Hem Arkivbildare
Journalistförbundet
Arkiv
Sök

Journalistförbundet

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
33
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A - PROTOKOLL
A1 - Kongressprotokoll
A2a - Förbundsstyrelseprotokoll med bilagor
A2b - Register till arbetsutskottets ärende
A3 - Förbundsrådsprotokoll
A4 - Protokoll från funktionärssammanträden
A5 - Yrkesetiska nämndens protokoll
B - UTGÅENDE HANDLINGAR
B1 - Stadgar
B2 - Tryckta verksamhetsberättelser
B3 - Intern och extern Information
B4 - Personalinformation
B5a - Ombudsmannarapporter
B5b - Undersökningsrapporter
B6 - Förbundets presentationsbroschyrer
B7 - Minnesskrifter
B8 - Tidningen Journalisten
B9 - Anföranden och artiklar
B10 - Pressmeddelanden
D - REGISTER OCH LIGGARE
D1a - Matriklar över medlemmar och funktionärer
D1b - Porträttmatriklar över medlemmar
D2 - Övriga register och liggare
E - INKOMNA HANDLINGAR
E1a - Korrespondens, allmän serie
E1b - Korrespondens med TCO
E1c - Korrespondens med lokala enheter
E1d - Korrespondens med medlemmar
E1e - Förbundsstyrelsens korrespondens
E1f - Korrespondens Yrkesetiska nämnden
E2 - Stipendieanökningar
E3 - Ansökan om ekonomiskt stöd och bidrag
F - HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
F1aa - Avtal för redaktionella medarbetare, TU
F1ab - Avtal för redaktionella medarbetare, TA
F1ac - Avtal för redaktionella medarbetare, SR
F1ad - Avtal för redaktionella medarbetare, LO och A-pressen
F1ae - Avtal för redaktionella medarbetare, FoM
F1af - Avtal för frilansare
F1ag - Avtal för ny teknik
F1ah - Övriga avtal om allmänna villkor
F1ba - Anslutningsavtal
F1bb - Avtal om dubbelanslutning
F1bc - Upphovsrättsavtal och upphovsrättsfrågor
F1c - Handlingar rörande avtalskonferenser
F2aa - Handlingar rörande anställningstrygghet
F2ab - Handlingar rörande anställningsupphörande
F2ac - Handlingar rörande omplaceringar
F2ad - Handlingar rörande nedläggelser och ägarskiften
F2ae - Handlingar rörande övriga anställningsvillkor
F2af - Handlingar rörande jämställdhet
F2ag - Handlingar rörande arbetsmiljö
F2ah - Handlingar rörande förtroendemannalagsfrågor
F2b - Förhandlingsärende rörande MBL
F2c - Förhandlingsärende rörande löner
F2d - Förhandlingsärende rörande tjänsteårsberäkning
F2e - Förhandlingsärende rörande arbetstid
F2f - Förhandlingsärende rörande pensioner och försäkringar
F2g - Förhandlingsärende rörande frilansarbete
F2h - Förhandlingsärende rörande yrkesetiska frågor
F2i - Förhandlingsärende rörande upphovsrätten
F2j - Handlingar rörande konflikter
F2k - Handlingar rörande arbetstagarkonsulter
F3aa - Handlingar rörande inträden och medlemskapsärenden
F3ab - Handlingar rörande utträden
F3ac - Handlingar rörande passivt medlemskap
F3ad - Medlemsstatistik
F3ba - Handlingar rörande organisationsförändringar
F3bb - Handlingar rörande avtal
F3bc - Handlingar rörande personalen
F3bd - Handlingar rörande fonder
F3ca - Handlingar rörande Pressens Förtroendenämnd
F3cb - Handlingar rörande Pressens Samarbetsnämnd
F3cc - Handlingar från Yrkesetiska Nämnden
F3cd - Handlingar rörande FOJO
F3ce - Handlingar rörande Pressinstitutet
F3cf - Handlingar rörande Mysoftprojektet
F3cg - Handlingar rörande Ny Teknik-guppen
F3ch - Handlingar rörande övriga kommittéer och arbetsgrupper
F3d - Handlingar rörande representation inom och utom förbundet
F3e - Handlingar rörande samarbete med andra förbund och organisationer
F3fa - Handlingar rörande presspolitiska frågor, allmänt
F3fb - Handlingar rörande redaktionell organisation
F3fc - Handlingar rörande Dugnad 95-projektet
F3fd - Handlingar rörande "Journalistens" mål i EU-domstolen
F3ga - Utredningar
F3gb - Remisser
F3gc - Lönestatistik
F3ha - Handlingar rörande utbildning, allmänt
F3hb - Handlingar rörande konferenser
F3hc - Handlingar rörande kurser
F3hd - Handlingar rörande publikationer
F3ia - Handlingar rörande skadestånd
F3ib - Handlingar rörande konkurser
F3jaa - Handlingar rörrande nordiskt samarbete, allmänt
F3jab - Handlingar rörande NJF
F3jb - Handlingar rörande europeiskt samarbete
F3jc - Handlingar rörande IFJ
F3jd - Handlingar rörande internationell representation
F3je - Handlingar rörande internationellt fackligt samarbete
F3jfa - Anslag till internationell verksamhet
F3jfb - Handlingar rörande LO/TCO:s biståndsnämnd
F3jfc - Handlingar rörande stödaktioner
F3k - Övriga handlingar rörande förbundsverksamhet
F4 - Handlingar rörande lokala föreningar
F5a - Inkomna handlingar från klubbar och distrikt
F5b - Handlingar rörande klubbstadgar
F5c - Handböcker för klubbar
F6 - Handlingar rörande Journalisternas Erkända Arbetslöshetskassa
F7 - Handlingar rörande Pressens Pensionskassa
G - RÄKENSKAPER
G1a - Skattedeklarationer
G2a - Huvudböcker
G4a - Dagböcker
G4b - Kassaböcker
K - FOTOGRAFIER
K1 - Fotografier
K2 - Teckningar och illustrationer
L - TRYCKSAKER
L1 - Affischer
L2 - Årsböcker
Ö - ÖVRIGA HANDLINGAR
Ö1 - Pressklipp
Ö2 - Kuriosa
Ö3 - Föremål

