Hem Arkivbildare
Svenska Försäkringsinspektörernas Riksförbund
Arkiv
Sök

Svenska Försäkringsinspektörernas Riksförbund

 
SVENSKA FÖRSÄKRINGSINSPEKTÖRERNAS RIKSFÖRBUND, NR 40


Efter initiativ från Föreningen Svenska Livförsäkringsinspektörer att
bilda en gemensam organisation konstituerades SVENSKA LIVFÖR-
SÄKRINGSINSPEKTÖRERNAS RIKSFÖRBUND 1934. Ingående
föreningar var vid starten, förutom den ovan nämnda, Tryggs Inspek-
törsförening och Framtidens Chefs- och Inspektörsförening.

Man ville som stark grupp hävda medlemmarnas intressen, med pri-
mära mål som en säkrad tjänstemannaställning, med bl a pensions-
rättigheter och en inkomst baserad på såväl fast lön som provision.

Utbildningsfrågan prioriterades och det arbete som inspektörernas
föreningar lagt ner på detta fick sin belöning 1938 då Svenska Försäk-
ringsföreningen anordnade den första kvalificerade kursen för livförsäk-
ringsinspektörer.

Eftersom man inte hade någon enhetlig förhandlingsmotpart gick
underhandlingarna med bolagen trögt, även om en liten förbättring
kunde märkas i och med tillkomsten av förenings- och förhandlings-
rättslagen 1936.

Sakförsäkringsmännens Riksförbund och Svenska Livförsäkrings-
inspektörernas Riksförbund slogs samman 1938 och Liv- ströks ur
namnet som efter detta blev SVENSKA FÖRSÄKRINGSINSPEKTÖ-
RERNAS RIKSFÖRBUND. 1944 var det dags för nästa stora föränd-
ring. Inspektörerna slog sig då ihop med försäkringstjänstemännen
på kontorssidan (Försäkringstjänstemannaföreningen) och FÖRSÄK-
RINGSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET BILDADES.


Källor: Föreningen Svenska Livförsäkringsinspektörer 1919-1944 (1944)
FTF 1919-1969 (1969)

Svenska Försäkringsinspektörernas Riksförbund

Handlingarnas tid
1917--1945
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Svenska Försäkringsinspektörernas Riksförbund