1 - Inkomna och utgående diarieförda skrivelser
F2 - Handlingar rörande föreningens bildande
F3 - Handlingar rörande Televerkets omorganisation
F4 - Handlingar rörande utbildning av teleassistenter
F5 - Handlingar rörande Företagsnämnderna
F6 - Handlingar rörande arbetsordningen
F7 - handlingar rörande nya och höjda tjänster
F8 - Minnesvård över Hugo Jansson
F9 - Uppsägningsärende Gösta Örn
G1 - Årsredovisningar
G2 - Deklarationer
G3 - Kassaböcker
G4 - Verifikationer
G5 - Övriga räkenskaper
K1 - Fotografier
Ö1 - Pressklipp

Svenska Teletjänstemännens Förening, SVTF

 
SVENSKA TELETJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING /SVTF NR 136

Ett utbrett missnöje med löneuutvecklingen oh en vilja att öka assistentkårens status inom Televerket var de grundläggande orsakerna till att Svenska Telegraftjänstemännens förening bildades, och således kunde det första allmänna mötet hållas på restaurant Riche i Stockholm den 30/7 1906 i Stockholm.

Detta möte var kulmen efter ett år av stor aktivitet och många ansträngningar. Det var assistenterna vid Televerket i Stockholm som var initiativtagare och efterhand hade det bildats flera, först lokala, sedan regionala sektioner ute i landet. De regionala sektionerna var Malmö, Göteborg, Norrköping och Stockholm.

På det första allmänna mötet valdes en centralstyrelse. Denna skulle vara stationerad i Stockholm och dess första möte hölls den 29-30/7 1906. Föreningens huvuduppgifter fastslogs i de stadgar som utkom första gången 1906. Där står det att föreningen skall tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma ekonomiska och fackliga intressen, samt stärka samhörighetskänslan mellan medlemmarna.

Föreningens organisation var uppbygd på följande sätt:

Central nivå Föreningsstyrelse:
Centralstyrelsen

Regional nivå Kretsarna 1-6,
med varsin kretsstyrelse

Lokal nivå Lokalavdelningar,
en för varje kretsdistrikt

Man var också knuten till en huvudorganisation, nämligen Statstjänstemännens riksförbund.

Allmänna mötet, föreningens "årsmöte" skulle hållas var tredje år. Av olika skäl kom det dock att ske med en viss oregelbundenhet, ibland med endast två års mellanrum.

Regional utveckling

Efter att de regionala sektionerna, även kallat kretsarna, hade bildats beslutade man att namnge dem efter väderstrecken. Malmö blev södra, Göteborg västra, Norrköping östra och Stockholm norra kretsen. Under tiden fram till1921 hade dock föreningen vuxit så pass att man beslöt att övergå till att kalla kretsarna 1-6 istället: Malmö 1, Göteborg 2, Norrköping 3, Stockholm 4, Uppsala 5 0ch Härnösand 6. Båda benämningarna på kretsarna förekommer dock även efter 1921, även om den senare benämningen är den vanligaste.

Förändringar

1953 beslöt man att ändra namnet från Svenska Telegraftjänstemännens förening till Svenska Teletjänstemännens förening. På 1968 års allmänna möte beslöts att föreningen skulle byta huvudorganisation från Statstjänstemännens riksförbund till Tjänstemännens centralorganisation. Man skulle dock som tidigare fortsätta att verka som ett självständigt förbund.

Sista allmänna mötet hölls i Stockholm 12/3 197, då man beslutade att upplösa föreningen och istället bilda en avdelning inom ST. Orsakerna härtill var flera, bla djupgående organisatoriska problem. Vid samma tillfälle bytte centralstyrelsen namn till sektionsstyrelsen.

Svenska Teletjänstemännens Förening, SVTF

Handlingarnas tid
1905--1972
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Svenska Teletjänstemännens Förening, SVTF