Journalistförbundet

 
SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET/SJF

Historik

Svenska Journalistförbundet (SJF) bildades den 21 oktober 1901 under namnet Svenska Journalistföreningen (namnbytet skedde 1950). Dessförinnan bildades Publicistklubben (1874), en för hela pressen representativ organisation och Svenska Tidningsutgivareföre-ningen (TU, 1898), tidningsutgivarnas intresseorganisation. Svenska Journalistföreningen kom till stånd efter flera års diskussioner om bildandet av en organisation som skulle tillvarata journalisternas intressen. Som första mål sattes att få bestämmelser om uppsägningstider, minimilöner med ålderstillägg, semester och pension.
Först 1917 träffades överenskommelse med Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) men den betraktades av tidningsutgivarna endast som godtyckligt tillämpad rekommendation. 1923 träffades en ny överenskommelse. 1942 ersattes den av det s.k. normalkontraktet d.v.s. att ett kontrakt kunde utfärdas, med vissa villkor enligt en central överenskommelse mellan SJF och TU. 1948 års överenskommelse kom att omfatta alla till TU anslutna företag. De första kollektivavtalen slöts 1954. Idag har förbundet centrala avtal med flera olika arbetsgivarorganisationer, inklusive olika frilansavtal.
SJF är medlem i TCO sedan 1947. SJF har egen erkänd arbetslöshetskassa som inrättades 1964.Sedan 1904 ger förbundet ut tidningen Journalisten.


Nuvarande organisation

Svenska Journalistförbundet är yrkes- och fackförbund för journalister vid svenskt eller i Sverige verksamt massmedium. Som facklig organisation arbetar förbundet för sina medlemmars fackliga, ekonomiska och sociala intressen men därtill kommer ideella intressen: att slå vakt om yttrandefrihet, tryckfrihet, öppenheten i samhället och mångfalden i medierna, att värna om upphovsrätten, yrkesetiken och den journalistiska integriteten.
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen som sammanträder vartannat år. Förbundet består av 21 distrikt som är samarbetsorgan för klubbar med sina cirka 19 000 medlemmar. Förbundets kansli ligger i Journalisternas Hus på Vasagatan 50 i Stockholm.


Arkivet

De äldsta handlingarna (protokollen) är från förbundets begynnelse, men merparten av handlingar omfattar det senaste halvseklet. Både kongress- och styrelseprotokoll är bevarade i sin helhet. De tryckta avtalen tycks vara någorlunda kompletta. Handlingar som skulle kunna belysa journalisternas situation fram till 1950-talet är fåtaliga.
Ordnande av arkivet försvårades av det faktum att handlingarna först blev ordnade efter en arkivplan upprättad 1977 som 1981 gjordes om så att samma typer av handlingar fick helt andra beteckningar. Detta är anledningen till att flera serier är konstruerade vid ordnings- och förteckningsarbetet och inte uppbyggda av arkivbildaren själv.

Handlingar rörande Yrkesetiska nämnden (YEN) får endast lämnas ut efter att förbundet kontaktats. Handlingar/ärenden i serier med personärenden i får ej heller lämnas ut utan tillstånd av förbundet, se serieanmärkningarna.

Vid 2017 års ordnings- och förteckningsarbete fördes i förekommande fall diarienummer på boxar in i Klaras arkivförteckning, i serie- och volymanmärkningar. Diarieplan finns på Gemensamma / 5_ Medlemmar / Medlemmar1.1 / Journalistförbundet /5 _ Arkiv.

Ett par befintliga serier har, 2017, fått nya rubriker och tio stycken nya serier har skapats. Serien ”SJF-Information” har fått byta namn till Intern och extern information (B3) där SJF-informationsbladen ingår och Upphovsrättsavtal har fått rubriken Upphovsrättsavtal och upphovsrättsfrågor (F1 bc). Handlingar rörande inträden har blivit Handlingar rörande inträden och medlemsärenden (F3aa). Vidare har Handlingar rörande representation inom förbundet blivit Handlingar rörande representation inom och utom förbundet (F3d). Slutligen har Handlingar rörande samarbete med andra förbund ändrats till Handlingar rörande samarbete med andra förbund och organisationer (F3 e) och Inkomna handlingar från klubbar har döpts om till Inkomna handlingar från klubbar och distrikt (F5a).

De nya serierna är:

A 5: Yrkesetiska nämndens protokoll

B 9: Anföranden och artiklar

B 10: Pressmeddelanden

E1 f: Korrespondens Yrkesetiska nämnden

F2 af: Jämställdhet (förhandlingsärenden)

F2 ag: Arbetsmiljö (förhandlingsärenden)

F2 ah: Förtroendemannalagsfrågor

F2 k: Arbetstagarkonsulter

K1: Fotografier

K2: Teckningar och illustrationerFörbundsstyrelsens ordförande:
David Bergström 1902-1905
Valfrid Spångberg 1905-1908
Valter Bratt 1909-1912
Gustaf Berg 1912-1916
Gunnar Löwengren 1917
Otto Hellkvist 1918-1928
Sigfrid Hansson 1928-1937
Emil Jacobsson 1937-1947
Hilding Eek 1947-1948
T F Winqvist 1948-1953
Karl Gustaf Michanek 1953-1966
Bengt Wiklund 1966-1968
Sören Olofsson 1968-1971
Östen Johansson 1972-1987
Yvonne Gille 1987
Claes Leo Lindwall 1987-1995
Håkan Carlson 1995-2000
Agneta Lindblom Hulthén 2000-2011
Jonas Nordling 2011-

Journalistförbundet

Handlingarnas tid
1901--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.1

Anmärkning

Journalistförbundet